Saapuneet kuntalaisaloitteet

Tällä sivulla voit seurata kuntaan sähköisenä tulleiden kuntalaisaloitteiden käsittelyä kunnassa. Aloite ja sen käsittelytiedot esitetään sillä kielellä,
millä aloite on jätetty.Aloite: Omaishoitajan vapaan aikaisen hoidonvaihtoehtoisestajärjestämisestä Siuntiossa

Aloite on jätetty: 26.4.2018
Seurantatunnus: PERUSTLTK 256/19
Valmistelija: Cathrinne Wetterstrand
Jättäjä: omaishoitajien vertaisryhmän jäsenet/Risto Moll

Kunnan kanssa omaishoitosopimuksen tehneitä omaishoitajia oli
Siuntiossa vuonna 2018 yhteensä 57, joista yli 65-v. hoidettavia on 35.
Omaishoitajien jaksamisen turvaaminen on ensiarvoisen
tärkeää. Lakisääteisten vapaapäivien pitäminen on oltava mahdollista niin, että
hoidettavat saavat väliaikaisessa hoitopaikassaan tarkoituksenmukaista ja mahdollisimman kuntouttavaa hoitoa
(Lakiomaishoidon tuesta 4§)
. Tällä hetkellä intervallipaikka kunnan terveyskeskuksen vuodeosastolla ei
vastaa tarkoitustaan:
•viriketoimintaa ei ole
•omaishoidettavat ovat samassa tilassa hyvin sairaiden kanssa suljetulla osastolla
•kuntouttava näkökulma suunnitelmineen puuttuu jakson ajalta.
Omaishoidettavat eivät halua mennä vuodeosastolle ja omaishoitaj ien mielestä osasto ei ole
omaishoidettavien tarpeiden mukainen
.
Omaishoitajat säästävät kunnan kustannuksia huomattavasti hoitamalla
omaisensa kotona ja heidän jaksamiselleen on erittäin tärkeää, että he saavat pitää vapaansa huolehtimatta omaisensa
pärjäämisestä sijaishoidossa.

Palveluseteli, perhehoidon kehittäminen tai muu vastaava tapa hoidon
järjestämiseen olisi suuri parannus omaishoitajan vähäisiin palveluihin.
Vaihtoehto lyhytaikaisen hoidon järjestämiseen edistää jaksamista ja lisää
myös osaltaan omaishoidon houkuttelevuutta
.
Vaadimme, että vaihtoehtoista tapaa järjestää omaishoidettavan hoitopaikka tai hoito
omaishoitajan vapaan aikana ryhdyttäisiin selvittämään mahdollisimman pian.

Siuntiossa 25.4.2019

Omaishoitajien vertaisryhmän jäsenet
Anja Dannberg
Juha Kauppinen
Birger Lahtinen
Vesa Lehtinen
Leif Lönnqvist
Risto Moll
Kirsti Pitkänen

Aloite: Juoksijantien leikkipuiston kunnostus

Aloite on jätetty: 30.8.2018
Seurantatunnus: 475/YMPJARAKL
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Lars-Erik Malmström

Juoksijantien leikkipuiston kunnostus. Leikkipuiston tilanne on sellainen että se ei täytä minkäänlaisia määräysiä eikä direktiivejä . Keinujen alla sekä liukuradan alla on syvät kuopat sekä hiekkalaatikon hiekat ei ole vaihdettu ties milloin sekä osa puistosta on heinittynyt . Puistossa on myös ihmellisiä tolppia pystyssä josta kukaan ei tiedä miksi . Myös pylväässä oleva sähkökaappi on harvase kerta avoinna ja kytkennät nähtävillä .Puistossa järjestetään puistotäti toimintaa joten muutenkin puistoa pitäisi päivittää.Toivoisin kunnan saattavan leikkipuiston määräyksien ja direktiivien vaatimaan kuntoon mahdollisimman nopealla aikataululla koska kunta omilla sivuillaan mainostaa puistotäti toimintaa sekä puisto muutenkin alueen on lapsiperheitten joka päiväsessä käytössä.

Aloite: Päivärinteen koulu säilytettävä

Aloite on jätetty: 10.4.2018
Seurantatunnus: 209/SIVLTK
Valmistelija: Jukka Pietinen
Jättäjä: Minna Laine

Esitämme kuntalaisina ja Päivärinteen koululaisten vanhempina, että Päivärinteen koulua ei lakkauteta vaan koulu jatkaa toimintaansa omana kouluyksikkönään. Sisäilmavaurioista kärsivät koulurakennukset tulee viipymättä kunnostaa siten, että tilalle rakennetaan huolellisesti ja asiantuntevasti terveet, puhtaat rakennukset. Toivomme myös, että kunta säilyttää Päivärinteen koulun fyysisesti koulun alkuperäisellä, liikenteellisesti turvallisella ja rauhallisella paikalla.

