Kehittämistoimintaa

Varhaiskasvatuksen kehityksen ja oppimisen tuki 2022-2024 


Varhaiskasvatuslain uudistuksen myötä kehitämme tuen kolmitasoisuuden toteuttamiseksi uudenlaisia toimintamalleja inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi. Tuen kolmitasoisuutta kehitetään pedagogiikan osaamista lisäämällä ryhmiin. Varhaiskasvatuksen kehityksen ja oppimisen tuen lastenhoitajien myötä pystytään suunnittelemaan monipuolisempia tukimuotoja lapsiryhmiin, joissa tuen tarvetta esiintyy. Inklusiivisen toimintaperiaatteiden mukaan toiminnalla pyritään mahdollistamaan ja vahvistamaan jokaisen lapsen osallisuus omassa ryhmässään ja vertaisena ikätovereidensa ryhmässä. Hankkeen aikana on tarkoitus kehittää erilaisia joustavia malleja ja ratkaisuja tukea tarvitseville lapsille.

Kumppanuusopettaja 2022-2023

Siuntiossa on kehitetty kumppanuusopettajamallia perusopetuksessa ja nyt kehittäminen laajenee esiopetukseen. Kumppanuusopettaja mallilla saadaan enemmän aikaa tuen lapsille ja pystytään tukemaan varhaisessa vaiheessa esioppilaiden hyvinvointia ja varmistamaan tasavertaiset mahdollisuudet yksilöllisellä oppimispolulla.  
 
Kumppanuusopettaja suunnittelee ja toteuttaa toiminnallisia ryhmiä yhdessä esiopetustiimin kanssa. Toiminta voi olla myös tai pienryhmä/ yksilöohjausta. Kumppanuusopettaja työskentelee lisäksi yhdessä opettajien ja oppilashuollon kanssa.

Hyvinvointiopettaja Siuntion varhaiskasvatuksessa 2021-2022

Varhaiskasvatuksessa työskentelee hyvinvointiopettaja hankerahoituksella. Hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka. Hanke suuntautuu tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen. Hyvinvointiopettaja kuuluu varhaiskasvatuksen henkilökuntaan ja on mukana päiväkotien arjessa.   
Hyvinvointiopettajan työn keskiössä on lapsi, hänen lähiympäristönsä eli perhe ja päiväkotiryhmä. Hvyinvointiopettajan toiminnan tavoitteena on tukea lapsen suotuisaa kehitystä niin päiväkodissa kuin kotonakin. 

Päiväkodissa hyvinvointiopettaja toimii yhteistyössä ryhmien henkilökunnan kanssa ja suunnittelee sekä järjestää pienryhmätoimintaa lasten tarpeiden mukaan. Kuluvan vuoden aikana on järjestetty mm. TUTA- eli tunnetaitokerhoja kaikille varhaiskasvatuksessa oleville 5-vuotiaille.
  
Lapsiperheille ja huoltajille hyvinvointiopettaja tarjoaa uudenlaista matalan kynnyksen keskustelukumppanuutta ja tukea liittyen perheen arkeen, lapsen kehitykseen, vanhemmuuden kysymyksiin ja lapsen käyttäytymisen haasteisiin. Keskustelun pohjana käytetään LP - eli lapset puheeksi- menetelmää ja lokikirjaa.  
LP -menetelmän avulla rakennetaan sekä vanhempien, että muiden lapsen elämän tärkeiden ihmisten ja lapsen välille yhteistä ymmärrystä arjesta ja suunnitellaan lapsen arkipäivän sujumiseen keinoja. LP -työn päämääränä on lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen tukeminen sekä ongelmien ennaltaehkäiseminen.

Hyvinvointiopettajaan voit olla yhteydessä niin pienissä kuin suuremmissakin lapsiperheen asioissa. Olethan yhteydessä, mikäli haluat varata keskusteluajan.

Varhaiskasvatuksen hyvinvointiopettajat: 
Marjatta Voutilainen  (suomenkielinen) 
Maria Sinclair (ruotsinkielinen) 
 
Varhaiskasvatuksen digiseikkailu 2022-2023
 
Digiseikkailun avulla tuetaan lasten ja henkilöstön digitaalista osaamista.  Hankkeen tavoitteena on tukea lasten tasa-arvoista mahdollisuutta oppia vastuullista ja turvallista toimintaa digitaalisessa maailmassa. Digiseikkailu toteutetaan mm. tuottamalla uusia digitaalisia välineitä hoidon aloitukseen ja työskentelemällä lasten kanssa työpajoissa ja eri tapahtumissa. 
 
Varhaiskasvatuksen Digi-tutorit 2022-2023

Varhaiskasvatuksen digitutorit jalkautuvat päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon toteuttamalla lasten kanssa digileikkiprojekteja. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa laaja-alaisen osaamisen tavoitteita; medialukutaitoja ja digitaalisen osaamisentaitoja. Hankkeen aikana kehitetään pedagogisia toimintamalleja ja vahvistetaan lasten turvataitoja digitaalisessa maailmassa. 
 
Tutoropettaja- ja oppilasagenttityön vakiinnuttaminen esiopetuksessa 2021- 2022 
Hankeen tarkoituksena on edistää medialukutaidon, tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen ja ohjelmointiosaamisen sisältöjen integroimista esi- ja perusopetuksessa. Hankkeen myötä kuntakohtaiset osaamistavoitteet on päivitetty. Tutoropettaja ja oppilasagenttityön toimintaa vahvistetaan edelleen yhteisessä Kampuksessa.  
 
Kielirikasteisen varhaiskasvatus 2022-2023

Kielirikasteinen varhaiskasvatus laajenee ja toimintaa kehitetään. Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa toteutetaan kasvatuksen ja opetuksen kielipolku ohjelmaa tarjoamalla kielisuihkuttavaa toimintaa mm. musiikin ja liikunnan avulla sekä leikkien ja lorutellen. Suomenkielisillä lapsilla suihkutuskieli on ruotsi ja ruotsinkielisillä lapsilla suomi.  Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kielirikasteinen opetus on luonnollinen osa opetusta ja arjen toimintaa. Viime toimintakauden kehittämistyön tuloksena on tuotettu uusi julkaisu kielirikasteisen toiminnan työn tueksi (julkaisuun linkki). Toimintaa kehitetään edelleen vahvistamalla kielirikasteista toimintaa valituissa pilotti-päiväkodeissa Jukolassa ja Lilla-Alexisissa.  

Lisätietoja kehittämistoiminnasta ja hankkeista varhaiskasvatuksen henkilökunnalta, erityisopettajalta tai varhaiskasvatuspäälliköltä:

Mari Mikonaho-Ratia
Varhaiskasvatuspäällikkö
mari.mikonaho-ratia(at)siuntio.fi
p. 050 386 0827