Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tämän jälkeen tätä verkkosivua ei päivitetä. Hyvinvointialue palvelee osoitteessa luvn.fi.

Lapsen ja perheen tarpeesta saada sosiaalipalveluita voi olla suoraan yhteydessä sosiaalitoimeen tai jutella esimerkiksi sosiaalityöntekijän, psykologin, koulukuraattorin tai terveydenhoitajan kanssa ja tehdä yhdessä heidän kanssaan yhteydenoton sosiaalitoimeen. Palvelut suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Asiakkaan toimintakyky, toimintaympäristö sekä palvelujen tarve kartoitetaan nyt ja tulevaisuutta silmällä pitäen.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Kotipalvelu toteutetaan aina yhteistyössä perheen kanssa. Sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaan kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.

Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- ja elämäntilanteen perusteella niille henkilöille, jotka tarvitsevat apua 1 momentissa tarkoitetuista tehtävistä ja toiminnoista. Lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista 2 momentissa mainittujen syiden vuoksi.

Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet: Palvelun tavoitteena on tukea lapsiperheen arjen sujumista ja vanhempien jaksamista. Palvelua myönnetään pääsääntöisesti tilapäisenä palveluna.

Palvelutarpeen jatkuessa palvelua voidaan jatkaa erillisellä päätöksellä. Muu kuin tilapäinen palvelu edellyttää sosiaalihuoltolain 36 §:n mukaista palvelutarpeen arviointia tai lastensuojelulain 27 §:n mukaista lastensuojelutarpeen selvitystä ja asiakassuunnitelmaa.

Palvelua tarjotaan lähinnä seuraavin kriteerein: raskaus tai synnytys, monikkoperhe, ts. syntyy useampi lapsi yhtä aikaa, kriisi perheessä, lapsen sairaus tai vamma, vanhemman tai sisaruksen sairaus tai vamma, vanhemman masennus ja/tai uupumus, vanhemman hoitoon liittyvät käynnit

Palvelua ei myönnetä tilanteissa, kun palvelun tarve aiheutuu seuraavista syistä: pelkkä siivouksen tarve, äkilliset sairaustapaukset (flunssat yms.), kotona tehtävä etätyö, vanhemman työssäkäynti, vanhemman opiskelu, vanhemman harrastukset, kuljetukset. Palvelua ei myönnetä tilanteissa, joissa palveluoikeus syntyy muun lainsäädännön kautta mm. henkilökohtainen avustajan ja päivähoidon tarpeeseen.

Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullinen palvelu. Tilapäisestä lapsiperheiden kotipalvelusta peritään kertamaksu ja pidempikestoisesta palvelusta maksu määräytyy perheen tulojen, perhekoon ja palvelutuntien mukaan kuukausimaksuna. Pienituloisille perheille palvelu on maksutonta.

Perusturvaosaston maksut, palkkiot ja toimintaohjeet 1.1.2022 alkaen

Perhetyö

Perhetyö on kuntouttavaa auttamis- ja muutostyötä. Kokonaisvaltaisen, suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen perhetyön tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen, kun perheen omat voimavarat eivät tunnu riittävän arjessa selviytymisessä. Perhetyön avulla tuetaan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten terveyttä ja kehitystä.

Perhetyö vaatii perheeltä motivoitunutta työskentelyä. Perhetyön avulla ohjataan lastenhoidossa ja kasvatuksessa, ohjataan kodin ja arkirutiinien hallintaan, vahvistetaan perheen toimintakykyä, tuetaan perheen sisäistä vuorovaikutusta, tuetaan perheen sosiaalisen verkoston laajentamista, tuetaan vanhemmuutta ja ehkäistään syrjäytymistä.

Perhetyö on maksutonta palvelua.

Perhetyön esite

Tukihenkilöt ja -perheet

Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai perheelle voidaan järjestää tukihenkilö- tai perhe. Tukihenkilön- tai perheen avulla tavoitteena on turvata lapsen terveyttä ja kehitystä, mikäli jollakin perheenjäsenellä on pitkäaikainen sairaus, vamma tai perheessä on muu vastaavanlainen tilanne.

Tukihenkilötoiminnassa tuettava ja tukihenkilö tapaavat lapsen omassa elinympäristössä yhteisen tekemisen tai harrastuksen merkeissä. Tapaamiset ovat noin parin tunnin mittaisia esimerkiksi viikon tai kahden välein. Tukiperhetoiminnassa tuettava lapsi osallistuu tukiperheen arkeen ja yöpyy tukiperheen luona esimerkiksi yhden viikonlopun kuukaudessa.

Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminto ovat palvelun saajalle ilmaisia palveluja.

Lomanviettopalvelut ja tuki lomanvieton järjestämiseen

Uuden sosiaalihuoltolain mukaan lomanviettopalveluja ja tukea lomanvieton järjestämiseen annetaan perhetilanteen, pitkäaikaisen sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella.

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014

Vertaisryhmätoiminta

Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai hänen perheelleen voidaan järjestää vertaisryhmätoimintaa lapsen terveyden tai kehityksen turvaamiseksi. Vertaisryhmätoimintaan osallistuvien on mahdollista käsitellä ongelmiaan yhdessä toisten samanlaisessa tilanteessa olevien kanssa. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä voimme kartoittaa mahdollisia vertaisryhmiä Siuntiossa ja muissa lähikunnissa.