Kuntalaiskyselyn yhteenveto

Kysely toteutettiin helmikuussa 2018

Siuntion moniin muihin kuntiin verrattuna hyvä sosiaalinen tilanne heijastui vastauksiin, sillä valtaosa vastaajista ilmoitti olevansa vähintään osin tyytyväinen elämäntilanteeseensa (88%). Myös terveys (elinvoima) todettiin yhtä hyväksi. Myös mahdollisuus saada hyvinvointia ja terveyttä tukevia palveluita nähtiin kunnassa hyvänä.

Ympäristö ja asuminen koetaan viihtyisäksi

Siuntion yleensä koettiin vastaajien mielestä hyväksi paikaksi. 84 % vastaajista oli vähintään osin samaa mieltä väitteen kanssa, että Siuntio on viihtyisä paikka asua. Lähes 90 % piti Siuntiota turvallisena paikkana asua.
Ympäristö- ja rakennuspalvelujen osalta oli enemmän niitä vastaajia, jotka katsoivat palvelut helposti saataviksi kuin niitä, jotka katsoivat ne vaikeasti saataviksi.

Yksityiset palvelut puuttuvat

Siuntion alueen puutteena nähtiin päivittäispalvelut. 51 % vastaajista ilmoitti olevansa jollain tasolla tyytymätön Siuntion palveluihin. Huomio kyselyssä oli erityisesti yksityisen sektorin palveluissa.
Palveluista eniten käytettiin terveys- ja hyvinvointipalveluita, joita ilmoitti käyttävänsä 65 % vastaajista. Seuraavaksi eniten käytettiin ravintolapalveluita, joita ilmoitti käyttäneensä yli puolet vastaajista. Noin 30 % ilmoitti käyttäneensä parturi- ja kampaamopalveluita, autokorjaamopalveluita ja rakennusalan palveluita.
Kolmena puuttuvana palveluna mainittiin erityisesti pankkipalvelut, erikoiskaupan palvelut ja ravintolapalvelut. Lähialueen yrityksistä tietoja etsittiin eniten yritysten omilta sivuilta ja sosiaalisesta mediasta.

Talous ja joukkoliikenne kunnan suurimpana haasteena

Siuntion suurimpien haasteiden tulokset olivat jossain määrin ennakoidusta poikkeavia. Suurimpina haasteina nähtiin kuntatalous ja joukkoliikenne, jotka näkivät haasteena yli 50 % vastaajista. Sen sijaan turvalliset ja terveet kiinteistöt näki haasteena 41 % vastaajista, lähipalvelut 39 % vastaajista.
Vastausta voisi tulkita niin, että kunnan aloittamat toimenpiteet sisäilmaongelmien osalta ovat siirtäneet huolen kunnan taloudelliseen kantokykyyn päätettyjen tilaratkaisujen toteuttamisessa.

Kunnan visio ja arvot jakoivat mielipiteitä

Kyselyssä kysyttiin Siuntion kunnan (kuntaorganisaation) visiota ja arvoista. Kunnan visio on uusittu vuoden 2018 syksyllä. ”Siuntio on luonnonläheinen, elinympäristöltään turvallinen ja elävästi kaksikielinen kunta sekä osa metropolialuetta. Se tarjoaa asukkaille, henkilöstölle ja yrityksille kestävän sekä laadukkaan asuin- ja toimintaympäristön.”
Vastaajista noin 40 % katsoi, että visio näkyy arjessa vähintään jollain tavalla, mutta niin ikään 40 % katsoi, ettei se näy.
Arvoista eniten vastaajat olivat eri mieltä kunnan toiminnan taloudellisuudesta ja suunnitelmallisuudesta (kysymys 15). Tässä 25 % katsoi olevansa sillä kannalla, että kunta toimii näiden arvojen perusteella ja 51 % vastaajista katsoi olevansa joko osin tai täysin eri mieltä tästä. Myös väitteessä 20. ”Johtamisessa pyrimme tavoitteelliseen, jämäkkään ja läpinäkyvään toimenpanoon sekä seurantaan. Vuoropuhelumme kuntalaisten kanssa perustuu hyvään kunnalliseen viestintään ja tarvelähtöiseen yhteistyöhön” yli puolet vastaajista oli joko osin tai täysin eri mieltä tämän väitteen kanssa.
Eniten samaa mieltä arvoista oltiin kysymyksessä 21. jossa on kyse ”siuntiolaisuudesta” arvona, joka näkyy niin paikallisylpeydessä, kaksikielisyydessä kuin palveluissa. Tämän allekirjoitti vähintään osin 56 % vastaajista. Kysymyksessä 18. väitettiin, ”Osallistumme alueelliseen ja valtakunnalliseen yhteistyöhön, olemme mukana vastuullisesti muutoksessa ja uudistumisessa.” Tähän väitteeseen 41 % vastaajista katsoi olevansa vähintään osin samaa mieltä, eri mieltä oli osin tai kokonaan 23 %.

Tiedottamisessa ja osallistamisessa parantamisen varaa

Vastaajat näkivät, että kunnan tulisi parantaa tiedottamistaan lisäämällä sitä kunnan internetsivuilla (77 % vastaajista). Seuraavaksi tärkeimpänä nähtiin kuntalaistiedotteet. Kunnan facebook-sivut tulivat vasta kolmanneksi tärkeimpänä tiedotuskanavana ja viimeisenä paikallismedia, joskin tämänkin merkitystä korosti lähes 40 % vastaajista.
Kuntalaisten mukaan ottamisessa tärkeimmäksi asiaksi nousi valmistelussa olevista asioista tiedottaminen (69 % vastaajista). Seuraavaksi tärkeimmäksi nähtiin sähköisen asioinnin kehittäminen (53 %).