Maatalouden vesiensuojelu

Lannan käsittely

Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (nitraattiasetus) koskee koko maata ja sen kaikkia viljelijöitä. Asetus sisältää määräyksiä muun muassa karjanlannan varastoinnista ja levityksestä sekä lannoitemääristä.

Nitraattiasetuksen mukaan jokaisella kotieläintilalla tulee olla tiiviit, umpipohjaiset lanta- ja virtsavarastot. Lantalaan tulee mahtua 12 kuukauden aikana kertynyt lanta lukuun ottamatta laidunnusaikaa.

Lannan patterointi

Lannan varastointitilan tilavuudesta voidaan poiketa, mikäli lantaa luovutetaan esimerkiksi toiselle viljelijälle nitraattiasetuksen mukaisella tavalla varastoitavaksi tai välittömään hyötykäyttöön taikka lantaa varastoidaan asianmukaisesti tehdyssä ja peitetyssä lantapatterissa nitraattiasetuksen ohjeen mukaisesti. Patteri voidaan perustaa joko kevättalvella saman kevään levitystä varten tai syksyllä, jolloin lanta levitetään viimeistään seuraavan vuoden keväänä peltoon. Poikkeamisesta tulee riittävän ajoissa ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka voi antaa asiasta ympäristönsuojelulain 84 §:n nojalla tarvittavia määräyksiä.

Aumausilmoituslomake eli valvontailmoituslomake lannan varastoinnista löytyy ympäristöhallinnon internetsivuilta.

Lisätietoa löytyy myös ympäristöministeriön internetsivuilta julkaisusta Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje (liitteenä nitraattiasetus).