Kotihoidon tukipalvelut

Ateriapalvelut

Erityisin perustein mahdollisuus kotiin kuljetettuun tai menumat ateriaan 9,10 €/ ateria. Ateriapalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät toimintakykynsä tai terveytensä puolesta pysty itse hakemaan taikka valmistamaan ateriaansa. Asiakas saa ateriapalvelusta kirjallisen päätöksen kotiin.

Kauppapalvelu

Kotihoidon säännöllisillä asiakkailla on mahdollista saada kauppapalvelua kerran viikossa. Siuntion S-Markettiin avataan erillisellä sopimuksella tili, johon käyttöoikeus on Siuntion kotihoidon henkilökunnalla. Kauppapalvelua on mahdollista saada kerran viikossa. Kauppapalvelun hinta on 16.90 €/kerta.

Pyykkipalvelu

Kotihoidon säännöllisillä asiakkailla on mahdollista saada pyykkipalvelu, jossa omassa kodissa ei ole mahdollista pestä pyykkiä. pyykkipalvelu myönnetään kerran viikossa. Pyykkipalvelun hinta on 16.90 €/ kerta.

Kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu asiakkaille, joilla on sairaudesta tai vammaisuudesta johtuvia huomattavia vaikeuksia suoriutua liikkumisesta julkisilla kulkuvälineillä tai palveluliikenteellä. Kuljetuspalvelujen tarkoituksena on tukea asiakkaan omatoimista asioiden hoitamista, itsenäistä asumista sekä edistää asiakkaan sosiaalista elämää. Kuljetuspalvelua myönnettäessä huomioidaan hakijan tulot ja varallisuus.

Kuljetuspalvelua haetaan kirjallisesti omalla hakemuksella. Kuljetuspalvelujen tarpeen arviointi elämäntilanteen, elinympäristön sekä sairauksista, huonokuntoisuudesta ja/tai vammaisuudesta aiheuttavan toimintarajoitteen kartoittamiseen. Päätöksen tukena voidaan käyttää kotihoidon asiakkailla sairaanhoitajan ja muilla lääkärin kirjoittamaa lausuntoa, mistä ilmenee kuljetuspalvelun tarve.

Arvioitaessa kuljetuspalvelujen tarvetta selvitetään myös hakijan kyky ja mahdollisuudet käyttää joukkoliikennevälineitä ja niitä täydentäviä palvelulinjoja.

Jos samassa taloudessa on auto käytettävissä, kuljetuspalvelua ei pääsääntöisesti myönnetä. Hakijan tulee antaa kirjallinen selvitys perheen/oman auton käytöstä kuljetushakemuksen yhteydessä.

Tuen saajan omavastuu on voimassa olevan linja-autotaksan mukainen.

Tuki myönnetään toistaiseksi ja tarpeen vaatiessa vuodeksi kerrallaan.

Tuki myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoihin. Matkoja myönnetään enintään kahdeksan yhdensuuntaisia matkaa kuukautta kohden kotikunnan alueella.

Pariskunnan ollessa kyseessä tuki katsotaan henkilökohtaisetuutena.

Ohjeet taksin käyttäjille

Turvapuhelin

Tämä palvelu on sosiaalihuoltoasetuksen 9§:n mukainen tukipalvelu eli harkinnanvarainen. Siuntion perusturvaosastosta turvapuhelin luovutetaan pääsääntöisesti hakijalle silloin, kun kysymyksessä on yksin asuva henkilö, joka kokee sairaudesta tai vammasta johtuvaa turvattomuutta ympärivuorokautista turvapalvelua. Tuloraja on 1 400 € kk/brutto. Eritysperustein turvapuhelin voidaan myöntää myös parisuhteessa elävälle henkilölle, tällöin tuloraja on 2 100 € kk/brutto. Bruttotuloksi ei lasketa asumistukea, rintamalisää eikä vammaistukea/eläkettä saavan hoitotukea. Turvapuhelin myönnetään käyttöön toistaiseksi, varallisuusharkinta. 

Perusturvaosasto perii turvapuhelinmaksua 30,00 €/kk

Jos yllämainitut kriteerit eivät täyty, on kuitenkin mahdollisuus hankkia turvapuhelin. Perusturvaosasto voi tarvittaessa informoida hankinnassa.

Hakemus

Hakemus vanhuspalveluihin palvelutarpeen arvioimiseksi

Lisätiedot

vs.hoivapalveluesimies

050 594 1746

Kotihoidon sairaanhoitajat

puhelinaika arkisin 12-14
050 594 1745 tai
050 412 4082