Päätökseemme ostaa Siuntion alueelta talo ja asettua tänne asumaan vaikutti nimenomaan Päivärinteen koulu ja sen pieni suojaisa koulualue. Päivärinteen koulu on siis lisännyt alueen huokuttelevuutta asuinpaikkana, ja tämä etu menetetään, jos koulu lakkautetaan.

Jos Siuntion suomenkieliset koulut yhdistetään, syntyy massakoulu, jossa on vähemmän yhteisöllisyyttä, vähemmän henkilökuntaa, ja siten vähemmän valvontaa, jolloin todistetusti koulukiusaaminen ja levottomuus lisääntyvät ja toisaalta yksilöllinen lasten huomioon ottaminen ja oppiminen pienissä ryhmissä vaikeutuu tai muuttuu mahdottomaksi.

Vaikka koulurakennusten huono sisäilma ja homevauriot ovat aiheuttaneet huolta ja nyttemmin jo koululaisissamme oireitakin, Päivärinteen koulun henkilökunta ja koulun ilmapiiri ovat olleet juuri sellaisia kuin lapsillemme toivommekin. Päivärinteen koulussa ei kiusata, ja kaikilla on ollut mahdollisuus keskittyä ja ilo oppia. Haluamme korostaa, että tämä hyvä koulun toimintatapa menetetään, jos Päivärinteen koulu lakkautetaan ja opetus sulautetaan Aleksis Kiven kouluun, jonka toimintatapa ei ole samalla korkealla tasolla.

Ehdotamme lisäksi, että kunta lakkauttamisen sijaan käyttää Päivärinteen nykyisen koulualueen hyödyksi ja kehittää kyseiselle alueelle suomenkieliset luokat ensimmäisestä yhdeksänteen sellaisena pienimuotoisena, opetukseen panostavana yksikkönä kuten aikaisemminkin, Päivärinteen koulun loistava oppimisilmapiiri ja turvallinen ympäristö säilyttäen, ja jopa harkitsee erityislukion perustamista tontille.

Aloite: Leikkipuisto Palonummen alueelle

Aloite on jätetty: 18.3.2018
Seurantatunnus: 188/TEKNLTK
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Anni Sinervo

Hei, Palonummen alueelle tarvitaan ehdottomasti viihtyistä iso leikkipuisto joka palvelisi alueen eri ikäisiä lapsia ja heidän vanhempiaan. Pieni aikansa elänyt ja aikalailla ylläpidoltaan unohdettu Veturipuisto Tiilitehtaanmäen toisella puolella ei palvele Palonummen asukkaita. Palonummelle toivotaan kuumeisesti uusia lapsiperheitä rakentamaan taloja, joten uusi iso virikkeellinen leikkipuisto toisi ehdottomasti lisää valttikortteja kunnalle tonttimyyntiin. Uskon että leikkipuistoon sijoitetut eurot tulevat kunnalle takaisin lapsiperheiden hyvinvoinnin ja virkistäytymisen kautta.

Aloite: Aistiesteettömyyden turvaamiseksi Siuntion kunnan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Aloite on jätetty: 11.3.2018
Seurantatunnus: 182/SIVLTK
Valmistelija: Jukka Pietinen/Mirva Alakoskela
Jättäjä: Kaarina Strandberg

Haluaisin tehdä aloitteen Sivistyslautakunnalle aistieärsykkeellisen estettömyyden turvaamiseksi ja toteuttamiseksi Siuntion varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Asia on erityisen ajankohtainen nyt Siuntion kouluverkon tulevaisuutta suunniteltaessa. Liikuntavammaisten henkilöiden esteettömyydestä puhutaan enenevässä määrin, mutta samaan aikaan jää herkästi huomiotta aivan yhtä tärkeä asia: aistikuormituksen, toisinsanottuna aistiyliherkkyydestä kärsivien lasten ja nuorten esteettömyyden turvaaminen ja toteutuminen.
Tähän liittyvät mm. tuoksujen vähentäminen, äänimaailmaan liittyvät asiat ja tilojen jakaminen sekä käyttötarkoituksen suunnittelu ja rajaaminen. Äänien vähentämiseen voidaan rakennus tai remontointivaiheessa vaikuttaa paljon. Tämä edellyttää onnistuakseen sitä, että edellämainitut asiat otetaan huomioon jo rakennuksen ja sen käytön suunnitteluvaiheessa.
Vuonna 2015 Tilastokeskuksen teettämästä selvityksestä käy ilmi, että noin 15 prosenttia kaikista peruskoululaisista sai tehostettua, tai erityistä tukea oppimiseen. Siis lähes joka kuuden lapsi/nuori. Joka sadas meistä on autismikirjolla.

