Ohjeet ja lomakkeet

Rakennusluvat haetaan lähtökohtaisesti lupapisteen kautta.

Rakennuslupa, toimenpidelupa tai ilmoitus
Ohjeet rakennuslupaa hakeville
Ohje toimenpidepyynnön / ilmiannon tekemiseen
Rakennuslupa tarvitaan mm. rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen sekä merkittäviin korjaus- ja muutostöihin. Pienet rakennushankkeet edellyttävät toimenpidelupaa. Vähäiset toimenpiteet voidaan puolestaan toteuttaa toimenpideilmoituksella.

Purkamislupa- ja ilmoituslomake
Selvitys rakennus- ja purkujätteen käsittelystä
Opas rakennuksen purkajalle
Purkamislupa tarvitaan rakennuksen tai sen osan purkamiseen asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään. Jos rakennuksen purkamiseen ei tarvita lupaa, on tehtävä purkamisilmoitus.

Vastaava työnjohtaja
Rakennustyö edellyttää työnjohtajaa, kun kyseessä on lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää vaativa hanke. Tarpeen mukaan rakennustyössä tulee olla erityisalan työnjohtajia.

Ilmoitus naapurin suostumuksesta
Rakennushankkeeseen vaaditaan selvitys naapurin kuulemisesta.

Vastaavan työnjohtajan tarkastuslista

Jatkoaikahakemus
Lomakkeella haetaan jatkoaikaa rakennuslupaan.

RH 1- rakennushankeilmoitus (Suomi.fi)
Rakennusluvan hakija täyttää lomakkeen (MRL 147 §) ja palauttaa sen muiden rakennuslupamenettelyssä vaadittavien asiakirjojen mukana kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus
Lomakkeella haetaan lupa rakentaa uusi jätevesijärjestelmä, tai korjata vanha.

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeaminen
Ohjeet poikkeuslupaa tai suunnittelutarveratkaisua hakevalle
Lomakkeella haetaan suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamista.

Jätepihin rakentajan opas

Ohjeita pientalorakentajille ja -saneeraajille Länsi-Uudellamaalla 2020-2021