Rakennusten poltto

Rakennusten hävittäminen polttamalla on pääsääntöisesti kielletty. Pelastustoimen harjoittelutarkoituksissa tämä saattaa kuitenkin olla mahdollista.

Purkamislupa (MRL 127 §)

Ennen rakennuksen polttamista on kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta haettava maankäyttö- ja rakennuslain (MRL, 132/1999) mukainen purkamislupa (127 §). Tämä tarkoittaa ilmoituksen tekemistä tai luvan hakemista tapauksesta riippuen. Purkamisluvan myöntää kunnan rakennusvalvonta, joka antaa asiasta lisätietoa.

https://www.siuntio.fi/rakennusvalvonnan-yhteystiedot

https://www.siuntio.fi/purkamislupa-tai-ilmoitus

Ympäristönsuojeluviranomaisen luvat

Jos rakennuksen purkaminen on maankäyttö- ja rakennuslain näkökulmasta mahdollista, edellyttää polttaminen ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 120 §:n mukaista ilmoitusta poikkeuksellisesta tilanteesta. Ilmoituksen vireilläolosta on ilmoitettava ja asianosaisia kuultava, jos siihen on erityistä syytä (YSL 121 §).

Viranomainen antaa ympäristönsuojelulain 120 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen johdosta päätöksen. Päätökseen sisällytetään tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Päätöksessä voidaan lisäksi antaa määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille.

MRL:n mukainen purkamislupa ja YSL:n mukainen ilmoitus voidaan panna yhtä aikaa vireille.  

Ympäristövalvonta antaa lisätietoa ympäristönsuojelulain mukaisista menettelyistä.

https://www.siuntio.fi/ymparistonsuojelu

Lupaharkinta

Rakennuksen hävittämiseen polttamalla tulee olla erityinen hyväksyttävä peruste ja syy. Tällainen erityinen syy voi olla pelastustoimen tarve saada rakennuksen polttaminen harjoituskohteeksi. Rakennuksen omistajan taloudellinen intressi ei sen sijaan ole hyväksyttävä peruste polttamiselle.

Ympäristöviranomainen arvioi, onko kohde sellainen, ettei polttamisesta ole haittaa ympäristölle.

Luvan myöntämisen edellytyksenä on lisäksi pelastuslaitokselta saatu puoltava lausunto.

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Siuntion ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (Ympäristö- ja rakennuslautakunta 23.1.2018, 6 §) mukaan poikkeuksellisia tilanteita koskevan ilmoituksen käsittelymaksu on 1110 €.