Kaavoituksen kulku ja osallistuminen

Käynnistäminen: aloite ja hakemus

Uusia kaavoja laaditaan pääasiassa kunnan omistamalle maalle, jolloin aloitteen kaavasta tekee kunta. Aloitteen kaavan laatimiseksi voi myös tehdä esimerkiksi maanomistaja tai yritys. Aloite tehdään kirjallisesti hakemuslomakkeella. Tekninen lautakunta käsittelee aloitteet.
Kaavoituksen tai kaavamuutoksen haku

Vireilletulo

Kaavoituksen alkamisesta eli vireilletulosta kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla, verkkosivuilla, Västra Nylandissa ja Kirkkonummen sanomissa. Jos hanke on ollut kaavoituskatsauksessa, ei vireille tulosta ilmoiteta erikseen kuulutuksella.

Valmistelu ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Valmistelussa rajataan alustava kaava-alue, määritellään osalliset ja selvitystarpeet ja selvitetään lähtötiedot. Valmistelun perusteella laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat, valmistelun ja päätöksenteon eteneminen, kaavan vaikutusten arviointitavat, osallistuminen ja tiedottaminen.

Kaavaluonnos

Luonnosvaiheessa laaditaan kaavaluonnos, joka pyritään valmistelemaan mahdollisimman hyvin vastaamaan asetettuja tavoitteita. Tekninen lautakunta käsittelee kaavaluonnoksen ja muut asiakirjat sekä asettaa ne nähtäväksi mielipiteiden esittämistä varten MRA § 30 mukaisesti. Luonnoksen tulee olla nähtävillä 30 päivää tai, jos kaava on vaikutukseltaan vähäinen 14 päivää. Tekninen lautakunta käsittelee saadut mielipiteet ja niiden vastineet. Saatujen mielipiteiden perusteella täydennetään asiakirjoja sekä valmistetaan kaavaehdotus.

Kaavaehdotus

Kaavaluonnos viimeistellään kaavaehdotukseksi. Ehdotus tulee olla julkisesti nähtävillä 30 päivää ja vaikutukseltaan vähäisissä kaavaehdotuksissa 14 päivää MRA § 27 mukaisesti. Kaavaehdotuksesta pyydetään mainituilta tahoilta lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuksia. Tekninen lautakunta käsittelee annetut muistutukset, lausunnot ja niiden vastineet.

Hyväksyminen

Tekninen lautakunta hyväksyy vaikutukseltaan vähäiset kaavaehdotukset. Muutoin kunnanhallitus käsittelee teknisen lautakunnan hyväksymän kaavaehdotuksen. Kunnanhallitus tekee ehdotuksen kaavan hyväksymisestä kunnanvaltuustolle. Kunnanvaltuusto voi hyväksyä kaavan tai lähettää sen uudelleen valmisteltavaksi.

Merkitykseltään vähäiset kaavat julkaistaan kunnan nettisivuilla kohdassa kuulutukset sekä teknisen toimiston ilmoitustaululla (Siuntiontie 504, 02580 Siuntio). Valtuuston hyväksymät isommat kaavoitushankkeet ja – muutokset julkaistaan kunnan nettisivuille kohdassa kuulutukset sekä kunnantalon ilmoitustaululla (Lepopirtintie 80, 02570 Siuntio).

Kaavasta valittaminen

Kaava hyväksymisen jälkeen alkaa MRL:n mukainen valitusaika. Kaavamuutoksessa valitusoikeus on asianosaisilla, kunnan jäsenillä, eräillä yhteisöillä sekä valtion viranomaisilla. Vaikutuksiltaan vähäisen asemakaavan muutoksesta valitusoikeusmahdollisuus on suppeampi.
Kaavasta valitetaan valitusajan puitteissa Helsingin hallinto-oikeuteen (MRL).

Voimaantulo

Kaava saa lainvoiman, kun valitusaika on päättynyt eikä päätöksestä ole valitettu ja hyväksymistä koskeva päätös on kuulutettu.

Lisätietoja kaavoituksen etenemisestä

Eija Hasu
Maankäyttöpäällikkö
044 386 1286
etunimi.sukunimi@siuntio.fi

Ympäristöhallinto