Marsuddenin alueen ja Kaakkois-Siuntion yleiskaavan muutos

Kaavan sijainti ja lähtökohdat

Kaavoitettava alue sijaitsee noin 11 km kuntakeskuksesta etelään, rannikolle. Marsuddenin niemi on suojaisan Pikkalanlahden pohjoisosassa. Suunnittelualue sijaitsee Marsuddenin niemen itäreunassa ja rajautuu mereen, talousmetsään ja rakennettuihin asuinkiinteistöihin. Pohjoispuolella kulkee Rannikkotie eli Kantatie 51. Suunnittelualue on rakentamatonta, pääosin metsätalouskäytössä olevaa metsää. Kaava-alueen pinta-ala on noin 16 hehtaaria.

Kaavan tavoitteet

Tehtävä on laatia alueelle osayleiskaavan muutos ja kaavoittaa alueelle rakennuspaikkoja erillispientaloille. Kaavalla muodostetaan väljää asutusta, mikä antaa hyvät lähtökohdat alueen oman identiteetin ja yhteisöllisyyden kehittymiselle.

Rakennuspaikat on ryhmitelty kahteen ryhmään. Rakennuspaikat eivät ulotu rantaan saakka, joten ranta jää vapaaksi. Tarkemmin hanke on kuvattu kaavakartassa ja – selostuksessa.

Käsittelyvaiheet

  • Kaavan vireille tulosta kuulutettu 23.11.2009
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 4.3.-21.3.2011
  • Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 4.3.-21.3.2011 kunnan teknisessä toimistossa
  • Kuulutettu kunnan ilmoitustaululla, Västra Nylandissa ja Kirkkonummen sanomissa
  • Kaavaehdotus pidetty nähtävillä 30.1.-29.2.2012
  • Kunnnanhallitus on 31.10.2016 hyväksynyt uuden maankäyttösopimuksen Störsvikin ja kuntakeskuksen alueiden osalta ja sopimuksella on sovittu mm. yleiskaavahankkeen käynnistämisestä
  • Tekninen lautakunta on 25.4.2017 § 59 päättänyt panna vireille kiinteistöä 755-452-1-62 ja Kaakkois-Siuntion yleiskaava-alueella Nokia Oyj:n omistamia rakennusoikeuksia koskevan yleiskaavan muutoksen; hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman; kuuluttaa vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kunnan ilmoitustaululla, Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa. Materiaalit nähtävillä teknisellä toimistolla 12.5.-30.5.2017
  • Tekninen lautakunta on 15.6.2017 § 76 päättänyt asettaa päätöksen liitteen mukaisen yleiskaavan muutosluonnoksen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi; kuuluttaa yleiskaavan muutosluonnoksen nähtävillä olosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa sekä pyytää pykälässä mainituilta tahoilta lausunnot. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetusta lausunnosta ja mielipiteestä pyydetään kaavan laatijan lausunto, jonka pohjalta ne käsitellään teknisessä lautakunnassa, kun kaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä.Asiakirjat ovat julkisesti nähtävillä kunnantalolla, Puistopolku 1, virka-aikana 10.7.–11.8.2017 ja kunnan kotisivuilla osoitteessa www.siuntio.fi.
  • Tekninen lautakunta 16.1.2018 § 2: Marsuddenin yleiskaavan ehdotus nähtäville. Asiakirjat ovat julkisesti nähtävillä teknisellä toimistolla osoittessa  Siuntiontie 504 virka-aikana 5.2.-23.3.2018 ja kunnan kotisivuilla osoitteessa www.siuntio.fi.

Aineistot

Ehdotusvaihe

Kaavakartta, ehdotus
Kaavaselostus liitteineen
Kaavoittajan vastineet
OAS ja kaavasta annetut lausunnot

Luonnosvaihe

Liite: maisema- ja luontoselvitykset
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (TEKNLTK 25.4.2017)
Yleiskaavan muutosluonnoksen kaava-asiakirjat sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetut lausunnot ja mielipiteet (TEKNLTK 15.6.2017 liite)
Kuulutus

Muuta materiaalia

Pikkalan vesihuoltolinjan yleiskartta