Vuonna 2016 Suomi ratifioi YK:n vammaissopimuksen, jonka mukaan vammaisella ihmisellä on oikeus saada opetusta yleisessä koulutusjärjestelmässä yhdenvertaisesti muiden kanssa.
Autismi- ja Aspergerliitto julkaisi 6.2.2018 tiedotteen, jossa lähikouluissa toteutettavaan autisminkirjon oppilaiden opetukseen edellytetään riittävää tukea. Liiton mukaan tämä ei tällä hetkellä toteudu.
Siuntion uudessa kouluverkkosuunnitelmassa suunnitellaan entistä suuremman yksiköiden yhdistämistä rakentamista. Kun useamman koulun taitavien opettajien ja avustajien osaaminen ja hyvät toimintatavat yhdistyvät, hyötyvät lapset tästä varmasti. Kuitenkin oppimisympäristön tulee olla heille esteetön, erityisesti, koska erityisen tuen lapsia ja nuoria integroidaan Siuntiossa pääosin normaaliopetukseen/ normaalikouluihin.
Inkluusiota tai integraatiota suunniteltaessa, ja uusia päiväkoti- ja koulurakennuksia rakennettaessa, tulisi etukäteen arvioida riittävä aistiesteettömyyden toteutuminen. Inkluusio ja integraatio opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa onnistuu vain, jos oppilaalla on käytössään tarvittavat tukitoimet ja erityisosaaminen sekä sellainen ympäristö, että hän pystyy toiminaan siinä. Tähän sisältyvät mm. puhetta tukevien kommunikointimenetelmien käyttö ja sen hallinta riittävällä tasolla henkilökunnan osalta jokaisessa yksikössä, sekä riittävä henkilökunnan määrä ryhmää kohden.
 
Ylläolevan perusteella esitän, että Sivistylautakunta

a) selvittää, millä tavalla aistiesteettömyys on tällä hetkellä huomioitu varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa riippumatta siitä, onko kyseessä erityisopetusta toteuttava yksikkö
b) suunnittelee, millä tavoin aistiesteettömyyttä voidaan tehostaa ja toteuttaa nykyisten, mutta erityisesti uusien varhaiskasvatus- ja opetusyksiköiden korjausten, yhdistämisten ja rakentamisten yhteydessä
c) toteuttaa em. selvityksen pohjalta aistiesteetöntä varhaiskasvatusta ja opetusta
d) varmistaa, että vahvaa tukea tarvitsevien lasten ja nuorten on jatkossakin mahdollista opiskella pienissä erityisryhmissä, jotta oppimisen edellytykset ovat riittävän esteettömät aistikuormitusta ajatellen.
Jokaisen pitää saada pystyä, ja jokaisella on oikeus. ❤
Ekaluokkalaisen autistipojan äitinä olen huomannut, että usein lapsen kannalta ratkaisevan tärkeistä resursseista joutuvat lautakunnissa päättämään henkilöt, joilla ei ole täsmällistä tietoa aistivammoista tai siitä, miten ne invalidisoivat lasta arjessa.

Autismi- ja Aspergerliitto viettää Autismitietoisuuden viikkoa 2.-8.4. 2018, jolloin se järjestää muun muuassa paljon toivotun Tunne Autismi-verkkokoulutuksen perjantaina 6.4.:
https://www.autismiliitto.fi/toimintaa_ja_tukea/koulutus-_ja_tapahtumakalenteri/autismitietoisuuden_viikko_2018/tunne_autismi_-verkkokoulutus_perjantaina_6.4..3123.news
Suosittelen koulutusta lämpimästi.  Koulutus on täysin ilmainen ja puheenvuorot ovat kuunneltavissa myös jälkikäteen. 

Autismikirjon lapsen äitinä toivoisin erittäin paljon, että kunnassamme osattaisiin toimia aistiesteettömyyden edelläkävijänä ja saataisiin näin autismin kirjoon henkilöiden täysi kapasiteetti ja erityisosaaminen käyttöön myös  varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.
Mikäli päädytte käsittelemään asiaa lautakunnassa, kuulisin siitä toki mielelläni.
Annan myös mielelläni lisätietoja aiheesta!
Vastaava aloite on käsitelty muunmuassa Espoon kaupunginvaltuustossa valtuutettu Noora Koposen aloitteesta. Se keräsi 57 valtuutetun nimen.
Ystävällisin terveisin,
Kaarina

Aloite: Jätteiden vastaanottopiste Flemingintie 3 / Åke Tottin Tie

Aloite on jätetty: 28.9.2017
Seurantatunnus: 26/TEKNLTK
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Anu Sauramaa

