Oppivelvollisuuden pidentäminen

Oppivelvollisuuden pidentäminen koskee vuonna 2021 peruskoulunsa päättäneitä.

Vaikka Siuntion kunta ei järjestä itse toisen asteen koulutusta, vaikuttaa uudistus Siuntioon ja siuntiolaisiin monella tavalla:

Hakeutumisvelvollisuus
Aiemmin nuoren osallistuminen toisen asteen koulutukseen oli vapaaehtoista. 1.1.2021 alkaen oppivelvollisen on hakeuduttava toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen (lisäopetus eli ns. kymppiluokka, ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus sekä lukiokoulutukseen valmentava koulutus) tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. Erilliset nivelvaiheen koulutukset on tarkoitus yhdistää syksystä 2022 alkaen tutkintokoulutukseen valmentavaksi koulutukseksi.

Koulumatkatuki
Toisen asteen tullessa maksuttomaksi laskee koulumatkatukeen oikeuttavan koulumatkan pituus 10 kilometristä 7 kilometriin. Koulumatkat korvataan suoraan Kansaneläkelaitoksen maksaman koulumatkatuen kautta, joten kunnalle tästä ei tule kustannuksia. Oppilaan oma oppilaitos auttaa tukihakemusten tekemisessä.

Opetuksen maksuttomuus
Toisen asteen opetuksesta tulee oppivelvollisuuslain myötä maksutonta.

Eri toimijoiden vastuut ja velvollisuudet:

  • Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollinen suorittaa oppivelvollisuuden.
  • Oppivelvollisen on hakeuduttava koulutukseen joko yhteishaun kautta tai muulla tavoin. Velvollisuus jatkuu, jos oppivelvollinen ei saa tai vastaanota opiskelupaikkaa.
  • Perusopetuksen järjestäjän on ohjattava ja valvottava, että oppilaana oleva oppivelvollinen täyttää hakeutumisvelvoitteen.
  • Asuinkunnan tehtävänä on perusopetuksen järjestäjän tekemän ilmoituksen perusteella selvittää niiden perusopetuksen keväällä päättäneiden nuorten tilanne, jotka vielä syksyllä ovat ilman opiskelupaikkaa. Nuoret saavat ohjausta toisen asteen koulutukseen hakeutumiseksi. Tarvittaessa nuoria ohjataan myös hakeutumaan muiden palveluiden, kuten terveys- ja sosiaalipalveluiden sekä kuntoutuspalveluiden piiriin.
  • Asuinkunnan tehtävänä on vastaavalla tavalla koulutuksen järjestäjän tekemän ilmoituksen perusteella ohjata myös niitä oppivelvollisia, jotka ovat keskeyttäneet toisen asteen opintonsa ja joilla ei ole uutta opiskelupaikkaa.
  • Asuinkunnan velvollisuus on myös osoitettava opiskelupaikka sellaiselle oppivelvolliselle, joka ei ole ohjaus- ja valvontavastuun alkamisesta kahden kahden kuukauden vapaaehtoisesti hakeutunut koulutukseen tai saanut opiskelupaikkaa.

Siuntion kunnan tilanne
Siuntiossa rakenteet ovat kunnossa oppivelvollisuuden laajentamisen käyttöönotolle. Kaikki perusopetuksen järjestäjät välittävät jo nyt joka kesä tiedon ilman opiskelupaikkaa jääneistä Siuntion kunnan 9. luokan päättäneistä nuorista Siuntion kunnan etsivälle nuorisotyölle. Etsivän nuorisotyön työntekijät ottavat yhteyttä nuoriin ja alkavat yhteistoiminnassa nuoren kanssa etsiä sopivaa opiskelupaikkaa.Vastaavaa menettelyä tullaan noudattamaan 2. asteen oppilaitosten kanssa, jos oppivelvollinen nuori keskeyttää opintonsa niissä.

Lisätietoja oppivelvollisuuden pidentämisestä voi lukea esimerkiksi täältä: https://minedu.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-oppivelvollisuudesta