Muutokset perusopetuksen opetussuunnitelmassa koskien kieliohjelmaa ja tuntijakoa

03.12.2018 13:36

Kategoria:

Muutokset perusopetuksen opetussuunnitelmassa koskien kieliohjelmaa ja tuntijakoa

Valtioneuvoston päätöksen mukaan perusopetuksessa vieraan kielen opiskelu aloitetaan jatkossa jo 1. luokalla. 1. ja 2. luokkalaisille tämä tuo lukujärjestykseen yhden lisätunnin viikossa, sillä kielten opetuksen varhentaminen ei vähennä muiden oppiaineiden tuntimäärää. Siuntion kunnan perusopetuksessa asiaa on valmisteltu syksyn 2018 aikana ja nykyiset 1. ja 2. luokkalaiset pääsevät jo keväällä 2019 tutustumaan varhennettuun kielten opetukseen leikkien, laulujen ja pelien avulla. Aleksis Kiven koulun oppilailla kielenä on englanti ja Sjundeå Svenska Skolanin oppilailla suomi. Varhentaminen koskee kaikkia 1. ja 2.-luokkalaisia. Tuntijako muuttuu niin, että vuosiluokilla 1 ja 2 opiskellaan A1-kieltä 1 vvt. Kevätlukukaudella 2019 A1-kieltä opiskellaan 2 tuntia viikossa (1 vvt). 

Kieltenopetuksen varhentamisen tavoitteet valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa

Koska valtakunnalliset tavoitteet A1-kielen osalta vuosiluokille 1 ja 2 valmistuvat vasta myöhemmin, varhennetun kieltenopetuksen tavoitteet pohjautuvat valtakunnallisiin kielikasvatuksen tavoitteisiin (osa äidinkielen ja kirjallisuuden tavoitteita):

 • Monikielinen kompetenssi kehittyy kotona, koulussa ja vapaa-ajalla
 • Oppilaat käyttävät eri kielten taitoaan kaiken oppimisen tukena eri oppiaineissa
 • Kielikasvatus edellyttää eri oppiaineiden yhteistyötä
 • Koulun kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Se vahvistaa oppilaiden kielitietoutta sekä monilukutaidon kehittymistä
 • Oppilaat oppivat tekemään havaintoja erikielisistä teksteistä ja vuorovaikutuksen käytänteistä

Varhennetussa kieltenopetuksessa huomioidaan myös laaja-alainen osaaminen (L1 – L7).

Tavoitteet kevätlukukaudella 2019 

 • Oppilas tulee tietoiseksi vieraista kielistä omassa lähiympäristössään ja oppii havainnoimaan eri kieliä arkielämässään (L2).
 • Oppilas kiinnostuu vieraista kielistä ja kulttuureista (L2).
 • Oppilasta kannustetaan käyttämään omaa kielitaitoaan, vaikka se olisi vielä vähäistä (L4).
 • Oppilas tutustuu kieltenopiskelun työskentelytapoihin, esimerkiksi pari- ja ryhmätyöskentely (L1, L6, L7).
 • Oppilaan myönteinen minäkuva sekä opiskeluvalmiudet ja -taidot vahvistuvat (L1, L3, L7).
 • Oppilas tutustuu erilaisiin kieltenoppimisessa käytettäviin sovelluksiin (L5).
   

Sisällöt

Varhennetun kieltenopetuksen pääpaino on suullisessa harjoittelussa, jota harjoitellaan esimerkiksi laulujen, pelien ja leikkien avulla. Opetuksessa hyödynnetään alkuopetuksen muiden oppiaineiden sisältöjä (monialainen osaaminen). Opetuksen teemat liittyvät oppilaan arkielämään ja lähiympäristöön.

Arviointi 

Itsearviointi ja suoritusmerkintä.

Kuntalaisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä kielten opetuksen varhentamisesta. Vastaaminen kyselyyn tapahtuu anonyymisti, eikä näin ollen henkilötietorekisteriä synny.

 Linkki kyselyyn on avoinna 5.12.2018 klo 12.00 saakka.

Linkki kyselyyn tässä