Siuntiossa Aleksis Kiven koulu on muuttanut Siuntion sydämen alueella uuteen paikkaan parakkikouluun Flemingintien varteen 25.9.2017. Koulua käydään tässä väistötilassa mahdollisesti 3-5 vuotta. Koska kiinteistöä ei ole alunperin suunniteltu koulukäyttöön, tilaa on varsin vähän ja kouluun tulevat koulukuljetukset vievät Puistopolun puoleisen parkkipaikan enimmiltä osin. Flemingintien puolella on taas kunnan linja-autoasema sekä vanhempien saattoliikenne koululaisille sekä läheisten kiinteistöjen tavarankuljetusten lastaus- ja purkualue. Jätteiden vastaanottopiste on jäänyt tässä koulun
välituntipihan ja saattoliikenteen jättöpaikan väliin puristuksiin. Jätteiden vastaanottopiste on valitettavasti välillä hajuhaitta, lisäksi näköeste ja säiliöiden tyhjentäminen raskaalla kalustolla pienten koululaisten liikkuessa aitaamattomalla alueella, saattaa aiheuttaa vaaratilanteita. Koululaisten jättöpaikkaa ja linja-autoasemaa voisi selkeyttää siirtämällä Jätteiden vastaanottopisteen toiseen paikkaan.

Ehdottaisinkin, että Jätteiden vastaanottopiste siirrettäisin Flemingintien vastakkaiselle puolelle, S-Marketin parkkipaikan jatkeeksi, Åke Tottin tien länsipuolelle. Paikassa on sähkökeskus, josta käsittääkseni väistökoulun sähköt tulevat. Muutoin maapala saattaisi olla juuri sopiva tähän tarkoitukseen ja riittävän lähellä S-Marketia ja nykyistä Jätteiden vastaanottopisteen sijaintia, jotta käyttäjät löytävät sen vaivattomasti. En ole varma kuka omistaa maapalan, jolle ehdotan siirtoa, pidän mahdollisena, että sen omistaa kunta tai Varuboden-Osla.

Toivon, että teiltä kaikilta yhteistyötahoilta löytyy halukkuutta harkita siirtoa, vaikka kyseessä onkin myös maanalaisia jätesäiliöitä. Puhumme kuitenkin peruskouluikäisten lasten turvallisuudesta ja kouluviihtyvyydestä 3-5 vuoden ajan. Vaikka kirjoitan toiveen vain omalla nimelläni, uskon, että puhun useiden vanhempien puolesta.

Aloite: Kouluruoka

Aloite on jätetty: 15.12.2017
Seurantatunnus: 765/TEKNLTK
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Lasse Niskanen

Laspset ovat havainneet kouluruuan tasossa äkillistä heikentymistä joulukuussa 2017. Pyydämme reagoimaan asiaan mahdollisimman nopeasti, jos väiteet pitävät paikkansa.

Vastaus: Tekninen toimi on käynyt yhteistyössä Fazer Food Servicen kanssa palavereja kouluruoan laadusta. Fazer Food Service on lisännyt asiakaspalautepisteet kouluruokailupisteisiin sekä Internet-sivulinkin, jonne palautetta voi jättää. Fazer Food Service käynnistää myös kevään aikana ruokaraadin, jonka tehtävä on ottaa kantaa ruoan laatuun myös oppilaiden puolesta ja tuoda se näin ollen palveluntuottajan tietoon.

Aloite: Siuntion kunnan liittymiseksi Suomen Unicefin Lapsiystävällinen kunta -ohjelmaan

Aloite on jätetty: 17.11.2017
Seurantatunnus: 702/KH
Valmistelija: Niko Kannisto
Jättäjä: Siuntion kulttuuriympäristö ry Siuntion kulttuuriympäristö ry

