Kilpailuohjelma - Siuntion kampuksen kutsukilpailu 1.2.–30.4.2021

Siuntion kunta kutsuu kuvataitelija Tuula Närhisen, kuvanveistäjä-arkkitehti Maija Kovarin, SAV-taidekollektiivin ja taiteilijapari Jaakko Niemelän ja Helena Hietasen ottamaan osaa Siuntion kampuksen kutsukilpailuun. Taiteilijavalinnat on tehnyt Siuntion kunnanhallituksen nimeämä palkintoraati. Kilpailun tarkoituksena on saada ehdotus teoskokonaisuudesta vuonna 2022 valmistuvan kampuksen julkisivuun. 

1.  Kilpailun säännöt

Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa ja Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä. 

2.  Kilpailun tausta

Siuntio on maalaisidyllinen rannikkokunta, josta on hyvät kulkuyhteydet pääkaupunkiseudulle. Siuntion kunnan yli 6000 asukasta muodostavat vahvan kaksikielisen yhteisön, jota alueen monipuolinen luonto ja historia rikastuttavat entisestään. 

Siuntion kuntakeskuksen keskeisimmälle paikalle valmistuu vuonna 2022 kampusrakennus, joka tulee toimimaan paitsi kouluna myös kaikkien siuntiolaisten kohtaamispaikkana. Kampus mahdollistaa suomen- ja ruotsinkielisille oppilaille turvallisen ja ajanmukaisen oppimisympäristön aina esiopetuksesta perusopetuksen loppuun asti. Koulun lisäksi kampukselle sijoitetaan kirjasto ja nuorisotilat sekä sosiaalipalveluita.

Kampus on Siuntion kunnan merkittävin yksittäinen investointi ja ensimmäinen prosenttitaidekohde.

3.  Kilpailun tarkoitus

Kilpailun tarkoituksena on saada ehdotus teoskokonaisuudesta Siuntion kampuksen julkisivuun.

Teoskokonaisuuden pitää olla pysyväisluonteinen ja soveltua julkisivuun sekä vahvistaa kampuksen luonnetta kohtaamis- ja oppimispaikkana. Teoskokonaisuuden toivotaan myös nostavan rakennuksen arkkitehtuurista arvoa.

Teoskokonaisuuden toivotaan tuovan kampuksen julkisivuun paikallisuutta korostavaa ilmettä, joka lisää koko kuntakeskuksen houkuttelevuutta ja luo tunnetta yhteisöllisyydestä ja kotiseutuylpeydestä.

Siuntio tunnetaan kulttuurimaisemastaan, jota ilmentävät mm. laajat peltoaukeat, joet ja järvet sekä linnat ja kartanot. Maisemaan kuuluvat olennaisesti myös jylhät kalliot ja rannikkoseudun merellisyys. Paikallisuus näkyy myös alueen erityislaatuisessa historiassa, kulttuurissa ja esimerkiksi rautatieyhteydessä.

4. Kilpailuehdotuksen tekniset reunaehdot ja mahdollisuudet 

Kampuksen julkisivuihin on määritelty yhteensä neljä erikokoista aluetta, joihin haetaan taiteellista ratkaisua julkisivuihin suunniteltujen metallisten, polttomaalattujen reikälevypaneelien muodossa.

Julkisivutaide on osa rakennusta, joten sen tulee olla helppohoitoinen ja kestää säiden vaihtelut. Teokset tulevat julkisivukuvissa osoitettuihin paikkoihin, joista kaksi sijaitsee Siuntiontien puoleisella julkisivulla ja kaksi Siuntion yleisurheilukentän puolella sisäpihalle päin. Taiteen sijoituspaikat on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. Taiteilijoilta toivotaan ehdotusta teoskokonaisuudesta, joka huomioi kaikki neljä erikokoista aluetta. Teokset saavat näyttää erilaiselta eri vuorokauden aikoina, ja lisäksi on mahdollista toteuttaa erilaisia näkymiä esimerkiksi valaistuksella.   

