Siuntio selvittää ilmastoystävällistä lämmitysratkaisua Sote-keskukselle

30.03.2021 10:41

Kategoria: Sote-keskus Sosiaali- & Terveyspalvelut Asuminen & Ympäristö

Siuntio selvittää erilaisia maalämpöratkaisuja uudelle Sote-keskukselleen hankkeessa, jolle kunta on saanut ympäristöministeriön tukea. Näitä ratkaisuja voivat olla esimerkiksi maalämpökaivot, syvennetyt maalämpökaivot ja geoterminen lämpö. Lisäksi hankkeessa suunnitellaan aluekylmää, jonka avulla Sote-keskuksen tilat viilennetään.

Siuntio on Hinku-kuntana sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Siksi Sote-rakennuskeskittymä tarvitsee nykyaikaisen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän, joka voisi olla esimerkiksi alueellinen maalämpö, joka on uusiutuvaa ja hiilineutraalia. Siuntiossa ollaan aktiivisesti siirtymässä pois perinteisistä lämmöntuottotavoista. Esimerkiksi parhaillaan rakenteilla olevassa sivistys- ja hyvinvointikampuksessa kaukolämpö korvataan maalämmöllä ja aurinkoenergialla.

Sote-keskus rakennetaan osittain Sjundeå svenska skolan tilalle.
Sjundeå svenska skolasta puretaan iso osa Sote-keskuksen alta. Vihreä siipi jää käyttöön.

Siuntion kunnan Sote-keskukselle kestävästi tuotettu aluelämpö ja -kylmä -hanke alkaa 1.5.2021 ja päätökseen se tulee saattaa 30.11.2022. Ympäristöministeriön tuki hankkeelle on 70 prosenttia kuluista, kuitenkin enintään 70 000 euroa.

Sote-keskuksen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmäselvityksessä on tarkoitus vertailla aluemaalämpöä ja perinteisempiä rakennuskohtaisia maalämpöjärjestelmiä ja kaukolämpöjärjestelmiä. Selvityksessä kartoitetaan myös mahdollisuutta rakentaa järjestelmä matalalämpöiseksi siirtolämpöhukan vähentämiseksi. Maalämpöä voidaan käyttää Sote-keskuksessa lämmityksen lisäksi kesällä viilennykseen.

Aluemaalämpöjärjestelmän tuottamaa lämpöä ja kylmää on mahdollista jakaa myös Sote-keskuksen viereen tulevalle omaehtoisten palvelujen ja asumisen kortteliin tulevaisuudessa rakennettaville puukerrostaloille.

Selvityksen ensimmäisessä vaiheessa vertaillaan Sote-keskuksen tarvitseman lämmitys- ja jäähdytysenergian eri maalämmön tuotantotapoja. Tuloksena saadaan teknistaloudellinen vertailu, jonka perusteella voidaan valita Siuntion kunnan kannalta edullisin ja parhaiten ilmastotavoitteita edistävä lämmitys- ja viilennysratkaisu. Tämä tapahtunee vuoden 2022 puolella.

Rakennusten lämmitykseen kuluu kaikesta Suomessa käytetystä energiasta noin 27 %. Lämmitykseen kuluvan energian määrä vaihtelee ulkolämpötilan mukaan. Ilmaston lämpeneminen tarkoittaa kesäisin jäähdytystarpeen kasvua. Ilmatieteenlaitoksen mallinnusten mukaan ilmastonmuutos yksinään lisää jäähdyttämisen tarvetta Suomessa noin 30 % tulevina vuosikymmeninä.

Siuntion tämän hetkinen kokonaispäästövähennys on 21 % ja asukasta kohden 26 %. Vuosien 2017 ja 2018 välillä ei tapahtunut päästövähennystä. Vuonna 2018 Siuntion Hinku-mallilla lasketut ilmastopäästöt olivat yhteensä 39,6 kt-CO2e. (SYKE 2018) Sote-keskuksen valmistuttua aluelämpökeskus on yksi tekijä, jonka avulla vähennetään kunnan hiilidioksidipäästöjä.