Kehittämistoimintaa

Kieli- vuorovaikutus- ja leikkikerhoja lapsille:
Resurssiopettaja hankerahoituksella vuoden 2020 loppuun saakka 

Olen varhaiskasvatuksen opettaja Marjatta Voutilainen ja toimin Siuntion kunnassa varhaiskasvatuksen hankkeen kautta resurssiopettajana 31.12.2020 saakka. Hanke painottaa alueellisen ja sosiaalisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä sekä syrjäytymisen ehkäisemistä.  

Toiminta-alueeseeni kuuluvat kaikki suomenkieliset päiväkotiryhmät, joissa pidän muun muassa kuviin ja vuorovaikutukseen liittyvää suomen kielen kielikerhoa syyslukukauden ajan. Esioppilaiden kanssa toiminta muodostuu vuorovaikutus- ja pelikerhoista, jotka osaltaan tukevat lapsen sosiaalisten voimavarojen kehittymistä.

Jos sinulla herää kysymyksiä tai haluat keskustella kanssani toiminnasta, otathan yhteyttä.

Marjatta Voutilainen 
Puh. 044 386 1254 
marjatta.voutilainen(at)edu.siuntio.fi 

Oppimista, sosiaalista kehitystä ja tunnetaitoja tukeva Pienin Askelin ohjelma

Siuntion kunnan varhaiskasvatuksen suomenkielisissä toimintayksiköissä käytetään alle esiopetusikäisten lasten kanssa Pienin Askelin opetusohjelma, jonka avulla lapset voivat kehittää

  • itsesäätelytaitojaan
  • tunnetaitojaan
  • sosiaalisia taitojaan

Tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja voidaan opettaa ja harjoitella lasten kanssa. Ohjelma on siihen konkreettinen työkalu. Käytössä on muun muassa kuvatauluja, joissa olevilla lapsilla on tunnetta ilmaisevia ilmeitä. Materiaalissa on mukana käsinuket, joiden avulla voidaan opettaa hyväksyttäviä toimintamalleja erilaisissa tilanteissa. Opeteltavia asioita ovat muun muassa pettymyksen sieto, odottaminen, rauhoittumistavat kiukunpuuskassa, anteeksipyytäminen ja keskittyminen.

Pienin Askelin -opetusohjelmassa on 5 sisältöaluetta/jaksoa: 

  1. Oppimistaidot
  2. Empatia
  3. Tunteiden säätely ja kaveritaidot
  4. Ongelmanratkaisu
  5. Esiopetukseen siirtyminen

Pienin Askelin -ohjelmassa vanhemmat otetaan mukaan. Vanhemmat voivat harjoitella lapsensa kanssa kotona ohjelmaan sisältyviä aiheita. Vanhemmille on ohjelmassa omat kirjeet ja liitteet kotiin vietäviksi, joilla voidaan  kotona harjoitella varhaiskasvatuksessa käsiteltäviä teemoja.

Vuonna 2015 julkaistu Pienin Askelin –opetusohjelma on päivitetty versio Askeleittain-opetusohjelman päiväkoti- ja esikouluikäisten paketista. Pienin Askelin perustuu Second Step: Social-Emotional Skills for Early Learning -ohjelmaan. 

Esiopetuksen Tunne-ja turvataitokasvatuksen oppimateriaali  

Suomenkielisessä esiopetuksessa käytetään Tunne- ja turvataito-oppimateriaalia, jonka tarkoituksena on lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen, itsearvostuksen ja-luottamuksen sekä hyvien kaverisuhteiden, voimavarojen ja selviytymiskeinojen vahvistaminen. Oppimateriaalissa käsitellään myös netin turvallisuutta.

Tunne- ja turvataitokasvatuksen oppimateriaalin menetelmät ovat toiminnallisia, lapsilähtöisiä ja selviytymistä tukevia. Teemoja pohditaan ja harjoitellaan vertaisryhmän ja turvallisen aikuisen kanssa. Mukana seikkailee Turre Turvakoira. Osa tehtävistä on kotona tehtäviä.

Siuntiossa perusopetuksen 1.-2. luokat käyttävät myös samaa oppimateriaalia.

Lisätietoja oppimateriaalista esiopetuksen henkilökunnalta.

Suujumppaa lasten kielen kehityksen tueksi

Lasten kielen kehityksen tukemista pidetään tärkeänä ja siihen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Kielen kehitystä tukemalla mahdollistetaan lapsen vuorovaikutus muiden kanssa ja annetaan lapselle mahdollisuus itsensä ilmaisuun.

Suujumppa on yhteisöllistä toimintaa ja se sopii kaikille lapsille, iästä riippumatta. Suujumppatuokiot ovat leikinomaisia ja toiminnallisia. Erilaisten leikkien, lorujen ja laulujen avulla tuetaan ja vahvistetaan suun motoriikka. Samalla lapsi oppii tunnistamaan erilaisia kielen asentoja ja liikkeitä, kasvojen ilmeitä ja erilaisia tuntoaistimuksia, erottamaa leuan ja suun liikkeet toisistaan. Myös kasvojen lihaksisto vahvistuu. Suujumpalla vahvistetaan lasten puheen tuottamista, artikulaatiota ja se tukee myös lukitaitoja.

Suujumppaa käytetään Siuntion varhaiskasvatuksen toimintayksiköissä.

Lisätietoja kehittämistoiminnasta varhaiskasvatuksen henkilökunnalta sekä erityisopettajalta