Jätevedet

Viemäriverkostoon kuulumattomilla kiinteistöillä omistajan on huolehdittava siitä, ettei jätevesistä aiheudu ympäristölle haittaa. Toimivilla jätevesijärjestelmillä varmistetaan puhdas kaivovesi ja lähiympäristö sekä suojellaan lähivesistöjä. Jätevesien käsittelystä määrätään ympäristönsuojelulaissa ja asetuksessa 157/2017. Näitä määräyksiä on lisäksi tarkennettu Siuntion ympäristönsuojelumääräyksillä, jotka ottavat huomioon paikalliset olosuhteet.

Jätevesien käsittelyä koskevan asetuksen uudistus keväällä 2017 toi sijaintiin perustuvan määräajan jätevesijärjestelmän kuntoon saattamiselle:

  • Jos kiinteistö sijaitsee enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai pohjavesialueella, saneeraus on tehtävä 31.10.2019 mennessä.
  • Muilla alueilla kiinteistön omistaja voi itse päättää, milloin tekee tarvittavat parannukset jätevesijärjestelmäänsä. Jätevesijärjestelmän riittävyys tulee tarkistaa viimeistään, kun kiinteistöllä rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- tai muutostyö tai rakennuksen peruskorjaus.

Hajajätevesineuvonta

Siuntion kunta osallistuu Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoimaan hajajätevesiyhteistyöhön, jota tehdään hajajätevesihankkeen muodossa. LINKKI-hankkeen puitteissa kotitalouksille tarjotaan neuvonta- ja kartoituskäyntejä, joilla käydään läpi jäteveden käsittelyn tilanne. Käynneillä annetaan arvio jätevesijärjestelmän uudistustarpeesta.

Lisätietoa jätevesijärjestelmän uusimisesta

Hajajätevesihanke

Ympäristöhallinto