ILMOITUS SUUNNITTELUN KÄYNNISTYMISESTÄ JA TUTKIMUSOIKEUDESTA

26.02.2019 14:44

Kategoria: Asuminen & Ympäristö

Kantatien 51 ja maantien 115 parantaminen Sunnanvikin kohdalla tiejärjestelyineen, Siuntio, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Kirkkonummen kunta aloittavat asiakohdassa mainitun tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Tiesuunnitelma käsittää liikenneturvallisuuden parantamisen rakentamalla eritasoliittymä kantatien 51 ja maantien 115 liittymässä. Lisäksi hankkeessa tehdään liittymäjärjestelyjä ja muutetaan maantien 115 linjausta.

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 108 § ja kuntalaki 108 §). Suunnitelman laatijalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 16 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 16 § ja 27§).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 § ja valtionneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Lisätietoja:

Kirsi Pätsi, Uudenmaan ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

puhelin 0295 021 331

Ilmari Viljanen, Siuntion kunta, etunimi.sukunimi@siuntio.fi

puhelin 044 386 1180


Helsingissä 25.2.2019

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

http://www.ely-keskus.fi/uusimaa