Ilmasto ja ilmanlaatu

Ilman epäpuhtaudet, kaasumaiset ja hiukkasmaiset aineet vaikuttavat haitallisesti sekä ihmisiin että ympäristöön. Epäpuhtaudet aiheuttavat paikallisia, alueellisia sekä maailmanlaajuisia haittoja. Paikallisia vaikutuksia ovat lähipäästöjen aiheuttamien ilmansaasteiden haitat ihmisen terveydelle. Alueellisia haittoja puolestaan ovat esimerkiksi maaperän ja vesistöjen happamoituminen. Maailmanlaajuisia vaikutuksia ovat kasvihuoneilmiön voimistuminen ja yläilmakehän otsonikato.

Näiltä sivuilta löydät tietoa Siuntion ilmanlaadusta ja -seurannasta sekä Siuntion tavoitteista ja toimista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Ilmanlaatu

Suomessa ilmansaasteiden pitoisuudet ovat yleensä kohtalaisen alhaisia. Ilmanlaatua heikentäviä epäpuhtauksia ovat hiukkaset, otsoni, typpidioksidi, rikkidioksidi sekä eräät haihtuvat hiilivedyt.

Siuntion ilmanlaatua kartoitetaan alueellisen seurantaohjelman avulla. Seuranta jakautuu mittaus- ja päästöosaan sekä jäkäläkartoitukseen. Jäkäläkartoituksen toteuttaa Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica ja muun seurannan Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY).

Siuntion ilmanlaatu on keskimäärin hyvä. Kunnan alueella ei sijaitse ilmanlaatuun merkittävästi vaikuttavia teollisuus- tai energiantuotantolaitoksia. Merkittävin typenoksidien ja hiilimonoksidin päästölähde on liikenne. Hiukkasten, rikkidioksidin ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöistä suurimman osan aiheuttaa puun pienpoltto ja öljylämmitys.

Puun pienpoltto

Puun poltossa syntyy terveydelle haitallisia päästöjä: pienhiukkasia, häkää sekä orgaanisia yhdisteitä. Huono poltto tuottaa terveydelle haitallisia pienhiukkasia enemmän kuin hyvät polttotavat. Asiaan tulee kiinnittää huomiota erityisesti tiheään rakennetuilla pientaloalueilla.

Ilmanlaadusta löytyy lisätietoa ELY-keskuksen raportista Ilmanlaatu Uudellamaalla 2020.

Ilmasto

Siuntio hiilineutraaliksi kunnaksi

Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeen tavoitteena on, että kunta, sen asukkaat ja elinkeinoelämä sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 päästötasosta. Päästöjä vähennetään etuajassa kansallisiin tavoitteisiin nähden; näin luodaan perustaa tulevaisuuden kilpailukyvylle.

Siuntio liittyi vuoden 2012 lopussa yhdessä Hangon, Raaseporin ja Lohjan kanssa HINKU-hankkeeseen. Liittymispäätöksen yhteydessä kunnanvaltuusto hyväksyi Siuntio HINKU-kunnaksi -toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelman mukaisesti Siuntio solmi työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuoden 2013 helmikuussa kuntien energiatehokkuussopimuksen. Vuonna 2016 kunnanhallitus päätti, että Siuntion kunta sitoutuu uuteen sopimuskauteen 2017–2025 ja sen energiansäästötavoitteeseen. Sopimuksen tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta sekä edistää uusiutuvan energian käyttöä. Näillä toimilla voidaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen lisäksi parantaa kunnan toiminnan taloudellisuutta. Siuntion tavoitteena on vähintään 7,5 prosentin energiansäästö vuoteen 2025 mennessä.

Lisätietoa löytyy HINKU-hankkeen internetsivuilta. http://www.hiilineutraalisuomi.fi/hinku/