Asukasyhdistys Siuntion kulttuuriympäristö ry - Sjundeå kulturomgivning rf uudistaa 4.11.2014 tekemänsä kuntalaisaloitteen, Siuntion kunnan liittymiseksi Suomen Unicefin Lapsiystävällinen kunta -ohjelmaan. Alkuperäisen kuntalaisaloitteen tekovaiheessa, Siuntion kunnan olisi ollut mahdollista liittyä, Suomen Unicefin antaman tiedon mukaan, Suomen Unicefin Lapsiystävällinen kunta -ohjelmaan 1.1.2016 alkaen. Alkuperäinen kuntalaisaloite on tehty 4.11.2014, KH/601. Aloitteeseen ei ole saatu minkäänlaista vastausta, eikä tiedossa ole, onko aloitteen käsittelijäksi merkitty henkilö enää Siuntion kunnan palveluksessa. Suomen Unicefin Lapsiystävällinen kunta -hankkeen ideana on, että kaikessa kunnan toiminnassa ja kaikilla toimintasektoreilla otetaan lapset huomioon; myös yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa, sekä tie- ja liikennesuunnittelussa. Asukasyhdistyksemme huomauttaa, että paikallishallintoviranomaisena Siuntion kunnan tulee noudattaa Suomen lainsäädäntöön sisä ltyvää YK :n Lapsen oikeuksien sopimusta, jonka nojalla alaikäisten lasten ja nuorten oikeuden ja edun tulee olla ensisijaisena päätöskriteerinä kaikessa alaikäisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvassa, ja alaikäisiä lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa. Asukasyhdistyksemme lisäksi huomauttaa, että kyseinen lapsen oikeuden ja edun ensisijaisuuden vaatimuksen toteuttaminen ei vähennä minkään muun väestöryhmän oikeuksia, vaan parantaa koko asuinyhteisön elämänlaatua ja hyvinvointia.

Aloite: Siuntion kunnan lähettämät laskut

Aloite on jätetty: 2.11.2017
Seurantatunnus: 659/KH
Valmistelija: Niko Kannisto
Jättäjä: Pauliina Aurala

Aloite: Voisikohan Siuntion kunnan lähettämät laskut saada sähköisesti suoraan verkkopankkiin? Ei ole nykyaikaa, että laskut lähetetään paperisina.

Vastaus: Verkkolaskutukseen siirtymistä selvitetään vuoden 2018 aikana, samalla kun kunnan taloushallinnon järjestelmä päivitetään.

Aloite: Siuntion kuntakeskuksen kehitystyöryhmän perustaminen

Aloite on jätetty: 4.10.2017
Seurantatunnus: 607/TEKNLTK
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Asukasyhdistys Siuntion kulttuuriympäristö ry - Sjundeå kulturomgivning rf

Aloite: Asukasyhdistys Siuntion kulttuuriympäristö ry - Sjundeå kulturomgivning rf uudistaa aloitteensa Siuntion Kuntakeskuksen kehittämistyöryhmän perustamiseksi. Alkuperäinen kuntalaisaloite on jätetty 19.11.2015, Aloitteen seurantatunnus TEKNLTK/543, Aloitteen valmistelija Jorma Skyttä, Aloitteen jättäjä Siuntion kulttuuriympäristö ry -    Sjundeå kulturomgivning rf. Aloitteeseen on vastattu 22.4.2016. Vastauksessa ilmoitetaan, että "Kuntakeskuksen kehittämisideat on hyvä jatkossa kohdentaa elinkeino- ja maapoliittiselletoimikunnalle". Asukasyhdistyksen Siuntion Kuntakeskuksen kehittämistyöryhmän perustamisaloitteen uudistamisen pääperusteena on se, että Siuntion kunnan elinkeino- ja maapoliittisen toimikunnan toiminta ei ole Siuntion kuntakeskuksen kehittämisessä johtanut tarvittavaan tulokseen. Asukasyhdistyksen kokemuksen mukaan, voidaan todeta, että Siuntion Kuntakeskuksen  yhdyskuntasuunnittelu ja palvelut eivät ole 2000-luvulla kehittyneet, vaan päinvastoin taantuneet. Siuntion Kuntakeskuksen suunnitelmallisen kehityksen ja tarvittavan tuloksen aikaansaamiseksi, tarvitaan, ilman enempää tarpeetonta viivytystä, uudenlaista, asiantuntevin, demokraattisin ja avoimin menettelyin toimivaa Siuntion  Kuntakeskuksen kehittämistyöryhmää. Asukasyhdistys Siuntion kulttuuriympäristö ry- Sjundeå kulturomgivning rf, Siuntion yhteisön ja veronmaksajien edunvalvojana, vaatii saada osallistua kyseisen uuden Siuntion Kuntakeskuksen  kehittämistyöryhmän toimintaan.

Vastaus: Siuntion kuntakeskuksen alueelle on laadittu ja hyväksytty Siuntion Sydän-asemakaava (KV 12.4.2010). Kaavaa on toteutettu asteittain kuntakeskuksen alueella. Kuntakeskuksen alueella järjestettiin vuonna 2017 asukkaille ja yhdistyksille suunnattu kilpailu kuntakeskuksen ilmeen parantamiseksi, jonka pohjalta kunta ja alueen yritykset toteuttivat osan voittaneista ideoista. Tällä hetkellä Siuntion kuntakeskuksen kehitystyöryhmän perustaminen ei ole ajankohtaista, sillä alueella on käynnistynyt kaavan mukaisia toimenpiteitä.

