Maa-aineslupa

Maa-ainesten, kuten kiven, soran, hiekan, saven, mullan, kalliomurskeen ja -louheen ottaminen vaikuttaa aina alueen maisemakuvaan ja luonnon olosuhteisiin. Lisäksi soran ottaminen lisää pohjaveden laadun vaihtelua ja likaantumisriskiä.

Maa-ainesten otto muuhun kuin kotitarvekäyttöön vaatii pääsääntöisesti luvan. Lupa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Kotitarveottoon ei yleensä tarvita lupaa, mutta toiminnasta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Maa-aineslain mukaisen luvan lisäksi maa-ainesten ottamiseen tarvitaan ympäristölupa, mikäli kyseessä on kivenlouhimo tai kiinteä murskaamo. Myös vähäisempään toimintaan on haettava ympäristölupa, mikäli toiminta sijoittuu tärkeälle pohjavesialueelle.

Luvan hakeminen

Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan kirjallisesti. Ottamislupahakemukseen tarvitaan seuraavat asiakirjat

  • hakemus (2 kpl)
  • ottamissuunnitelma-asiakirjat (4 kpl)
  • kaava- ja kartta-asiakirjat (4 kpl)
  • hakijan hallintaoikeusselvitys ottamispaikkaan (1 kpl)
  • naapurien kuuleminen (1 kpl/ naapuri)
  • muu selvitys, kuten tarvittaessa YVA-arviointiselostus (4 kpl)

Lisätietoa ottamissuunnitelman sisältövaatimuksista löytyy ympäristöministeriön internetsivuilta julkaisusta Maa-ainesten kestävä käyttö.

Lisätietoa maa-ainesten ottamisluvasta löytyy ympäristöhallinnon internetsivuilta.

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen.

Lomake vuosittain otetun aineksen määrästä ja laadusta tehtävää ilmoitusta varten.