Kohdekohtaisia yleiskaavan muutoksia

Yleiskaava on kunnan laatima maankäyttösuunnitelma, jolla luodaan perusta ja edellytykset kuntarakenteellisten tavoitteiden toteutumiselle. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavaa laadittaessa tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ottaa huomioon mm. yhdyskuntarakenteen toimivuus, ekologinen kestävyys, asumisen tarpeet sekä maisema- ja luontoarvot.

Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta. Maakuntakaava ohjaa yleis- ja asemakaavoitusta.

Siuntion kunnan yleiskaavatarkistukseen 2017 on kerätty joukko yleiskaavamuutoksia kunnan yleiskaavoissa. Muutoksia ovat hakeneet yksittäiset maanomistajat. Muutokset ovat luonteeltaan pieniä ja rajoittuvat yksittäisiin tiloihin. Muutosten mukaan ottaminen on edellyttänyt, että ne täyttävät aikaisemmissa yleiskaavojen tarkistusvaiheissa käytettyjä yhdenvertaisuusperiaatteita ja nykyisten yleiskaavojen mitoitusperusteita. Muutosalueet eivät sijoitu Siuntion kunnan asemakaava-alueille tai niiden lähelle.

Uusia muutoskohteita voidaan mahdollisesti lisätä tarkistettavaksi suunnittelun aikana tämän kaavoitusprosessin puitteissa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään ja päivitetään työn edetessä.

Yleiskaavojen tarkistuksen tavoitteena on muuttaa muutosalueilla sijaitsevien kiinteistöjen yleiskaavamerkintöjä vastamaan paremmin maanomistajien tarpeisiin. Nykyisten yleiskaavojen mitoitusperusteet ja määräykset jäävät voimaan.

Käsittelyvaiheet

  • Tekninen lautakunta on 14.3.2017 § 28 päättänyt panna vireille no 1-10 yleiskaavan muutoshakemukset. Kaavoitusmaksun tulee kattaa kunnalle tulevat kustannukset. Ennen vireille panoa kunnan tulee varmistaa hakijoilta, ovatko kyseiset kaavoitushakemukset edelleen tarpeellisia.
  • Tekninen lautakunta on 15.6.2017 § 77 päättänyt hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteen mukaisesti; kuuluttaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; tiedottaa kuulutuksen yhteydessä, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kunnan teknisellä toimistolla ja kunnan kotisivuilla; osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään osallisille maanomistajille.
  • Tekninen lautakunta on 12.3.2019 § 33 päättänyt hyväksyä kaavoittajan luonnoksen yleiskaavan kohdekohtaisista tarkistuksista no 1-12; asettaa liitteen mukaiset luonnokset yleiskaavan kohdekohtaisista tarkistuksista no 1-12 MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville; pyytää yleiskaavan kohdekohtaisisten tarkistusten luonnoksista 1-12 lausunnot valituilta tahoilta.
  • Tekninen lautakunta on 25.2.2020 § 24 päättänyt hyväksyä kaavoittajan ehdotuksen yleiskaavan kohdekohtaisista tarkistuksista 1 – 13; asettaa liitteen mukaiset ehdotukset yleiskaavan kohdekohtaisista tarkistuksista 1 – 13 MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville; pyytää yleiskaavan kohdekohtaisisten tarkistusten ehdotuksista 1 - 13 lausunnot valituilta tahoilta.

Aineistot

Luonnosvaihe

Teknisen lautakunnan päätös 12.3.2019 § 33
Yleiskaavojen tarkistus selostus (TEKNLTK 12.3.2019 § 33 liite)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (TEKNLTK 12.3.2019 § 33 liite)
Yleiskaavojen tarkistus kohteet 1-3 (TEKNLTK 12.3.2019 § 33 liite)
Yleiskaavojen tarkistus kohteet 4-6 (TEKNLTK 12.3.2019 § 33 liite)
Yleiskaavojen tarkistus kohteet 7-9 (TEKNLTK 12.3.2019 § 33 liite)
Yleiskaavojen tarkistus kohteet 10-12 (TEKNLTK 12.3.2019 § 33 liite)

Ehdotusvaihe

Teknisen lautakunnan päätös 25.2.2020 § 24
Yleiskaavojen tarkistus selostus 10.1.2020 (TEKNLTK 25.2.2020 § 24 liite)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.1.2020 (TEKNLTK 25.2.2020 § 24 liite)
Yleiskaavojen tarkistus kohteet 1-3 (TEKNLTK 25.2.2020 § 24 liite)
Yleiskaavojen tarkistus kohteet 4-6 (TEKNLTK 25.2.2020 § 24 liite)
Yleiskaavojen tarkistus kohteet 7-9 (TEKNLTK 25.2.2020 § 24 liite)
Yleiskaavojen tarkistus kohteet 10-13 (TEKNLTK 25.2.2020 § 24 liite)

Muuta materiaalia

Yleiskaavan muutoshakemukset TEKNLTK 14.3.2017 § 38 ja TEKNLTK 15.6.2017 § 77
Uuden asutuksen mitoitus ja ohjausmenetelmät rakennuskaavoitettavien alueiden ulkopuolella (TEKNLTK 25.2.2020 § 24 liite)