Kotihoidon tukipalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tämän jälkeen tätä verkkosivua ei päivitetä. Hyvinvointialue palvelee osoitteessa luvn.fi.

Ateriapalvelut

Erityisin perustein mahdollisuus kotiin kuljetettuun tai menumat ateriaan 10 €/ ateria. Ateriapalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät toimintakykynsä tai terveytensä puolesta pysty itse hakemaan taikka valmistamaan ateriaansa. Asiakas saa ateriapalvelusta kirjallisen päätöksen kotiin.

Kauppapalvelu

Kotihoidon säännöllisillä asiakkailla on mahdollista saada kauppapalvelua kerran viikossa. Siuntion S-Markettiin avataan erillisellä sopimuksella tili, johon käyttöoikeus on Siuntion kotihoidon henkilökunnalla. Kauppapalvelua on mahdollista saada kerran viikossa. Kauppapalvelun hinta on 16.90 €/kerta.

Pyykkipalvelu

Kotihoidon säännöllisillä asiakkailla on mahdollista saada pyykkipalvelu, jossa omassa kodissa ei ole mahdollista pestä pyykkiä. pyykkipalvelu myönnetään kerran viikossa. Pyykkipalvelun hinta on 16.90 €/ kerta.

Kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu asiakkaille, joilla on sairaudesta tai vammaisuudesta johtuvia huomattavia vaikeuksia suoriutua liikkumisesta julkisilla kulkuvälineillä tai palveluliikenteellä. Kuljetuspalvelujen tarkoituksena on tukea asiakkaan omatoimista asioiden hoitamista, itsenäistä asumista sekä edistää asiakkaan sosiaalista elämää. Kuljetuspalvelua myönnettäessä huomioidaan hakijan tulot ja varallisuus.

Kuljetuspalvelua haetaan kirjallisesti omalla hakemuksella. Kuljetuspalvelujen tarpeen arviointi elämäntilanteen, elinympäristön sekä sairauksista, huonokuntoisuudesta ja/tai vammaisuudesta aiheuttavan toimintarajoitteen kartoittamiseen. Päätöksen tukena voidaan käyttää kotihoidon asiakkailla sairaanhoitajan ja muilla lääkärin kirjoittamaa lausuntoa, mistä ilmenee kuljetuspalvelun tarve.

Arvioitaessa kuljetuspalvelujen tarvetta selvitetään myös hakijan kyky ja mahdollisuudet käyttää joukkoliikennevälineitä ja niitä täydentäviä palvelulinjoja.

Jos samassa taloudessa on auto käytettävissä, kuljetuspalvelua ei pääsääntöisesti myönnetä. Hakijan tulee antaa kirjallinen selvitys perheen/oman auton käytöstä kuljetushakemuksen yhteydessä.

Tuen saajan omavastuu on voimassa olevan linja-autotaksan mukainen.

Tuki myönnetään toistaiseksi ja tarpeen vaatiessa vuodeksi kerrallaan.

Tuki myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoihin. Matkoja myönnetään enintään kahdeksan yhdensuuntaisia matkaa kuukautta kohden kotikunnan alueella.

Pariskunnan ollessa kyseessä tuki katsotaan henkilökohtaisetuutena.

Asiakasohje

SHL toimintaohje

Turvapuhelin

Tämä palvelu on sosiaalihuoltoasetuksen 9§:n mukainen tukipalvelu eli harkinnanvarainen. Siuntion perusturvaosastosta turvapuhelin luovutetaan pääsääntöisesti hakijalle silloin, kun kysymyksessä on yksin asuva henkilö, joka kokee sairaudesta tai vammasta johtuvaa turvattomuutta ympärivuorokautista turvapalvelua. Tuloraja on 1 400 € kk/brutto. Eritysperustein turvapuhelin voidaan myöntää myös parisuhteessa elävälle henkilölle, tällöin tuloraja on 2 100 € kk/brutto. Bruttotuloksi ei lasketa asumistukea, rintamalisää eikä vammaistukea/eläkettä saavan hoitotukea. Turvapuhelin myönnetään käyttöön toistaiseksi, varallisuusharkinta. 

Perusturvaosasto perii turvapuhelinmaksua 30,00 €/kk

Jos yllämainitut kriteerit eivät täyty, on kuitenkin mahdollisuus hankkia turvapuhelin. Perusturvaosasto voi tarvittaessa informoida hankinnassa.

