Määräaikaistarkastukset

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (380/2009) ohjaa lasten ja nuorten tarkastusten ajankohtia.

Ensimmäistä lasta odottavat vanhemmat

Odotusaika on otollinen hetki omaksua tietoa tulevan lapsen suun terveydestä ja hoidosta, sillä vanhempien terveys-, ravinto- sekä suunhoitotottumukset periytyvät lapselle. Tavoitteena on, että vanhempien suu ja hampaat ovat terveet ennen lapsen syntymää. Vanhemmilla on oikeus maksuttomaan yhteiseen neuvontakäyntiin, jossa käydään läpi aikuisten suun terveydenhoitoa ja tulevan vauvan suun terveyteen liittyviä seikkoja.

Neuvolaikäiset

Puolivuotiaiden lasten vanhemmat saavat lastenneuvolan terveydenhoitajalta tarvittavat ohjeet lapsen suun terveyden ylläpitämiseksi.Lapsen ollessa n. 1-vuotias lähetetään kutsu kotiin. Jos lapsesi ei ole saanut kutsua kotiin hänen täytettyään 2-vuotta, otattehan yhteyttä hammashoitolaan. HUOM! Uudet kuntalaiset, ottakaa itse yhteys hammashoitolaan. Jatkossa lapset kutsutaan vastaanotolle yksilöllisen tarpeen mukaan suuhygienistille tai hammashoitajalle. Mikäli lapsella ilmenee hoidon tarvetta, hän saa ajan hammaslääkärille.

Koululaiset

Koululaiset kutsutaan yksilöllisen tarpeen perusteella hoitoon. Kaikki koululaiset kutsutaan tarkastuksiin 1., 3., 5. ja 8. luokalla. Lisäksi hammashoitola voi kutsua lapsen tai nuoren tarkastukseen useamminkin yksilöllisen hoidon tarpeen mukaan. Kaikille lapsille ja nuorille tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma, jossa määritellään seuraavien suuhygienisti- ja hammaslääkärikäyntien ajankohdat, kotihoito, ehkäisevä ja korjaava hoito, purennan kehityksen seuranta ja mahdolliset röntgenkuvaukset. Määräaikaistarkastuksiin kutsutaan kirjeellä, tarkemmat tiedot alla. 1.luokkalaisten toivotaan tulevan tarkastuskäynnille huoltajan kanssa.

Lasten ja nuorten terveydenhuolto

Alle kouluikäisten määräaikaiset tarkastukset

Ikä Tutkija Kutsutapa
1v hammashoitaja Kutsu lähetetään kotiin
3v hammashoitaja Kutsu lähetetään kotiin
5v suuhygienisti Kutsu lähetetään kotiin


Kouluikäisten määräaikaiset tarkastukset 

Ikä Tutkija Kutsutapa
7v hammaslääkäri Kutsut lähetetään kotiin luokkalistojen perusteella
9v hammaslääkäri Kutsut lähetetään kotiin luokkalistojen perusteella
11v suuhygienisti Kutsut lähetetään kotiin luokkalistojen perusteella
15v hammaslääkäri Kutsut lähetetään kotiin luokkalistojen perusteella


Aikuiset

Asiakas itse hoitaa ajanvarauksen. Aikuisille on edellisen hammastarkastuksen yhteydessä määritetty tarkastusväli yksilöllisen tarpeen perusteella. Terveille aikuisille riittää tarkastus 2-6 vuoden välein. Varsinkin ikääntyneiden on hyvä tarkastuttaa suunsa ja hampaansa säännöllisesti saadakseen ajankohtaista tietoa terveydestään.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat asiakkaat

Hammaslääkäri ja suuhygienisti tekevät kerran vuodessa ns. laitoskierroksen, jolloin kaikkien pitkäaikaispäätöksen saaneiden asiakkaiden suun ja hampaiston terveydentila tarkastetaan. Hoidon tarpeen ilmetessä asiakas kutsutaan hammashoitolaan.

Kotihoidon piirissä olevat asiakkaat

Asiakas itse tai hänen omaisensa tai kotihoidon työntekijä on tarvittaessa yhteydessä hammashoitoon. Hoitokäynnillä hammaslääkäri määrittää tarkastusvälin ja kutsut  lähetetään sen mukaisesti kotiin.