Reikälevypaneeleille voidaan tulostaa erilaisia kuvia stanssaamalla niihin reikiä ja valaisemalla reiät taustavaloilla, jolloin itse kuva-aihe tulee näkyville. Reikälevyjen värin tulee olla julkisivuväreihin sopiva, joka on alustavasti valkoinen polttomaalattu RAL-sävy tai hiukan taitettu valkoinen sävy.  Mikäli taideteoksen pinnan värisävy poikkeaa edellisestä, reikälevypinnan värisävy on sovittava rakennuksen suunnitelleen arkkitehdin kanssa. Samoin taideteosalueen lopullinen muoto tulee sopia arkkitehdin kanssa, mikäli se poikkeaa merkittävästi piirustuksista.

Taideteoksille määritellyt alueet ovat kooltaan:

Perhekeskuksen yläpuolella leveys 10,4 m x korkeus 3,2 m

Siuntiontien suuntaan leveys 10 m x korkeus 6,7 m

Pihan puolella molemmat alueet leveys 10 m x korkeus 8 m

Pääosin valkoisen rakennuksen tehosteväreinä voidaan kaavaan mukaisesti pääasiallisesti käyttää vaaleaa sinistä sekä lisäksi keltaista, oranssia ja punaista, mutta se ei sido taiteellista kokonaisratkaisua. Teoksen valaisu tulee tekemään siitä hyvin havaittavan etenkin iltaisin, jolloin rakennus toimii myös paikallisena maamerkkinä.

Teoskokonaisuuden teknisen toimittajan ja toteutustavan ollessa jo valittu, taitelijalta odotetaan ennen kaikkea suunnittelutyötä ja toteutusvaiheessa yhteistyötä valitun urakoitsijan kanssa. Teoskokonaisuuden odotetaan olevan asennusvalmis vuoden 2021 loppuun mennessä. Taideteoksen reikälevyjen rei´itysnegatiivi tai kuva tulee olla käytettävissä kuitenkin viimeistään 30.9.2021, jotta levyjen työstö ja asennus saadaan tehtyä vuoden 2021 loppuun mennessä.

5.  Kilpailusta yleisesti

Jokaiselle kutsutulle taiteilijalle/taitelijaryhmälle, joka määräaikaan mennessä on jättänyt hyväksytyn kilpailuehdotuksen, maksetaan 2000 euron luonnospalkkio. Lisäksi kutsutuille taiteilijalle/taitelijaryhmälle maksetaan matkakustannukset liittyen tutustumiskäyntiin paikan päällä.

Kukin kilpailija voi jättää vain yhden teoskokonaisuuden, joka sisältää ehdotuksen kaikkiin neljään julkisivuihin määriteltyyn taiteenpaikkaan. Ehdotus ei saa olla aikaisemmin julkistettu tai toteutettu. Kilpailuaika alkaa 1. helmikuuta 2021 ja päättyy 30. huhtikuuta 2021 kello 15.00.

Ehdotuksia laadittaessa on huomioitava, että teoksen toteuttamiseen on suunniteltu käytettäväksi 80 000 euroa. Se sisältää teoksen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset mukaan lukien taiteilijapalkkion. Yksityiskohtaisempi budjetti toimitetaan kilpailun aikana taiteilijoille erikseen.

Mahdolliset kilpailuohjelmaa koskevat kysymykset on esitettävä 28.2.2021 mennessä sähköpostilla haun yhteyshenkilölle, erika.parvikoski(at)siuntio.fi. Vastaukset koostetaan yhteen ja toimitetaan kaikille osallistujille viimeistään 19.3. sähköpostitse.

6.  Kilpailuehdotusten toimittaminen ja kilpailusalaisuus

Kilpailuehdotusten tulee olla perillä Siuntion kunnantalon väistötilassa, Siuntion kylpylässä, 30. huhtikuuta 2021 kello 15 mennessä, os. Lepopirtintie 80, 02570 Siuntio.