Hakemus

Hakemus vanhuspalveluihin palvelutarpeen arvioimiseksi

Alvittomat siivouspalvelut

Kotipalvelua ilman arvonlisäveroa

Kotipalvelua ja niiden tukipalveluja on mahdollista saada arvonlisäverottomasti. Palveluja arvonlisäverottomasti voi saada, kun on tuen tarpeessa esimerkiksi toimintakyvyn alentuessa iän tai sairauden vuoksi. Ikääntyessä toimintakyky alenee ja avun sekä tuen tarve kasvaa. Sairastuessa avuntarve voi tulla eteen yllättäenkin. Arvonlisäverottomista palveluista on mahdollista, hakea myös kotitalousvähennystä verotuksessa.

Mitä tarkoitetaan kotipalveluilla ja niiden tukipalveluilla?

Kotipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista. Kotipalvelujen tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Milloin sosiaalipalveluja voi saada arvonlisäverottomasti?

Yksityisen palveluntuottajan palvelut on mahdollista saada ilman arvonlisäveroa. Edellytyksenä on asiakkaan toimintakyvyn alentuminen sairauden tai iän vuoksi. Lisäksi palveluntuottajien toiminta tulee olla sosiaaliviranomaisten valvomaa.

Palveluntuottajan tulee olla merkittynä yksityisten palvelun antajien rekisteriin (www.ytj.fi) tai palveluntuottajan tulee olla tehnyt ilmoituksen tuottamistaan palveluista ja tukipalveluista siihen kuntaan, jossa toimii. Tukipalveluiden antajien ei tarvitse olla rekisterissä, mutta heidänkin on velvollisuus tehdä kuntaan ilmoitus.

On huomioitava, että mahdollisuus verottomuuteen koskee ainoastaan niitä palveluja ja siinä laajuudessa, joiden tuottamisesta yksityinen palveluntuottaja on merkitty rekisteriin tai on tehnyt ilmoituksensa. Palveluntuottajalla tulee olla asiakkaan kanssa yhdessä tehty palvelusuunnitelma ja palvelusopimus palvelujen tuottamisesta sosiaalihuoltopalveluna. Lisäksi palveluntuottajalla tulee olla nimettynä palvelun laadusta vastaava henkilö ja omavalvontasuunnitelma.

Edellytykset palveluntuottajalle:

  • Tehty ilmoitus kuntaan / lupa toimia
  • Tehty palvelusuunnitelma asiakkaan kanssa yhdessä
  • Palvelusopimus palvelujen tuottamisesta sosiaalihuoltopalveluina
  • Palvelujen laadusta vastaava henkilö


Palvelusuunnitelma

Mikäli ostaa palveluja suoraan yksityiseltä palveluntuottajalta kirjalliseen sopimukseen perustuen, on palveluntuottajan vastuulla suunnitelman laatiminen yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelusuunnitelmasta tule käydä ilmi asiakkaan toimintakyky, palvelujen ja hoidon tarve sekä tavoitteet. Lisäksi suunnitelmassa tulee käydä ilmi toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi ja tarpeen vaatiessa myös hoito-ohjeet.

Miten toimia?

Asiakas valitsee alueen rekisteröityneistä yksityisistä sosiaalipalveluiden tuottajista haluamansa palveluntuottajan, ja tekee tämän kanssa palvelusopimuksen. Asiakas kertoo ja kuvailee, miten oma toimintakyky on huonontunut ja minkälaista apua tarvitsee. Virallisia lausuntoja tai lääkärintodistuksia ei tarvita. Tämän jälkeen asiakas ja palveluntuottaja sopii, mitä ja kuinka usein apua tai palveluja tarvitsee. Tämän jälkeen palveluntuottaja päättää, mikäli asiakas on oikeutettu arvonlisäverottomaan hintaan palveluissa.

Voinko saada lisäksi kotitalousvähennyksen?

Jotta arvonlisäverottomasta palvelusta saisi vielä kotitalousvähennyksen, työn pitää olla tavanomaista hoiva- ja hoitopalvelua tai kotitaloustyötä ja se tehdään pääosin kotona. Vähennyksen voi saada myös työstä, joka on tehty verovelvollisen tai hänen puolisonsa vanhempien tai isovanhempien käyttämässä asunnossa.

Siuntion kunnan hyväksymät arvonlisäverottomat kotipalvelujen palveluntuottajat

Lisätiedot

Hoivapalveluesimies

050 594 1746

Kotihoidon sairaanhoitajat

puhelinaika arkisin 12-14
050 594 1745 tai
050 412 4082