Siuntion kunnan esiopetukseen ja täydentävään varhaiskasvatukseen sekä kunnalliseen varhaiskasvatukseen hakeminen 2020

13.01.2020 08:23

Kategoria: Varhaiskasvatus & Koulutus

SIUNTION KUNNAN ESIOPETUKSEEN JA ESIOPETUSTA TÄYDENTÄVÄÄN VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN SEKÄ KUNNALLISEEN VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN 0 -5v. LAPSET (1.8.2020 vapautuvat paikat)
14.2.2020  mennessä

Esiopetuksella tarkoitetaan 6- vuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta ennen oppivelvollisuuden (koulun) alkamista. Esiopetusta järjestetään 4 tuntia päivässä. Esiopetusta ohjaa Perusopetuslaki (26 a §) ja Siuntion esiopetuksen opetussuunnitelma. 

Siuntion kunnan järjestämä esiopetus sekä sitä täydentävä varhaiskasvatus järjestetään toimintakautena 2020 – 2021 Siuntiossa to 13.8.2020 – 4.6.2021 ajalla. Maksuton esiopetusaika Siuntiossa on klo 9.15-13.15 ja sitä järjestetään peruskoulujen yhteydessä kahdessa toimintayksikössä, toinen suomenkielinen ja toinen ruotsinkielinen. Täydentävä varhaiskasvatus ennen esiopetusta ja sen jälkeen on maksullista. Esiopetus noudattaa pääsääntöisesti perusopetuksen työ- ja loma-aikoja.

Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan ja ilmoittaa lapsensa esiopetukseen. Huoltajat voivat päättää myös kotona toteutettavasta esiopetuksen tavoitteet saavuttavasta toiminnasta tai esiopetuksen toteuttamisesta muun kuin perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestäjän toimesta.

Esiopetukseen 2020 - 2021 ja sitä täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan samanaikaisesti. Haku tapahtuu sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Esiopetukseen ja täydentävään varhaiskasvatukseen hakuaika päättyy 14.2.2020 mennessä.
 

Siuntion kunta lähettää jokaiselle siuntiolaiselle esiopetusvelvollisille kirjeen kotiin, joka sisältää hakuohjeen (Lähde: väestörekisteri). Kirjeessä on mukana hakuilmoitusohjeet ja huoltajille Wilma tunnukset. Päätökset esiopetus- ja täydentävästä varhaiskasvatuspaikasta postitetaan kevään aikana sen mukaan, kun ryhmät ovat muodostettu, kuitenkin viimeistään 30.4.2020.

Esiopetuspaikan valinnassa (suomen- tai ruotsinkielinen esiopetus) on huoltajien tärkeää pohtia tulevaa esiopetus- ja koulukieltä lapsen kielenkehityksen ja oppimisen tukemiseksi.

 

Maksuttomaan esiopetukseen 2020 -2021 ovat velvoitettuja seuraavat:
-          kaikki vuonna 2014 syntyneet lapset
-          vuonna 2015 syntyneet lapset, jotka ovat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä

Siuntion kunnan esiopetukseen valinnassa noudatetaan sivistyslautakunnan 13.6.2018 § 64 hyväksymiä Siuntion kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaaksiottoperiaatteita. Ne jotka löytyvät Siuntion kunnan internetsivuilta osoitteesta www.siuntio.fi -> Varhaiskasvatus&koulutus -> Esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus  

ESIOPETUSKULJETUKSEEN HAKEMINEN

Siuntion kunnan sivistyslautakunta on 21.8.2019 § 61 hyväksynyt 1.8.2019 voimaan tulleet esi- ja perusopetuksen kuljetusperiaatteet. Esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus perusopetuslain 32 §:n mukaiseen maksuttomaan esiopetuskuljetukseen tietyin perustein. Esiopetuskuljetus järjestetään samojen periaatteiden mukaan kuin perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaille.

Ko. periaatteet koskevat vain esiopetuksessa (4 h/päivä) olevaa lasta.  Huom! Mikäli lapsi tarvitsee esiopetusta ennen ja jälkeen täydentävää varhaiskasvatusta, ovat huoltajat velvollisia itse kuljettamaan lapsen esiopetuksen toimintayksikköön.

Esiopetukseen kulkemista varten haetaan erillisellä kuljetushakemuksella sähköisesti Wilman kautta. Hakuaika on 14.2.2020 mennessä.

Tutustu kuljetusperiaatteisiin ennen hakua. Esiopetus- ja koulukuljetusperiaatteet löytyvät kunnan www-sivuilta: https://www.siuntio.fi/esiopetuskuljetus

 

KUNNALLISEEN VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN 0 -5v. LAPSET
(1.8.2020 vapautuvat paikat)

Siuntion kunnan varhaiskasvatukseen on ympäri vuoden tapahtuva haku. Perhe voi hakea lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa sen mukaan, kuin tarve ilmenee. Varhaiskasvatukseen on lakisääteinen hakuaika 4 kuukautta ennen tai 2 viikkoa ennen, mikäli varhaiskasvatuspaikkaa tarvitaan kiireellisesti.

Toimintakauden 2020 – 2021 alussa 1.8.2020 vapautuvat 0-5v. lasten varhaiskasvatuspaikat julistetaan haettavaksi. Tämä ns. 0-5v. lasten keskistetty haku tehdään siksi, jotta voimme valmistella tulevan toimintakauden lapsiryhmiä hyvissä ajoin.

Siuntion varhaiskasvatuspalveluissa siirrytään 1.2.2020 alkaen sähköiseen varhaiskasvatushakuun, joka tarkoittaa, että varhaiskasvatuspaikkojen haku tapahtuu sähköisesti suomi.fi- sivujen kautta huoltajien pankkitunnuksilla. Sähköiseen hakuun valmistautuminen on tammikuussa 2020 työnalla ja näin ollen sähköinen hakulomake (varhaiskasvatuspaikat 0-5v. lapsille) avautuu ma 3.2.2020 alkaen.

Löydät pääsyn hakulomakkeeseen ja ohjeet (Varhaiskasvatuksen eAsiointi- portaaliin ) Siuntion kunnan www-sivuilta 3.2.2020 alkaen osoitteesta

https://www.siuntio.fi/easiointi

Elokuun alussa varhaiskasvatuspaikkaa hakevien tulee jättää sähköinen hakemus Varhaiskasvatuksen eAsioinnin kautta 14.2.2020 mennessä. Varhaiskasvatushakemuksensa 14.2.2020 mennessä jättäneille ilmoitetaan eAsioinnin kautta sijoituspäätökset kevään aikana sen mukaan, kun ryhmät ovat muodostettu, kuitenkin viimeistään 30.4.2020.

Ennen varhaiskasvatukseen hakemista, pyydämme tutustumaan esitteeseen  
https://www.siuntio.fi/varhaiskasvatuksessa-aloittaminen

Lisätietoja hakuja koskien

www.siuntio.fi -> Varhaiskasvatus

Osastosihteeri Maj-Britt Hellström puh. 044 386 1097, sivistystoimisto(at)siuntio.fi

Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava (ruotsinkielinen varhaiskasvatus)
Nina Isometsä, puh. 044 386 1043, nina.isometsa(at)siuntio.fi

Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava (suomenkielinen varhaiskasvatus)
Tuire Rönkkö puh. 044 386 1298, tuire.ronkko(at)siuntio.fi

Varhaiskasvatuspäällikkö Mirva Alakoskela, puh. 050-386 0827, mirva.alakoskela(at)siuntio.fi