Kuntouttava päivätoiminta

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tämän jälkeen tätä verkkosivua ei päivitetä. Hyvinvointialue palvelee osoitteessa luvn.fi.


Kuntouttavan päivätoiminnan tavoitteena on tukea ikääntyneiden, muistisairaiden sekä mielenterveys-ja päihdeasiakkaiden kotona asumista. Toiminta perustuu asiakkaan voimavarojen arvostamiseen ja kuntouttavaan sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävään toimintaan.


Toiminta on ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista tukevaa toimintaa, jolla edistetään henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita. Toiminta perustuu asiakkaan omien voimavarojen ja toimintakyvyn ylläpitoon ja pyrkii turvaamaan kotona asumisen mahdollisimman pitkään. Kuntouttavan päivätoiminnan perusta on asiakaslähtöinen toiminta, jossa jokainen asiakas huomioidaan yksilönä.


Asiakkaat

Kuntouttava päivätoiminta kohdennetaan ensisijaisesti ikääntyneille, omassa kodissaan asuville, joiden toimintakyky on alentunut. Kuntouttavaan päivätoimintaan osallistuva ei terveytensä tai kuntonsa vuoksi kykene osallistumaan järjestöjen järjestämään muihin kodin ulkopuolisiin toimintoihin. Toiminta kohdennetaan asiakkaille, jotka ovat kunnan säännöllisen kotihoidon tai yksityisten palvelujen piirissä tai tarvitsevat omaisen apua niin että täyttäisivät kunnan kotihoidon myöntämiskriteerit. Lisäksi päivätoiminta on yksi omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämisen vaihtoehto.

Päivätoimintaan osallistuvien tulee selviytyä yhden ohjaajan avustamina päivittäisistä toiminnoista ja kyetä osallistumaan säännölliseen ryhmätoimintaan.

Hakeminen

Kuntouttavaan päivätoimintaan hakeutuminen tapahtuu yhteydenotolla hoivapalveluesimieheen. Yhteydenotto voi tulla asiakkaalta itseltään tai omaiselta, lääkäriltä, kotihoidolta tai vuodeosaston kautta. Hakeminen tapahtuu erillisellä lomakkeella (alla), joita on saatavilla kotihoidossa ja vuodeosastolla.

Hakemus vanhuspalveluihin palvelutarpeen arvioimiseksi

Kuntouttavan päivätoiminnan myöntäminen

Kuntouttavan päivätoiminnan palvelun myöntäminen perustuu asiakkaan kirjalliseen hakemukseen sekä tehtyyn palvelutarpeen arviointiin. Hakemus käsitellään SAS-työryhmässä. Arvioinnissa käytetään apuna toimintakyvyn arvioinnissa vakiintuneita mittareita kuten RaVa, MMSE ja GDS 15.

Kuntouttavan päivätoiminnan myöntämisestä ja päättymisestä tehdään viranhaltijapäätös. Asiakkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa asetetaan tavoitteet päivätoimintajaksolle.

Jatkuva kuntouttava päivätoiminta

Kuntouttavaa päivätoimintaa voidaan myöntää jatkuvana toimintana omaishoidettaville tai muisti-kuntoutujille, joilla on keskivaikea tai vaikea muistisairaus.

Kolmen kuukauden kuntouttava päivätoimintajakso

Päivätoiminnan kolmen kuukauden jakso on tarkoitettu ensisijaisesti muistikuntoutujille
sekä muuten tilapäistä tukea tarvitseville. Jakson päättyessä asiakas voi tehdä uuden hakemuksen päivätoimintaan, mikäli jaksolle asetetut hoito- ja palvelusuunnitelman mukaiset tavoitteet eivät ole toteutuneet. Päivätoimintajaksoa voidaan jatkaa heti jakson päätyttyä, mikäli jatko arvioidaan tarpeelliseksi.

Asiakasmaksut

Asiakasmaksut vahvistetaan vuosittain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen tarkistuksen yhteydessä Siuntion perusturvalautakunnassa.

Sisältö

Toimintaan kuuluu mm. liikuntaa ulkoilun ja jumpan muodossa, arjen toimintojen ylläpitämistä ja harjoittelua, muistin kuntoutusta erilaisten tukevien harjoitteiden avulla. Lisäksi kuntouttavassa päivätoiminnassa kehitetään ja ylläpidetään kuntoutuksen keinoin asiakkaiden erilaisia toimintakykyyn liittyviä taitoja.

Päivä sisältää aamukahvin, lounaan ja päiväkahvin.

Tärkeänä osana päivätoimintaa on myös sosiaalinen kanssakäyminen ja vertaisryhmän tuki. Päivän ohjelma mukautetaan kunkin ryhmän tarpeiden mukaan. Päivätoiminnassa huolehditaan asiakkaan terveydentilan seurannasta, tarvittaessa lääkityksestä sekä hoidollisista toimenpiteistä.

Siuntiossa toimivat yhdistykset

Kuntouttava päivätoiminta
Charlotta Lönnqvistin tie 3 B 02580 SIUNTIO

Lisätiedot

Päivätoiminnan lähihoitaja
ma-to
044 369 1080

Toimintaterapeutti 
ma-pe
050 386 0830

Hoivapalveluesimies
050 386 0839