Kehityksen ja oppimisen tuki

Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten kehitystä ja kasvua. Jokainen lapsi tarvitsee kasvussaan ja kehityksessään tukea. Kehityksen ja oppimisen tuki on osa laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa ja kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille. Varhaiskasvatuksessa on käytössä tuen kolme tasoa: Yleinen-, tehostettu- ja erityinen tuki.

Tuen toteuttaminen toteutuu pedagogisilla, rakenteellisilla ja hyvinvointia tukevilla ratkaisuilla. Tavoitteena on varhainen ja oikein ajoitettu tuki lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen tukemiseksi.

Kehityksen ja oppimisen tuen järjestämisen lähtökohtana ovat

· lapsen vahvuudet sekä

· oppimiseen ja kehitykseen liittyvät tarpeet.

Kehityksen ja oppimisen tuki rakentuu

· lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä

· yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista.

Lapsen tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa yhteistyö lapsen, huoltajan, varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä varhaiskasvatuksen muun henkilöstön kanssa on tärkeää.

Jos varhaiskasvatuksessa herää huoli lapsen kasvusta, kehityksestä tai oppimisesta, asiasta keskustellaan lapsen huoltajan kanssa. Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Lapsen kannalta on tärkeää, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen ja koulun.

Esiopetusikäiset lapset / Kasvun ja oppimisen tuki

Esiopetukseen osallistuvat lapset vuotta ennen perusopetuksen alkamista kuuluvat perusopetuslain mukaisen kasvun ja oppimisen tuen piiriin. Lain mukaan lapsilla on oikeus saada riittävää tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Lapsen kasvun ja oppimisen tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Siuntion esiopetussuunnitelmaan on kirjattu kasvun ja oppimisen tuki esiopetusvuoden aikana. Lue tarkemmin kasvun ja oppimisen tuesta esiopetusvuotena tästä.

Siuntion kunta on ollut mukana Kasvu vauhdissa hankkeessa, joka on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön tuen ja inkluusion kehittämistä. Lähtökohtana on, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen läpinäkyvästi, suunnitelmallisesti, moniammatillisesti, oikea-aikaisesti ja oikean vahvuisena mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Pidennetty oppivelvollisuus

Lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, jos hänen ei ole mahdollista saavuttaa säädettyjä tavoitteita yhdeksässä vuodessa vaikean vammaisuuden tai sairauden vuoksi. Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista. Huoltaja päättää osallistuuko lapsi oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen viisivuotiaana. Kuusivuotiaana lapsi on oppivelvollinen. Huoltaja hakee pidennettyä oppivelvollisuutta perusopetuksen aloittaminen poikkeavasti lomakkeella. Lomakkeeseen tulee liittää tarvittavat asiantuntijalausunnot.

Perusopetuksen aloittaminen poikkeavasti

Lapsen tuki huoltajan opas linkit

Kasvu vauhdissa suomeksi

Stöd för barn i småbarnspedagogiken

Support for children in early education and care

Kasvu vauhdissa venäjäksi

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat

Anneli Hellgren/ suomenkielinen varhaiskasvatus
050 386 0829
anneli.hellgren(at)siuntio.fi

Wilhelmiina Arjatsalo/ ruotsinkielinen varhaiskasvatus
044 725 6158
wilhelmiina.arjatsalo(at)siuntio.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat

Anneli Hellgren/ suomenkielinen varhaiskasvatus
050 386 0829
anneli.hellgren(at)siuntio.fi

Wilhelmiina Arjatsalo/ ruotsinkielinen varhaiskasvatus
044 725 6158
wilhelmiina.arjatsalo(at)siuntio.fi