Kunnallinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelut on keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden
palveluissa ja tukijärjestelmässä. Varhaiskasvatuksessa luodaan perustaa lapsen kasvun ja oppimisen elinikäiselle polulle.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka huomioiden lasten eri ikä- ja kehitysvaiheet. Lapsuuden merkityksen ymmärtäminen sekä tietämys lasten kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta ovat pedagogisen toiminnan perustaa. Yhtä tärkeää on tuntea jokainen lapsi ja ottaa huomioon hänen yksilöllinen kehityksensä.

Varhaiskasvatus toteutuu henkilöstön, lasten ja ympäristön vuorovaikutuksessa. Kehitystä ja oppimista tapahtuu kaikissa varhaiskasvatuspäivän tilanteissa. Varhaiskasvatuksessa toimitaan yhteisönä, jossa lapset ja henkilöstö oppivat yhdessä ja toisiltaan.

Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa. Kokoaikaisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan vähintään 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta. Osa-aikaisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan alle 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta.

Työttömyystilanteessa lapsen oikeus yli 20 tuntiin varhaiskasvatusta säilyy työttömyyden alkamispäivästä kahden kuukauden päähän siten, että jälkimmäinen kalenterikuukausi huomioidaan kokonaisuudessaan. Jos esimerkiksi huoltajan työttömyys alkaa marraskuun 8. päivä, lapsen oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen säilyy tammikuun loppuun saakka.  Huoltajan jäädessä äitiysvapaalle, lapsen oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen säilyy sen kuukauden loppuun saakka, kun huoltaja jää ko. kuukautena äitiysvapaalle. Jos esimerkiksi huoltajan äitiysvapaa alkaa kuun 15. päivä, lapsella on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen ko. kuukauden loppuun saakka. 

Lisätietoja laajasta, suppeasta tai harkinnanvaraisesta varhaiskasvatusoikeudesta Siuntion kunnassa löytyy Sivistyslautakunnan päätöksestä.

Tutustu myös näihin:
Varhaiskasvatuslaki 1.9.2018 alkaen
Lakia sovelletaan kunnan ja yksityisen palveluntuottajan järjestämään tai tuottamaan päiväkotitoimintaan ja perhepäivähoitoon.

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta

Varhaiskasvatuksen tavoitteet_doc (.pdf)

Siuntion kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2017 alkaen      

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämissuunnitelmassa (SIVKESU) huomioidaan kunnan tuottamat sivistys- ja hyvinvointipalvelut. Kehittämissuunnitelma on laadittu toimintakaudelle 2018 – 2019.
Siuntion kunnan strategian neljän keskeisen tavoitteen mukaisesti kullekin toiminnolle on määritelty strategian tavoitteisiin liittyvät kehittämiskohteet ja toimenpiteet niiden toteuttamiseksi sekä niihin liittyvät arviointimittarit.

SIVKESU löytyy täältä