Kilpailuehdotuksia otetaan vastaan 30. huhtikuuta kello 15.00 asti. Kilpailija vastaa kuljetuksesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Ehdotuksessa on oltava merkintä: ”Siuntion kampuksen kutsukilpailu”.

Paketin tai kirjekuoren päällä, jossa kilpailuehdotus lähetetään, saa näkyä tekijän tai lähettäjän nimi lähetysteknisistä syistä.

Kilpailusihteeri varmistaa anonymiteetin säilymisen aineiston siirtyessä palkintoraadille.

7.  Kilpailuehdotuksen aineisto

• 1-2 kpl kpl A3-kokoista havainnekuvaa jokaisesta neljästä julkisivuun tulevasta teoksen osasta (1-2 havainnekuvaa / teoksen osa). Kuvasta tulee ilmetä teoksen sijoittuminen rakennuksen julkisivuun. Käytä tämän ohjelman liitteenä olevaa kuvaa (liite 1) ja sen mittakaavaa 1:100 tai 1:50. Jos palautat 2 havainnekuvaa / teoksen osa, toinen voi olla yökuva, ja toinen päiväkuva.

• 1-2 kpl A3-kokoista laajempaa havainnekuvaa / julkisivu. Mittakaava on vapaa, mutta havainnekuvasta tulee näkyä kerralla molemmat ko. julkisivuun tulevat teoksen osat havainnollistaen osien muodostamaa kokonaisuutta ja ilmettä julkisivussa. Jos palautat 2 havainnekuvaa / julkisivu, toinen kuva voi olla yökuva, ja toinen päiväkuva.

• Lisäksi voi halutessaan palauttaa valitsemastaan teoksen osasta yhden lähikuvan tai muun teosta selventävän kuvan A3-koossa, vapaavalintaisessa mittakaavassa.

• Kirjallinen selostus, max kolme (3) A4-sivua teoskokonaisuuden sisällöstä, toteuttamistavasta, materiaaleista, mahdollisesta valaistuksesta, koosta ja muista teknisistä vaatimuksista. Lisäksi tulee selvittää teoskokonaisuuden huollettavuus ja säänkesto.

• Alustava arvio taiteilijapalkkion suuruudesta (myös laajempi esittely sallittu).   

• Ehdotuksen koko aineisto PDF-tiedostoina muistitikulla. PDF-tiedostoista on poistettava tekijän henkilöllisyyteen liittyvät tunnisteet.

Kilpailutyöt on varustettava nimimerkillä ja mukana on seurattava kaksi nimimerkillä varustettua, suljettua kirjekuorta, joista toisen tulee sisältää tekijän nimi, osoite ja puhelinnumero ja toisen, jossa lisämerkintä ”KILPAILUEHDOTUS” tässä kohdassa pyydetty aineisto. Nimimerkki ei saa viitata todelliseen olemassa olevaan henkilöön.

Järjestäjät eivät vakuuta kilpailuehdotuksia.

8.  Ehdotusten arvosteluperusteet

Palkintoraati tulee työssään painottamaan seuraavia seikkoja:

• Ehdotuksen taiteelliset ansiot ja puhuttelevuus.

• Ehdotuksen kokonaisvaltainen asema osana kampusta.

• Ehdotuksen teknistaloudellinen toteutuskelpoisuus ja ylläpitotoimien kohtuullisuus.

9. Aloitusinfo ja kampuksen käyttäjien tapaaminen

Kilpailun osallistujille järjestetään etänä aloitusinfo 18.2.2021 klo 9.30 –11.  Tilaisuudessa käydään läpi suunniteltavan teoskokonaisuuden mahdollisuuksia ja huomioitavia reunaehtoja, ja kutsuttujen taiteilijoiden on mahdollista esittää kysymyksiä. Heidät kutsutaan erikseen myös paikan päälle tutustumaan kohteeseen sekä tapaamaan kampuksen käyttäjiä maaliskuun lopulla. 

