Kunnallinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan alle kouluikäisten lasten suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka huomioiden lasten eri ikä- ja kehitysvaiheet. Lapsuuden merkityksen ymmärtäminen sekä tietämys lasten kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta ovat pedagogisen toiminnan perustaa. Yhtä tärkeää on tuntea jokainen lapsi ja ottaa huomioon hänen yksilöllinen kehityksensä.

Varhaiskasvatuspalvelut on keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden palveluissa ja tukijärjestelmässä. Varhaiskasvatus on osa suomalaista kasvatus- ja koulutusjärjestelmää ja elinikäistä oppimista ja vakiintuu tulevaisuudessa yhä selkeämmin arvostetuksi osaksi kasvatus- ja koulutusjärjetelmää ja elinikäisen oppimisen polkua. Varhaiskasvatus on koulutusjärjestelmämme kivijalka.

Varhaiskasvatus toteutuu henkilöstön, lasten ja ympäristön vuorovaikutuksessa. Kehitystä ja oppimista tapahtuu kaikissa varhaiskasvatuspäivän tilanteissa. Varhaiskasvatuksessa toimitaan yhteisönä, jossa lapset ja henkilöstö oppivat yhdessä ja toisiltaan.

Varhaiskasvatuslain mukaan 1.8.2020 alkaen kaikilla lapsilla on subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen alle kouluiässä vanhempainvapaan jälkeen.

Tutustu myös näihin:
Varhaiskasvatuslaki 1.9.2018 alkaen
Lakia sovelletaan kunnan ja yksityisen palveluntuottajan järjestämään tai tuottamaan päiväkotitoimintaan ja perhepäivähoitoon.

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta

Varhaiskasvatuksen tavoitteet_doc (.pdf)

Siuntion varhaiskasvatussuunnitelma

Siuntion varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2019 alkaen

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on kunnan paikallinen strateginen ja pedagoginen asiakirja varhaiskasvatuksen suunnitteluksi, toteuttamiseksi ja arvioinniksi. Siuntion varhaiskasvatussuunnitelma määrittelee, ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen järjestämistä kaikissa kunnassa sijaitsevissa varhaiskasvatuksen toimintayksiköissä.

Siuntion varhaiskasvatussuunnitelma sisältää Opetushallituksen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden kirjaukset sekä perusteiden kirjauksia täydentävät paikalliset kuntakohtaiset Siuntion osat. Varhaiskasvatusta koskevat paikalliset painotukset on kirjattu suunnitelmaan sinisellä tekstillä. Sekä Opetushallituksen perustetekstiä sekä kuntakohtaista paikallista varhaiskasvatusta ohjaavaa tekstiä tulee varhaiskasvatuksen toteuttamisessa noudattaa. Jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatussuunnitelma on velvoittava ja sen tehtävä on ohjata kunnassa järjestettävää varhaiskasvatusta. Lisäksi kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman tehtävänä on antaa tietoa huoltajille ja yhteistyökumppaneille paikallisesta varhaiskasvatuksesta.

Siuntion varhaiskasvatussuunnitelma koskee kaikkia kunnallisia ja yksityisiä varhaiskasvatuksen toimintayksiköitä Siuntion kunnassa. Varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu saman sisältöisenä sekä suomen- että ruotsinkieliselle varhaiskasvatukselle.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet toimivat lapsen kasvun ja oppimisen polun perustana. Siuntion varhaiskasvatussuunnitelma, Siuntion esiopetussuunnitelma sekä perusopetuksen opetussuunnitelma muodostavat yhdessä keskeisen lapsen kasvun- ja oppimispolun jatkumon. Tavoitteena on lasten hyvinvointi ja yhtenäinen oppimispolku. 

  

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämissuunnitelmassa (SIVKESU) huomioidaan kunnan tuottamat sivistys- ja hyvinvointipalvelut. Kehittämissuunnitelma on laadittu toimintakaudelle 2019-2020.
Siuntion kunnan strategian neljän keskeisen tavoitteen mukaisesti kullekin toiminnolle on määritelty strategian tavoitteisiin liittyvät kehittämiskohteet ja toimenpiteet niiden toteuttamiseksi sekä niihin liittyvät arviointimittarit.

SIVKESU löytyy täältä

Siuntion kunnan varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kielipolku 01.08.2020 alkaen