Aloite: Pyydän kuntaa siirtämään raskaanliikenteen pois Billskogintien asuinalueelta

Aloite on jätetty: 2.5.2017
Seurantatunnus: 276/TEKNLTK
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Sara Holmberg

Aloite: Pyydän kuntaa siirtämään raskaanliikenteen pois Billskogintien asuinalueelta. Raskaat ajoneuvot ovat vaaraksi koululaisille jotka kävelevät ja pyöräilevät kouluun. Koululaiset joutuvat myös ylittämään Billskogintien päästäkseen Fanjunkarsintielle ja siitä edelleen kouluun. Etenkin pieniä koululaisia on vaikea havaita ja he voivat myös käyttäytyä arvaamattomasti vaikka heille kuinka opettaa liikennesääntöjä. Kesälomilla lapset taas leikkivät jalkakäytävällä kun skeittailevat ja rullaluistelevat. Mielestäni raskasliikenne ei kuulu pientaloasutuksen keskelle. Raskaanliikenteen ajoneuvoilla on pitkät jarrutusmatkat etenkin kun nopeutta on lähes poikkeuksetta enemmän kun sallittu 30km/t. Raskaasta liikenteestä aiheutuu myös meteli-, tärinä- ja pöly-haittaa. Teollisuusalueelle tulisi rakentaa ohitustie esim. Degerbyntien kautta.

Vastaus: Billskogintien varressa kulkee kevyenliikenteenväylä pääosin tehdasalueelle asti. Lisäksi alueella on suojatiet ylityskohdissa, joista kevyt liikenne ohjataan. Tiellä teetätettiin vuonna 2017 tärinämittaukset liittyen alueen rekkaliikenteeseen. Tärinämittausten perusteella ei voida osoittaa rekkaliikenteen aiheuttavan erityisesti tärinää ja melua alueella. Billskogintie muuttuu myös yksityistieksi länteen päin mennessä ja kunta ei voi yksityistielain mukaan ohjata raskasta liikennettä yksityistielle, kun samalle reitille löytyy myös yleinen tie-yhteys.

Aloite: Rekkaliikenne ohjattaisiin pois Billskogintieltä

Aloite on jätetty: 2.5.2017
Seurantatunnus: 276/TEKNLTK
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Maria Juselius

Aloite: Rekkaliikenne ohjattaisiin pois Billskogintieltä. Alueella asuu paljon koululaisia ja pikkulapsia. Raskaat ajoneuvot ajavat reippaalla kaasujalalla lähellä kävelytietä. Lapset eivät välttämättä aina huomaa liikennettä ja pelkona on, että joku jää alle. Raskasajoneuvo ei pysty jarruttamaan tarpeeksi nopeasti jos lapsi yllättäen horjahtaa kävelytien reunan yli. Fanjunkarsin ja Billskogin tien risteys vaarallinen johtuen mutkasta joka ennen risteystä. Varsinkin kesä aikaan pensaat kasvavat suuriksi, joka estää näkyvyyden.

Vastaus: Billskogintien varressa kulkee kevyenliikenteenväylä pääosin tehdasalueelle asti. Lisäksi alueella on suojatiet ylityskohdissa, joista kevyt liikenne ohjataan. Tiellä teetätettiin vuonna 2017 tärinämittaukset liittyen alueen rekkaliikenteeseen. Tärinämittausten perusteella ei voida osoittaa rekkaliikenteen aiheuttavan erityisesti tärinää ja melua alueella. Billskogintie muuttuu myös yksityistieksi länteen päin mennessä ja kunta ei voi yksityistielain mukaan ohjata raskasta liikennettä yksityistielle, kun samalle reitille löytyy myös yleinen tie-yhteys.

Aloite: Järjestyssääntöihin haukkuvasta koirasta

Aloite on jätetty: 4.4.2017
Seurantatunnus:
Valmistelija: Niko Kannisto
Jättäjä: Tuomas Tanner

Aloite: Kunnan järjestyssääntöihin tulisi kirjata. "Asemakaava-alueella haukkuvaa koiraa ei saa jättää yksin ulos."

Vastaus: "Häiritsevästi haukkuvasta koirasta tulee ilmoittaa poliisille, mutta järjestyslain 14 § mukaan koira saa olla asemakaava-alueella vapaasti yksityisellä pihalla. Kunnalla ei ole toimivaltaa asiassa vaan se on poliisilla. http://intermin.fi/poliisiasiat/yleinen-jarjestys-ja-turvallisuus

Aloite: Kirsti Hornin puiston laajennus, raivaus ja perustaminen

Aloite on jätetty: 23.3.2017
Seurantatunnus: TEKNLTK/194
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Sjundeå IF

