Kehityksen ja oppimisen tuki

Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten kehitystä ja kasvua. Jokainen lapsi tarvitsee kasvussaan ja kehityksessään tukea. Kehityksen ja oppimisen tuki on osa laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa ja kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille.

Tuen toteuttaminen toteutuu pedagogisilla, rakenteellisilla ja hyvinvointia tukevilla ratkaisuilla. Tavoitteena on varhainen ja oikein ajoitettu tuki lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen tukemiseksi. 

Kehityksen ja oppimisen tuen järjestämisen lähtökohtana ovat

 • lapsen vahvuudet sekä
 • oppimiseen ja kehitykseen liittyvät tarpeet.

Kehityksen ja oppimisen tuki rakentuu

 • lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä
 • yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista.

  Lapsen tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa yhteistyö lapsen, huoltajan, varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä varhaiskasvatuksen muun henkilöstön kanssa on tärkeää.

Jos varhaiskasvatuksessa herää huoli lapsen kasvusta, kehityksestä tai oppimisesta, asiasta keskustellaan lapsen huoltajan kanssa. Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Lapsen kannalta on tärkeää, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen ja koulun.

Siuntion varhaiskasvatussuunnitelmaan on kirjattuna Kasvun ja oppimisen tuen toteutuminen.

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviä mm.

 • kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija, jonka tehtävänä on ohjata ja opastaa henkilöstöä ja vanhempia lapsen tuen tarpeeseen liittyvissä asioissa.
 • tekee yhteistyöstä lasten, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja huoltajien kanssa
 • tekee monialaista yhteistyötä lapsen tuen tarpeiden mukaisesti
 • tukee varhaiskasvatuksen henkilöstöä oppimisympäristöihin liittyvissä pedagogisissa ja rakenteellisissa ratkaisuissa sekä valmistamalla materiaaleja/työvälineitä lapsen kasvun ja oppimisen tukemiseksi
 • kasvun ja oppimisen tuen asioissa löytämään tukea tarvitsevat lapset mahdollisimman varhain
 • osallistuu omalla asiantuntijuudellaan varhaiskasvatuksen henkilöstö- ja lapsiryhmäsuunnitteluun
 • vastaa lasten yksilöllisistä tuen tarpeista
 • työtehtäviin sisältyy konsultatiivinen tuki henkilöstölle ja tarvittaessa lasten kanssa toteutettava pedagoginen tuki ja ohjaus
 • toteuttaa tilanteen ja tarpeen mukaista samanaikaisopetusta yhdessä lapsiryhmän kasvatusvastuullisten kanssa
 • toimii asiantuntijana lasten tulkitsemis- ja avustamispalveluihin sekä apuvälineisiin liittyvissä ohjaavissa asioissa
 • osallistuu lapsen yksilöllisiin varhaiskasvatussuunnitelma/ esiopetussuunnitelma keskusteluihin  tarvittaessa


Esiopetusikäiset lapset / Kasvun ja oppimisen tuki

Esiopetukseen osallistuvat lapset vuotta ennen perusopetuksen alkamista kuuluvat perusopetuslain mukaisen kasvun ja oppimisen tuen piiriin. Lain mukaan lapsilla on oikeus saada riittävää tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Lapsen kasvun ja oppimisen tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Siuntion esiopetussuunnitelmaan on kirjattu kasvun ja oppimisen tuki esiopetusvuoden aikana.

Lue tarkemmin kasvun ja oppimisen tuesta esiopetusvuotena tästä

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Anneli Hellgren
050 386 0829

anneli.hellgren(at)siuntio.fi