Siuntion kunnan esiopetukseen ja esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen hakeminen sekä kunnalliseen varhaiskasvatukseen hakeminen 0-5 v. lapset 17.2.2019 mennessä

14.01.2019 08:41

Kategoria: Varhaiskasvatus & Koulutus

SIUNTION KUNNAN ESIOPETUKSEEN JA ESIOPETUSTA TÄYDENTÄVÄÄN VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN SEKÄ KUNNALLISEEN VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN 0 -5v. LAPSET (1.8.2019 vapautuvat paikat) 17.2.2019 mennessä

Esiopetuksella tarkoitetaan 6- vuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta ennen oppivelvollisuuden (koulun) alkamista. Esiopetusta järjestetään 4 tuntia päivässä. Esiopetusta ohjaa Perusopetuslaki (26 a §) ja Siuntion esiopetuksen opetussuunnitelma.

Siuntion kunnan järjestämä esiopetus sekä sitä täydentävä varhaiskasvatus järjestetään toimintakautena 2019 – 2020 Siuntiossa 8.8.2019 – 31.5.2020 ajalla. Maksuton esiopetusaika Siuntiossa on klo 9.15-13.15 ja sitä järjestetään peruskoulujen yhteydessä kahdessa toimintayksikössä, toinen suomenkielinen ja toinen ruotsinkielinen. Täydentävä varhaiskasvatus ennen esiopetusta ja sen jälkeen on maksullista. Esiopetus noudattaa pääsääntöisesti perusopetuksen työ- ja loma-aikoja.

Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan ja ilmoittaa lapsensa esiopetukseen. Huoltajat voivat päättää myös kotona toteutettavasta esiopetuksen tavoitteet saavuttavasta toiminnasta tai esiopetuksen toteuttamisesta muun kuin perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestäjän toimesta.

Esiopetukseen 2019 - 2020 ja sitä täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan samanaikaisesti. Haku tapahtuu sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Esiopetukseen ja täydentävään varhaiskasvatukseen hakuaika on 17.2.2019 mennessä.
 

Ennen hakuajan avautumista, Siuntion kunta lähettää esiopetusvelvollisille kirjeen kotiin, joka sisältää hakuohjeen (Lähde: väestörekisteri). Hakuilmoitusohjeet ja Wilma tunnukset lähetetään kunnan sivistystoimistolta koteihin viimeistään 26.1.2019. Päätökset esiopetus- ja täydentävästä varhaiskasvatuspaikasta postitetaan kevään aikana sen mukaan, kun ryhmät ovat muodostettu, kuitenkin viimeistään 30.4.2019.

Esiopetuspaikan valinnassa (suomen- tai ruotsinkielinen esiopetus) on huoltajien tärkeää huomioida myös jo lapsen tuleva koulukieli (suomi tai ruotsi).

Maksuttomaan esiopetukseen 2019 -2020 ovat velvoitettuja seuraavat:

-          kaikki vuonna 2013 syntyneet lapset

-          vuonna 2012 syntyneet lapset, joiden perusopetuksen alkamista on siirretty vuodella

-          vuonna 2014 syntyneet lapset, jotka ovat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä

 

Siuntion kunnan esiopetukseen valinnassa noudatetaan sivistyslautakunnan 13.6.2018 § 64 hyväksymiä Siuntion kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaaksiottoperiaatteita. Ne löytyvät Siuntion kunnan internetsivuilta osoitteesta www.siuntio.fi -> Varhaiskasvatus&koulutus -> Esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus

ESIOPETUSKULJETUKSEEN HAKEMINEN

Siuntion kunnan sivistyslautakunta on 17.1.2018 § 8 hyväksynyt 1.1.2018 voimaan astuneet esi- ja perusopetuksen kuljetusperiaatteet, jotka koskevat vain esiopetuksessa (4 h/päivä) olevaa lasta.  Esiopetukseen kulkemista varten haetaan erillisellä kuljetushakemuksella sähköisesti Wilman kautta. Hakuaika on 31.3.2019 mennessä. Esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus perusopetuslain 32 §:n mukaiseen maksuttomaan esiopetuskuljetukseen tietyin perustein. Esiopetuskuljetus järjestetään samojen periaatteiden mukaan kuin perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaille.

Tutustu kuljetusperiaatteisiin ennen hakua. Esiopetus- ja koulukuljetusperiaatteet löytyvät kunnan www-sivuilta: https://www.siuntio.fi/esiopetuskuljetus


KUNNALLISEEN VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN 0 -5v. LAPSET
(1.8.2019 vapautuvat paikat)

Uuden toimintakauden alussa 1.8.2019 vapautuvat 0-5v. lasten varhaiskasvatuspaikat julistetaan haettavaksi. Hakulomake varhaiskasvatukseen löytyy kunnan www-sivuilta Varhaiskasvatus ja koulutus -> kunnallinen varhaiskasvatus -> hakeminen.

Hakulomake löytyy: varhaiskasvatuksen lomakkeet

 

Elokuun alussa varhaiskasvatuspaikkaa hakevien tulee jättää hakemukset sivistystoimistoon 17.2.2019 mennessä. Varhaiskasvatukseen on lakisääteinen hakuaika 4 kuukautta ennen tai 2 viikkoa ennen, mikäli varhaiskasvatuspaikkaa tarvitaan kiireellisesti. Hakemuksia otetaan vastaan myös ympäri vuoden.

Varhaiskasvatushakemuksensa 17.2.2019 mennessä jättäneille postitetaan sijoituspäätökset kevään aikana sen mukaan, kun ryhmät ovat muodostettu, kuitenkin viimeistään 30.4.2019.

Ennen varhaiskasvatukseen hakemista, tutustu myös
https://www.siuntio.fi/varhaiskasvatuksessa-aloittaminen


Lisätietoja hakuja koskien

www.siuntio.fi -> Varhaiskasvatus

Osastosihteeri Maj-Britt Hellström puh. 044 386 1097, sivistystoimisto@siuntio.fi

Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava (ruotsinkielinen varhaiskasvatus)
Eva Nygård puh. 044 386 1043, eva.nygard@siuntio.fi

Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava (suomenkielinen varhaiskasvatus)
Tuire Rönkkö puh. 044 386 1298, tuire.ronkko@siuntio.fi

Varhaiskasvatuspäällikkö Mirva Alakoskela, puh. 050-386 0827, mirva.alakoskela@siuntio.fi