Kunnallinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan alle kouluikäisten lasten suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka huomioiden lasten eri ikä- ja kehitysvaiheet. Lapsuuden merkityksen ymmärtäminen sekä tietämys lasten kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta ovat pedagogisen toiminnan perustaa. Yhtä tärkeää on tuntea jokainen lapsi ja ottaa huomioon hänen yksilöllinen kehityksensä.

Varhaiskasvatuspalvelut on keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden palveluissa ja tukijärjestelmässä. Varhaiskasvatus on osa suomalaista kasvatus- ja koulutusjärjestelmää ja elinikäistä oppimista ja vakiintuu tulevaisuudessa yhä selkeämmin arvostetuksi osaksi kasvatus- ja koulutusjärjetelmää ja elinikäisen oppimisen polkua. Varhaiskasvatus on koulutusjärjestelmämme kivijalka.

Varhaiskasvatus toteutuu henkilöstön, lasten ja ympäristön vuorovaikutuksessa. Kehitystä ja oppimista tapahtuu kaikissa varhaiskasvatuspäivän tilanteissa. Varhaiskasvatuksessa toimitaan yhteisönä, jossa lapset ja henkilöstö oppivat yhdessä ja toisiltaan.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on:

1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia;

2) tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista;

3) toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset;

4) varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö;

5) turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä;

6) antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa;

7) tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä;

8) kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista vertaisryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen;

9) varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin;

10) toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä.

Tutustu myös näihin:

Siuntion varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma on velvoittava ja sen tehtävä on ohjata kunnassa järjestettävää varhaiskasvatusta.

Siuntion varhaiskasvatussuunnitelma koskee kaikkia kunnallisia ja yksityisiä varhaiskasvatuksen toimintayksiköitä Siuntion kunnassa. Varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu saman sisältöisenä sekä suomen- että ruotsinkieliselle varhaiskasvatukselle.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämissuunnitelmassa (SIVKESU) huomioidaan kunnan tuottamat sivistys- ja hyvinvointipalvelut.

SIVKESU

Siuntion kunnan varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kielipolku

Kulttuurikasvatussuunnitelma - Siuntion kulttuuripolku