Sjundeå IF föreslår för tekniska väsendet vid Sjundeå kommun att röjningen och anläggningen av den planerade utvidningen av Kirsti Horns park norrut tidigareläggs så att röjnings- och schaktningsarbetena skulle påbörjas så fort som möjligt efter Sjundeå Cupen, som ordnas 26-28.5.2017.
De planerade utrymningsbyggena för Sjundeåskolorna förminskar oundvikligt på det befintliga parkområdet norr om sportplanen. Både kommuninvånarna och Sjundeå IF som arrangör av Sjundeå Cupen skulle dra nytta av de utvidgade parkområdet som enkelt skulle genomföras genom att röja upp det snåriga buskaget och anlägga gräsmatta.
Sjundeå IF kan enligt överenskommelse ställa upp med talkoarbetskraft och diverse arbetsmaskiner, som t.ex. lastbilar för transport av jordmassa till och från parkområdet, grävmaskiner osv. Enligt förslaget skulle kommunen stå för planeringen och anläggningskostnaderna.
Sjundeå IF kan även utföra lantmätningarna som behövs för planering av parken.
Sjundeå IF ehdottaa Siuntion kunnan tekniselle toimelle että Kirsti Hornin puiston pohjoiseen suunnitellun laajennuksen raivaus ja perustaminen aikaistetaan siten että raivaus- ja maansiirtotyöt aloitettaisi mahdollisimman pian 26.-28.5.2017 järjestettävän Sjundeå Cupin jälkeen.
Siuntion koulujen suunnitellut väistötilat pienentävät väistämättä olemassa olevaa puistoaluetta urheilukentän pohjoispuolella. Puistoalueen laajennuksesta, raivaamalla risukkoisen pensaikkoalueen ja istuttamalla nurmikkoa,     hyötyisivät sekä kuntalaiset että Sjundeå IF, Sjundeå Cupin järjestäjänä.
Sjundeå IF voi tarjota talkootyövoimaa ja erilaisia työkoneita, esim. kuorma-autoja maa-aineksen   kuljetukseen, kaivinkoneita ym. sopimuksen mukaan. Ehdotuksen mukaan kunta vastaa suunnittelusta ja  perustamiskustannuksista.
Sjundeå IF voi myös suorittaa puiston suunnittelua varten tarvittavat maanmittaukset.

Vastaus: Sjundeå IF:n kanssa on sovittu toisesta maa-alueesta kuntakeskuksen alueella Sjundeå Cupin käyttöä varten.

Aloite: suojatie, sekä hidastetöyssyt rakennetaan

Aloite on jätetty: 16.3.2017
Seurantatunnus: TEKNLTK/180
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Kirsi Kalenius-Ruotsalainen

Aloite:Ehdotan, että juna-asemalta kuntakeskuksen suuntaan, pellon läpi Flemingintielle tulevan polun päähän rakennetaan suojatie, sekä hidastetöyssyt. Polku on ahkerassa käytössä sekä junaan menijöillä, että koululaisilla ja polun pää on hieman katveessa. Mielestäni asian tärkeys kasvaa entisestään, kun parakkikoulua aletaan rakentamaan paikan välittömään läheisyyteen.

Vastaus: Pellon läpi kulkeva polku ei ole virallinen kulkureitti. Virallinen kevyen liikenteen väylä juna-asemalta Aleksis Kiven koululle kulkee Ratapihantietä pitkin, josta löytyy suojatie. Kyseisen pellon omistaa Lemminkäinen Talo Oy ja näin ollen kunta ei voi ohjata kevyttä liikennettä suojatiellä pellolle.

Aloite: Kysyisin mihin laitetaan kouluissa ylijäävä ruoka

Aloite on jätetty: 8.3.2017
Seurantatunnus: TEKNLTK/172
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Tuula Heinänen

Aloite: Kysyisin mihin laitetaan kouluissa ylijäävä ruoka, meneekö suoraan biojätteeseen? joka on huono juttu. Olisiko mahdollista järjestää ylijäämä ruoan myynti koulun ruoka lasta omaan astiaan tai paikan päällä ruokailu 1,50€ kerta.  jo toimitaan useissa kaupungeissakin.

Vastaus: Fazer Food Services vastaa kunnan ruoka- ja siivouspalveluista. Tällä hetkellä ylijäämäruoka menee biojätteisiin.

Aloite: Siuntioon kaivataan kipeästi koirapuistoa

Aloite on jätetty: 6.2.2017
Seurantatunnus: TEKNLTK/90
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Johanna Kauhanen

Aloite:Siuntioon kaivataan kipeästi koirapuistoa. Koirapopulaatiota on runsaasti ja lemmikkienpito kasvaa jatkuvasti. Tällä hetkellä ei ole mitään paikkaa missä voisi turvallisesti muita ihmisiä häiritsemättä, päästää   koiraa vapaaksi. Puisto tarjoaa tärkeitä sosiaalisia tilanteita koirille sekä heidän omistajilleen.

