Maa-aineslupa

Maa-ainesten, kuten kiven, soran, hiekan, saven, mullan, kalliomurskeen ja -louheen ottaminen vaikuttaa aina alueen maisemakuvaan ja luonnon olosuhteisiin. Lisäksi soran ottaminen lisää pohjaveden laadun vaihtelua ja likaantumisriskiä.

Maa-ainesten otto muuhun kuin kotitarvekäyttöön vaatii pääsääntöisesti luvan. Lupa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Kotitarveottoon ei yleensä tarvita lupaa, mutta toiminnasta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Maa-aineslain mukaisen luvan lisäksi maa-ainesten ottamiseen tarvitaan ympäristölupa, mikäli kyseessä on kivenlouhimo tai kiinteä murskaamo. Myös vähäisempään toimintaan on haettava ympäristölupa, mikäli toiminta sijoittuu tärkeälle pohjavesialueelle.

Luvan hakeminen

Siuntion kunnan ympäristönsuojelussa on otettu käyttöön Lupapiste.fi -palvelu.. Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hoitaa kaiken viranomaisasioinnin sähköisesti. Ympäristöä koskevat luvat ja ilmoitukset toimitetaan ympäristönsuojeluviranomaiselle Lupapisteen kautta. Ota yhteyttä, mikäli et voi käyttää Lupapistettä asiointiin.

Lisätietoa maa-ainesten ottamisluvasta löytyy ympäristöhallinnon internetsivuilta sekä valtioneuvoston julkaisusta Maa-ainesten ottaminen : Opas ainesten kestävään käyttöön.

Lomake vuosittain otetun aineksen määrästä ja laadusta tehtävää ilmoitusta varten.