Koulujen kerhotoiminta

Koulujen kerhotoiminta on koulupäivinä järjestettävää oppituntien ulkopuolista harrastustoimintaa, joka on oppilaalle vapaaehtoista ja maksutonta. Kerhotoiminnan tehtävänä on lasten ja nuorten monipuolisen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä oppilaiden osallisuuden lisääminen. Koulujen kerhotoiminnassa oppilailla on mahdollisuus 

·     tutustua erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin 

·     saada onnistumisen, osaamisen ja ilon kokemuksia 

·     soveltaa koulussa opittua 

·     osallistua luovaan toimintaan 

·     toimia monimuotoisesti vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 

Kerhoja järjestetään eri-ikäisille oppilaille ja myös esioppilaat saavat osallistua koulujen kerhoihin. Kerhoon osallistuvien esioppilaiden huoltajat sopivat asiaan liittyvät järjestelyt esiopetusyksikön henkilökunnan kanssa. Kunnan iltapäivätoiminnassa oleva oppilas voi myös osallistua koulujen kerhoihin ja tällöin huoltaja ilmoittaa oppilaan kerhoajat iltapäivätoiminnan henkilökunnalle. 

Osassa kerhoista on rajoitettu osallistujamäärä kerhotoiminnan luonteen ja/tai käytettävissä olevien resurssien vuoksi. Kerhosta tiedotettaessa ilmoitetaan samalla myös kyseisen kerhon enimmäisosallistujamäärä. 

Kerhojen ohjaajina toimivat pääsääntöisesti koulun työntekijät. Kerhoja voivat myöskin ohjata kunnan muiden yksiköiden työntekijät tai muut kerhon ohjaamisen ammattitaidon omaavat henkilöt. Kerho-ohjaajia voi tulla koulun kerhotoimintaan esimerkiksi urheiluseuroista tai kulttuurijärjestöistä. 

Kerhon toiminta-aika voi olla koko lukuvuosi tai lukuvuotta lyhyempi ajanjakso. Voidaan myös järjestää yhden tai muutaman kerran kokoontuvia teemakerhoja. 

Kouluilla järjestetään aamukerhoja, jotka tarjoavat ohjattua toimintaa ennen oppituntien alkamista. Aamukerhoon osallistumista varten ei järjestetä koulukuljetusta. 

Opetuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta järjestää koulukuljetusta kerhoon, kerhosta kotiin tai kerhosta esiopetukseen. Koulujen kerhotoiminta pyritään kuitenkin ajoittamaan siten, että myös kuljetusoppilailla olisi mahdollisuus osallistua kerhoihin kuljetusaikataulut huomioiden.  Oppilas saa olemassa olevia joukkoliikennelinjoja hyödyntäen käyttää olemassa olevia vuoroja siten, että voi osallistua koulun järjestämään kerhotoimintaan ennen koulupäivää tai koulupäivän jälkeen. 

Koulut tiedottavat kerhoista huoltajille ja oppilaille. Koulun tiedotteesta ilmenee kerhon sisältö, tavoite, ohjaaja, ilmoittautumisohjeet, kokoontumisaika ja –paikka sekä muut kerhoon liittyvät tiedot. 

 

Ohessa on Siuntion kunnan kerhosuunnitelma

Lisätietoja

Kerhotoiminnan koordinointi

Sivistystoimisto
sivistystoimisto(at)siuntio.fi

Kerhotoiminnan käytännön järjestelyt ja sisältö

Koulun rehtori ja kerho-ohjaaja