Vastaus: Talousarviossa vuodelle 2018 on esitetty alustavasti koirapuistoa vuoden 2020 investointeihin. Sitä ennen tulee selvittää soveltuvin paikka koirapuistolle sekä sen kustannukset.

Aloite: Initiativ till en flytande bro

Aloite on jätetty: 1.1.2017
Seurantatunnus: TEKNLTK/11
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Ludvig Liljequist

Aloite:Jag skulle vela komma med ett initiativ till en flytande övergångsbro i Klobbsundet mellan Norrudden och Klobben samt Svinö. De två holmarna har tiotals markägare och bebyggda tomter som skulle ha en väldigt stor nytta av en förbindelse till fastlandet. Eftersom broar och färjor är väldigt dyra alternativ och inte ekonomiskt lönsamma så är mitt initiativ alltså en likande som man tagit i Kalix (se dessa två bilder som beskrivning: http://www.marinetek.fi/wp-content/uploads/2014/08/Erikoislaiturit_ylikulkusilta_Kalix_2014_3800x-e1408519249908.jpg http://www.marinetek.fi/wp-content/uploads/2014/05/Erikoislaiturit_ylikulkusilta_Kalix_nettiin.jpg Förbindelsebron skulle kunna finansieras av markägarna och eftersom det redan finns de gamla servitutvägarna på holmarna samt en vägförbindelse på Norrudden så är detta inte alls ett omöjligt projekt. Jag hoppas att kommunen ser på detta med öppet sinne och förhoppningsvis ser nyttan för såväl kommunens övriga innevånare som boende på Svinö.

Vastaus: Sjundeå kommun äger inte områden i skärgården, så kommunen kan inte ta ställning till initiativet om en flytande bro.

Aloite: Asematielle hidastetöyssyä

Aloite on jätetty: 26.10.2016
Seurantatunnus: TEKNLTK/481
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Laura Hednäs

Aloite:Hei, Toivoisimme Asematielle hidastetöyssyä. Tien varrella sijaitsee useampia asuintaloja jossa asuu pieniä lapsia sekä tien vierellä kulkeva kävelytie on monen lapsen koulureitti. Tien varrella sijaitsee myös taksitolppa. Kyseisellä tiellä kulkevat autot kaasuttavat usein kadun alussa autonsa nopeaan vauhtiin. Hidastetöyssy Asematien puolivälissä auttaisi parantamaan turvallisuutta kyseisellä tieosuudella.

Aloite: Aleksis Kiven koulun bussipysäkille katokset

Aloite on jätetty: 5.10.2016
Seurantatunnus: TEKNLTK/444
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Linnea Sarviaho

Aloite: Haluaisin parantaa kunnan palveluita hankkimalla Aleksis Kiven koulun bussipysäkille katokset, joihin lapset pääsisivät istumaan ja suojaan huonolta säältä. Monet ovat jo pitkään toivoneet niitä kouluun, koska pysäkillä on ikävä seisoskella, jos bussi on vaikka myöhässä tai ulkona sataa. Pysäkillä ei myöskään ole mitään penkkejä joten monen pitää istua maassa odottamassa. Olemme keränneet koululla adresseihin nimiä ja todella moni kannattaa pysäkkien hankkimista. Ajattelin, että olisiko vaikka mahdollista järjestää jotain tapahtumia esim. kirpputoreja tai myyjäisiä yms., jossa kerättäisiin rahaa pysäkkeihin, jos kunta ei halua käyttää rahaa niihin. kiitos ajastanne!

Aloite: Velo Siuntion aloite

Aloite on jätetty: 25.04.2016
Seurantatunnus: KH/257
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Velo Siuntio

Aloite: Velo Siuntion toinen aloite 24.04.2016
Velo Siuntio teki ensimmäisen aloitteensa viime syksynä, jolloin Siuntion kuntaa houkuteltiin ottamaan suljettu motocross-rata, Haagan- ja Palonummen omakotialueen välistä, yleiseksi liikunta-alueeksi, joka olisi toiminut kesällä juoksuratana, sekä soveltunut mm. enduro- kuin cyclocross pyöräilylle. Talvella se olisi ollut mainio hiihtopaikka. Päättävätelimet kauppasivat kuitenkin alueen maankaatopaikaksi.
Velo Siuntio avaa nyt toisen vaihtoehtoisen liikkumispaikka-aloitteen.
Siuntion joen taakse on hahmoteltu tulevaisuudessa alue, jonka työnimi on Seitsemän kanavan kylä. Siuntio Velon aloite ottaa ensi askeleet tälle kaukana tulevaisuudessa olevalle projektille.