Maisematyölupa ja puunkaatolupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, kuten puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 128 §) mukaan suorittaa ilman lupaa:

  • asemakaava-alueella;
  • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään tai
  • alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Lupa ei myöskään ole tarpeen, jos toimenpide perustuu maantielain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain mukaiseen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan. Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa tarkoitettu lupa.

Luvan hakeminen

Maisematyölupaa haetaan kirjallisesti. Hakemukseen tarvitaan seuraavat asiakirjat:

  • hakemus
  • selvitys omistusoikeudesta
  • valtakirja maanomistajalta, jos hakija muu kuin omistaja
  • osayleiskaavaote/ asemakaavaote
  • maisematyötä koskeva suunnitelma/ tasopiirustukset, leikkaukset ym. tarpeelliset selvitykset
  • selvitys naapurien kuulemisesta

Maisematyöluvan myöntää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Maisematyölupahakemus

Selvitys naapurien kuulemisesta -lomake löytyy Suomi.fi -asiointipalvelusta.