10.  Kilpailun palkintoraadin jäsenet

Kilpailun palkintolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä.

Jonna Käppi, arkkitehti SAFA ARB, Arkkitehdit von Boehm-Renell Oy

Nanna Hänninen, valokuvataiteilija, Suomen Taiteilijaseura ry:n edustaja

Stig Baumgartner, kuvataiteilija, Suomen Taiteilijaseura ry:n edustaja

Merja Laaksonen, Siuntion kunnanhallituksen puheenjohtaja

Arja Alho, Siuntion kunnanhallituksen jäsen

Karin Gottberg-Ek, Siuntion kunnanhallituksen jäsen

Anna Paasikivi, Siuntion kunnanhallituksen varajäsen

Mari Sarviaho, kuvataidelehtori, Aleksis Kiven koulu

Annika Ek, oppilas, Sjundeå Svenska Skola

Palkintoraadin sihteerinä toimii hallintokoordinaattori Erika Parvikoski.

Palkintoraadin tehtävänä on arvioida kilpailuehdotusten taiteellista laatua ja toteutettavuutta sekä valita teoksista voittaja.

Kilpailijoiden ja kilpailun palkintolautakunnan jäsenten välinen mielipiteenvaihto kilpailuun liittyvissä kysymyksissä on kielletty. Ehdotusten anonymiteetti tulee säilyttää koko kilpailun ajan. Palkintoraadin toiminta kilpailuehdotusten arvostelun aikana on salainen.

11.  Tekijänoikeudet

Kilpailuluonnokset jäävät taiteilijan omistukseen, ellei niiden lunastamisesta sovita erikseen.

Tekijänoikeudet säilyvät tekijällä. Siuntion kunta varaa kuitenkin oikeuden käyttää korvauksetta kilpailuehdotusten kuvia tiedotuksessaan. Kilpailun ratkettua kilpailuluonnokset palautetaan

3 kuukauden sisällä taiteilijalle postitse ilman vakuuttamista järjestäjän kustannuksella, ellei taiteilija ole nimitiedot sisältävässä kuoressa toisin ilmoittanut.

12. Kilpailun ratkaiseminen

Kilpailu pyritään ratkaisemaan 31.5.2021 mennessä. Palkintoraati valitsee arvosteluperusteiden pohjalta parhaan ehdotuksen.

Kilpailun ratkettua kilpailun tulos annetaan tiedoksi ehdotusten tekijöille ja tiedotustilaisuudessa tiedotusvälineille. Palkintoraadin arvostelupöytäkirja on luettavissa kilpailun tuloksen julkistamisen jälkeen Siuntion kunnan verkkosivuilla.

Voittajaehdotuksen luonnokset pidetään kilpailun ratkettua esillä kunnan tiloissa kahden kuukauden ajan.

13.  Teoksen tilaaminen

Lopullisen teoksen tilaamisesta päättää Siuntion kunta, jolla on oikeus tilata yksi tai useampi teos tai teoskokonaisuus minkä tahansa kilpailussa sijoittuneen luonnoksen pohjalta.

14.  Lisätiedot

Lisätietoja kilpailusta saa palkintoraadin sihteeriltä: Erika Parvikoski, etunimi.sukunimi@siuntio.fi; p. 050 386 0803.

 

Kilpailuohjelman liitteet:

1. Julkisivupiirrokset

Avaa liite 1

2. Julkisivukuvat, joissa taiteelle määritellyt paikat

Avaa liite 2

3. Animaatiovideo

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

4. Ilmakuva Siuntion kuntakeskuksesta

Tämän kilpailuohjelman on tarkastanut Suomen Taiteilijaseuran kilpailuasiamies/lakimies Aura Lehtonen 1.2.2021, päivitetty 16.4.2021.