Palvelutarpeen arviointi

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tämän jälkeen tätä verkkosivua ei päivitetä. Hyvinvointialue palvelee osoitteessa luvn.fi.

Sosiaalipalvelujen tarve arvioidaan tekemällä palvelutarpeenarviointi. Palvelutarpeen arviointia voi pyytää henkilö itse, hänen omaisena tai muu henkilö tai viranomainen. Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään asiakkaan kokonaistilanne; hänen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakykynsä, sosiaalinen verkosto ja selviytymisensä arkielämässä. Jokaisella on oikeus saada palvelutarpeensa arvioiduksi, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivästystä. Kiireelliset palvelut on järjestettävä heti.

Kun sosiaalihuollon työntekijä on saanut tiedon sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, tulee välittömästi arvioida kiireellisen avun tarve. Henkilöllä on oikeus saada palvelutarpeen arviointi, ellei sen tekeminen ole tarpeetonta esimerkiksi, kun tarve palvelulle on tilapäistä. Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta, jos kyseessä on

  • erityistä tukea tarvitseva lapsi
  • henkilö, joka saa vammaisetuuksista annetun lain mukaista ylintä hoitotukea
  • yli 75-vuotias henkilö

Jos palvelutarpeen arviointi tehdään aikuiselle, on tarpeen samalla selvittää kyseisen henkilön hoidossa olevan lapsen tilanne.

On huomioitava, että

  • arviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen mukaan
  • arviointi tehdään yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa ja läheisensä sekä muiden toimijoiden kanssa
  • asiakkaalle on selvitettävä hänen oikeutensa ja velvollisuutensa 
  • asiakkaalle on kerrottava erilaisista vaihtoehdoista palvelujen toteuttamisessa ja palvelujen vaikutuksista
  • selvitys arvioinnista on annettava siten, että asiakas ymmärtää sen sisällön ja merkityksen
  • asiakkaan itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava erityisesti, kun kyseessä on lapsi, nuori tai erityistä tukea tarvitseva henkilö
  • asiakkaan toiveet, mielipiteet ja yksilölliset tarpeet otetaan huomioon.

Palvelutarpeen arviointi sisältää yhteenvedon asiakkaan tilanteesta ja sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeesta, sosiaalihuollon ammattihenkilön johtopäätökset asiakkuuden edellytyksistä, asiakkaan mielipiteen ja näkemyksen palvelutarpeestaan sekä asiakkaan ja työntekijän arvion omatyöntekijän tarpeesta.

Arviointi on tehtävä loppuun viiveettä. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohdalla määräaika on kolme kuukautta. Mikäli tarvetta palveluihin ilmenee, asiakasta ohjataan niiden hakemisessa. Arviointi ei kuitenkaan välttämättä johda palveluiden myöntämiseen.

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014