Pikkala-Marsudden osayleiskaava

Kaavan sijainti

Osayleiskaava-alue käsittää Pikkalan Marsuddenin alueen rajautuen pohjoisesta kt 51:en, lännessä Pikkalanjokeen sekä etelässä ja idässä Pikkalanlahteen ja Kirkkonummen
kuntarajaan. Alueelle on tarkoitus laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jolla muutetaan alueella voimassa olevaa Kaakkois-Siuntion osayleiskaavaa.

Alue rajoittuu Siuntion keskustan ja Störsvikin osayleiskaava-alueisiin. Alueen pinta-ala on noin 430 hehtaaria.

Käsittelyvaiheet

 • Tekninen lautakunta 14.5.2019 § 65 päätti hyväksyä osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kuuluttaa OAS:ista julkisesti.
 • Tekninen lautakunta 18.6.2019 § 79 päätti asettaa liitteen mukaisen osayleiskaavaluonnoksen julkisesti nähtäville 45 päivän ajaksi kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Siuntiontie 504, 02580 Siuntio; kuuluttaa osayleiskaavaluonnoksen nähtävillä olosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; pyytää osayleiskaavaluonnoksesta lausunnot valituilta tahoilta.
 • Yleisötilaisuus järjestettiin Pikkala-Marsudden osayleiskaavan kaavaluonnoksesta 26.6.2019 klo 17.30 Fanjunkarsissa.
 • Tekninen lautakunta 26.11.2019 § 127 päätti asettaa liitteen mukaisen osayleiskaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 45 päivän ajaksi kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Siuntiontie 504, 02580 Siuntio; kuuluttaa osayleiskaavaehdotuksen nähtävillä olosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; pyytää osayleiskaavaluonnoksesta lausunnot valituilta tahoilta.
 • Tekninen lautakunta 3.3.2020 § 41 päätti hyväksyä kaavoittajan vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin ja lähettää ne muistutuksen tekijöille ja lausunnon antajille; osayleiskaavaehdotuksen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
 • Kunnanhallitus 30.3.2020 § 64 päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Pikkala-Marsuddenin osayleiskaavan liitteiden mukaisesti.
 • Kunnanvaltuusto 20.4.2020 § 26 päätti palauttaa asian kunnanhallituksen käsittelyyn. Lisäksi kunnanvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen: Kunnanvaltuusto esittää tekniselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle, että ne Pikkalan-Marsuddenin osayleiskaavan valmistelun yhteydessä selvittävät 1. Kaavan toteuttamisen vaikutukset kunnan talouteen seuraavien 3-5 vuoden aikana ja 2. Kaavan vaikutuksen kunnan itselleen asettamiin tavoitteisiin vähentää hiilidioksidipäästöjään (Hinku-tavoitteet).
 • Kunnanhallitus 27.4.2020 § 99 päätti, että asia palautetaan tekniselle lautakunnalle uudelleenvalmisteluun niin, että tekninen lautakunta pyytää Kuntaliitolta lausunnon kaavaehdotuksen lainmukaisuudesta.
 • Tekninen lautakunta 12.5.2020 § 68 päätti hyväksyä Pikkala-Marsuddenin osayleiskaavaehdotuksen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
 • Kunnanhallitus 18.5.2020 § 115 päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Pikkala-Marsuddenin osayleiskaavan liitteiden mukaisesti.
 • Kunnanvaltuusto 25.5.2020 § 36 päätti hyväksyä Pikkala-Marsuddenin osayleiskaavan liitteiden mukaisesti.
 • Päätös on saanut lainvoiman 31.1.2023 ja osayleiskaava on astunut voimaan.

Aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Teknisen lautakunnan päätös 14.5.2019 § 65
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (TEKNLTK 14.5.2019 § 65 liite)

Luonnosvaihe

Teknisen lautakunnan päätös 18.6.2019 § 79
Osayleiskaavan selostus (TEKNLTK 18.6.2019 § 79 liite)
Luonnoskartta (TEKNLTK 18.6.2019 § 79 liite)
Kunnan maanomistus (TEKNLTK 18.6.2019 § 79 liite)
Tekniset verkostot (TEKNLTK 18.6.2019 § 79 liite)
Merkinnät ja määräykset (TEKNLTK 18.6.2019 § 79 liite)

Ehdotusvaihe

Kuulutus
Teknisen lautakunnan päätös 26.11.2019 § 127
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.11.2019 (TEKNLTK 26.11.2019 § 127 liite)
Kunnan maanomistus (TEKNLTK 26.11.2019 § 127 liite)
Tekniset verkostot (TEKNLTK 26.11.2019 § 127 liite)
Luontoarvokartta (TEKNLTK 26.11.2019 § 127 liite)
Vastineraportti (TEKNLTK 26.11.2019 § 127 liite)
Luontoselvitys (TEKNLTK 26.11.2019 § 127 liite)
Etelä-Siuntion maisemaselvitys osayleiskaavaa varten (TEKNLTK 26.11.2019 § 127 liite)
Natura-arviointi (TEKNLTK 26.11.2019 § 127 liite)
Kaavaehdotus (TEKNLTK 26.11.2019 § 127 liite)
Merkinnät ja määräykset (TEKNLTK 26.11.2019 § 127 liite)
Osayleiskaavan selostus 11.11.2019 (TEKNLTK 26.11.2019 § 127 liite)
Asutuksen mitoitus ja ohjausmenetelmät (TEKNLTK 26.11.2019 § 127 liite)

Hyväksymisvaihe

Teknisen lautakunnan päätös 3.3.2020 § 41
Osayleiskaavan selostus 21.2.2020 (TEKNLTK 3.3.2020 § 41 liite)
Kaavaehdotus (TEKNLTK 3.3.2020 § 41 liite)
Merkinnät ja määräykset (TEKNLTK 3.3.2020 § 41 liite)
Vastineraportti (TEKNLTK 3.3.2020 § 41 liite)
ELY-keskuksen lausunto Natura-arvioinnista (KH 27.4.2020 § 99 liite)
Pikkala-Marsudden osayleiskaava, vaikutukset Siuntion kunnan HINKU-tavoitteiden
saavuttamiseen (KH 27.4.2020 § 99 liite)
Kaavataloudellinen vaikutustenarviointi (KH 27.4.2020 § 99 liite)
Kaavan taloudelliset vaikutukset (KH 27.4.2020 § 99 liite)
Lausuntopyyntö (TEKNLTK 12.5.2020 § 68 liite)
Kuntaliiton lausunto (KV 25.5.2020 § 36 liite)

Voimaantulo

Pikkala-Marsudden osayleiskaava, kartta
Pikkala-Marsudden osayleiskaava, merkinnät

Muuta materiaalia

Viranomaisneuvottelun muistio (TEKNLTK 26.11.2019 § 127 liite)
Siuntion rakennetuin kulttuuriympäristön päivitysinventointi (TEKNLTK 26.11.2019 § 127)
Kohdekortit (TEKNLTK 26.11.2019 § 127)