Hanketiedote: Puurakentaminen mahdolliseksi pienissä kunnissa

24.11.2021 12:28

Kategoria: Sote-keskus Asuminen & Ympäristö

Tässä YM:n rahoittamassa kehityshankkeessa on luotu pienille kunnille hankintamalli, sähköiseen tarjousjärjestelmä Cloudiaan, jolla voidaan pisteyttää julkisten hankintoja hankkeita luotettavasti, samalla edistäen puurakentamista ja siirtymistä vähähiiliseen rakennuskantaan.

Hankintamalli on yksi tapa helpottaa julkisten hankintojen laadullisten kriteerien määrittämistä puurakentamista edistävästi, samalla tarjousohjelman laatupisteytyksen laskentamallit muodostavat luotettavan ja läpinäkyvän laadun pisteytyksen tarjousvertailuihin julkisen hankintalain ja tarjouspyynnössä esitettävien ehtojen mukaisesti. Hankintamalli pisteyttää ja tekee hinta/laatu vertaamisen tarjouslaskenta ohjelma Cloudian kautta, jolloin tarjoukset saadaan laadullisesti ja hinnallisesti vertailtuna lopullista hankintapäätöstä varten valmiiksi asetettuun paremmuusjärjestykseen. Cloudia sähköisen tarjousjärjestelmän sidonnaisuudesta johtuen mallit ovat ko. ohjelmisto formaatin muotoisessa esittelyasussa.

Hankintamallin käyttämisen yhteydessä tulee, tarkastaa hankinta-asiantuntijan tai hankintalakihenkilön kanssa hankinta dokumenttien oikeellisuus ja hankintalain mukaisuus, johtuen julkisen hankintalain asettamista vaatimuksista ja tarjouspyynnön ja tarjouskyselydokumenttien yhteen sovittamisesta hankinta aineisto kokonaisuudeksi. Tässä kehitys hankkeessa ei anneta kattavia hankintadokumenttipohjia, vaan niiden laadinnasta tulee kunkin hankintayksikön vastata itse.

Kehityshankkeessa esille tuodut  ”hyvät käytännöt toimintaohjeet” helpottavat kaavoitusten valmisteluja, joilla on tarkoitus edistää hiilineutraalia rakentamista/puurakentamista ko. kaavoitettavilla alueilla.

Kunta tulisi edistää puurakentamista/hiiltä sitovaa rakentamista kaavapäätöksillä, maankäyttösopimuksilla sekä tontinluovutussopimuksilla. Pienillä kunnilla ei välttämättä ole aina rakentamiseen sopivaa maaomistusta, jonka kautta edistää puurakentamista. Kaavoituksella kunta voi asettaa kaavalle tavoitteet, joissa rakentamista ja muuta maankäyttöä ohjataan ekologisen kestävyyden pohjalta. Maankäyttösopimukset ovat sopimuksia, joilla sovitaan asemakaavoituksen käynnistämisestä maanomistajan omistamalla alueella ja siihen liittyvistä kunnan ja maanomistajan välisistä oikeuksista ja velvoitteista. Tonttien luovutusehdoilla kunta voi tarvittaessa ohjata tontilla tapahtuvaa rakentamista ja siten edistää puurakentamista. Puurakentamisen houkuttelevuutta rakentajille voidaan lisätä esimerkiksi tarjoamalla kevyesti perustettaville puurakennuksille soveltuvia rakennuspaikkoja. Edellä mainitut puurakentamista tukevat kunnan ohjausinstrumentit pitää kunnissa ja myös Siuntiossa päivittää.

Puukerrostalo konseptisuunnittelu

Puukerrostalon konseptisuunnittelu sisältää arkkitehtisuunnitelmat ns. rakennuslupatasoisina suunnitelmina, sisältäen myös rakennustapaselostuksen. Rakennustapaselostuksesta selviää suunnitellut pinta materiaalit, rakennetyypit, kuten väliseinä-, ulkoseinä-, alakatto-, alapohja-, välipohja- ja kantava yläpohjatyypit. Konseptisuunnittelussa tuli arkkitehtisuunnittelijan käyttää myös tarvittavilta osin rakennesuunnittelun tietoja, joiden hankkiminen kuului puukerrostalon konseptisuunnitteluun. Konseptipuukerrostalo suunniteltiin erittäin muutojoustaksi ja soveltumaan alla esitetyin kriteerein pieneen kunta taajamaan:

 • Sijainti Siuntion keskustassa
 • Suunnittelualueen Korttelialue, jolle suunnitellaan 4-7 kerroksisia puukerrostaloja 6-7 kappaletta ja pienehkön päivittäistavarakaupan tilat
 • Kaavoituksen määräyksiä on  tarkennettu kaavoituksen edistyessä. Asemakaava korttelille pyritään saamaan lainvoimaiseksi vuoden 2022 aikana.
 • Puukerrostalo, konseptisuunnittelussa talo tyypitetään puurakenteiseksi kerrostaloksi. Betoni tai metallirakenteita oli mahdollista  suunnitella vain erityisestä syystä. Muina ohjaavina tekijöinä alla listatut seikat:
 • Perusratkaisu 6 kerrosta 1700-2200 krm2 kaavoituksesta lukuarvo
 • Koko rakennuksen tulee olla esteetön ja soveltua myös senioriasumiseen
 • Yksiöitä, kaksioita ja kolmioita. Jakauma asunnoilla 33%/33%/33%
 • 1 portainen
 • Energialuokka A

Puurakenteisen kerrostalon tulee täyttää seuraavat vähimmäisehdot:

 • Rakennuksen konseptisuunnittelussa tulee käyttää rakenteissa puuvalmisteita esim. CLT-levy, LVL-levy, liimapuu, rankarunkorakenteet ja/tai puuelementeistä.
 • Hissikuilun ja porraskäytävien suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota paloturvallisuuteen ja rakenteelliseen ääneneristämiseen.
 • Koko puukerrostalon tulee olla esteetön, mutta erityisesti tulee kiinnittää huomiota suunnittelussa, että ensimmäisen ja toisen kerroksen asunnoista voidaan muodostaa esteettömän asumisen asuntoja, kuten palvelukoteja/ryhmäasuntoja ikäihmisille ja vammaiselle henkilöille, myös yksityisten palveluntarjoajien käytettäviksi/hankittaviksi.
 • Pieni hiilijalanjälki, suuri hiilikädenjälki
  • