Maisematyölupa ja puunkaatolupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, kuten puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 128 §) mukaan suorittaa ilman lupaa:

  • asemakaava-alueella;
  • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään tai
  • alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Lupa ei myöskään ole tarpeen, jos toimenpide perustuu maantielain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain mukaiseen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan. Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa tarkoitettu lupa.

Puita ei saa kaataa lintujen pesimäaikana 1.4. - 31.7. muusta kuin pakottavasta syystä. Mikäli kaataminen on pakollista suorittaa kyseisellä aikavälillä, tulee ennen toimiin ryhtymistä ottaa yhteyttä kunnan ympäristönsuojeluun.

Luvan hakeminen

Maisematyölupaa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Siuntion kunnan ympäristönsuojelussa on otettu käyttöön Lupapiste.fi -palvelu. Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hoitaa kaiken viranomaisasioinnin sähköisesti. Ympäristöä koskevat luvat ja ilmoitukset toimitetaan ympäristönsuojeluviranomaiselle Lupapisteen kautta. Ota yhteyttä, mikäli et voi käyttää Lupapistettä asiointiin.

Selvitys naapurien kuulemisesta -lomake löytyy Suomi.fi -asiointipalvelusta.