Kaavoituksen tasot

Maakuntakaava

Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään maakuntakaavan keskeiset sisältövaatimukset. Maakuntakaava esittää suunnitelman maakunnan alue- ja yhdyskuntarakenteesta tuleville vuosikymmenille. Maakuntakaava toimii edelleen kunnille ja muille viranomaisille ohjeena, jonka pohjalta alueiden käyttöä suunnitellaan.

Maakuntakaavat laatii Siuntion kunnan alueella Uudenmaan liitto. Ne toimivat lähtökohtana kunnan kaavoitukselle. Valtakunnantasolla kaavoitusta ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.

Yleiskaava 

Yleiskaava on kunnan laatima maankäyttösuunnitelma, jolla luodaan perusta ja edellytykset kuntarakenteellisten tavoitteiden toteutumiselle. Niillä määritetään kunnan kasvusuunnat, asumisen, työpaikkojen ja palveluiden painopisteet ja keskinäinen sijainti, liikennejärjestelmät sekä virkistysalueet.

Yleiskaava on laadittu koko kunnan alueelle. Osayleiskaava laaditaan kunnan osa-alueelle. Yleis- ja osayleiskaavat hyväksyy kunnanvaltuusto. Yleiskaava ohjaa edelleen asemakaavojen laatimista (Maankäyttö- ja rakennuslaki § 39).

Asemakaava

Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava. Asemakaava osoittaa tarpeelliset alueet kaavoittamista varten ja ohjaa rakentamista sekä muuta maankäyttöä. Ranta-alueille laaditaan ranta-asemakaava.

Vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat ja niiden muutokset hyväksyy kunnanvaltuusto. Tekninen lautakunta hyväksyy vaikutukseltaan muut kuin merkittävät asemakaavat ja niiden muutokset.

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää ilmoitusta kaavahankkeen vireille tulosta. Vireille tulosta voidaan ilmoittaa esimerkiksi kaavoituskatsauksessa tai lehtikuulutuksella.

Asemakaavamääräyksiä täydentää kunnanvaltuuston hyväksymä rakennusjärjestys. Se on ohjeena myös asemakaava-alueen ulkopuolisten alueiden toteuttamisessa. Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus, oikeusvaikutteinen osayleiskaava tai yleiskaava, asemakaava ja Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset menevät rakennusjärjestyksen edelle.