Osallistu ja vaikuta

Vaikuttaminen kunnassa

Kuntalainen voi vaikuttaa kunnan asioihin eri tavoin. Vaaleissa äänestämisen lisäksi kuntalainen voi antaa palautetta kunnan toiminnasta, tehdä aloitteita, lähettää kysymyksiä ja ehdotuksia luottamushenkilöille ja virkamiehille sekä osallistua kunnan asioita koskeviin tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin.

Voit antaa meille palautetta; kehitysehdotuksia, kritiikkiä tai kiitoksia monin eri tavoin. Palautteesi on meille tärkeää, sillä se auttaa meitä parantamaan palveluamme. Palautetta voi antaa suoraan viranhaltijoille tai luottamushenkilöille. Lisäksi palautteen voi lähettää kuntaan sähköpostilla osoitteeseen siuntio@siuntio.fi, josta se ohjataan asianomaiselle viranomaiselle.

Kunnan asukas voi myös tehdä kuntalaisaloitteen kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Asioiden julkisuus

Kunnan esityslistat ja pöytäkirjat ovat pääsääntöisesti julkisia, joihin jokainen kuntalainen voi tutustua. Esityslistat julkaistaan internetissä ennen kunkin toimielimen kokousta ja tarkastetut pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ennakolta ilmoitettuna aikana. Erilaisten yhdistysten, järjestöjen ja puolueiden kautta voi vaikuttaa myös kunnan päätöksentekoon.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 21.5.1999/621) määrää asiakirjojen julkisuudesta. Jokaisella on oikeus tutustua julkisiin asiakirjoihin. Mitään perusteltua syytä ei tarvita, mutta asiakirjan pyytäjän on riittävästi yksilöitävä pyyntö viranomaisen asiakirjan sisällöstä riittäväksti, jotta viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Tiedon pyytäjän ei tarvitse selvittää henkilöllisyyttään, ellei tämä ole tarpeen viranomaiselle säädetyn harkintavallan käyttämiseksi tai sen selvittämiseksi, onko pyytäjällä oikeus saada tieto asiakirjan sisällöstä.

Julkisuuslain mukaan asiakirjan antamisesta päättää se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on. Tiedon asiakirjan sisällöstä antaa se viranomaisen henkilöstöön kuuluva, jolle viranomainen on tämän tehtävän määrännyt tai jolle se hänen asemansa ja tehtäviensä vuoksi muuten kuuluu.

Asia on käsiteltävä viivytyksettä, ja tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia tai jos muu niihin rinnastettava syy aiheuttaa sen, että asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai muutoin tavanomaista suuremman työmäärän, asia on ratkaistava ja tieto julkisesta asiakirjasta annettava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) määrää myös asiakirjan antamisesta perittävistä maksuista. Lain 34 pykälän mukaan viranomaisten on määriteltävä ennakolta kopion ja tulosteen antamisesta  perittävät maksut ja julkaistava ne yleisessä tietoverkossa, jollei julkaisemista ole pidettävä ilmeisen tarpeettomana. Siuntion kunnanhallitus on kokouksessaan 27.4.2015 § 82 määritellyt asiakirjoista ja kopioista perittävät maksut. <linkki>

Kansalaisvaikuttaminen

Muusta kansalaisvaikuttamisesta löytyy tietoa mm. oikeusministeriön ja eduskunnan internetsivuilta

Suomi.fi on julkishallinnon yhteinen palvelu kansalaisille. Sivustolta löydät asiointipalvelut ja lomakkeet, tietoa palveluista, lait sekä julkishallinnon uutiset.

Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen

Nuoret voivat osallistua ja vaikuttaa nuorisovaltuustossa, koulussa ja kansalaisjärjestöissä. www.nuva.fi on nuorisovaltuustojen liiton virallinen sivu. Valtikka.fi on nuorille suunnattu sivusto, jossa kerrotaan tarkemmin nuorten oikeuksista ja vaikuttamismahdollisuuksista.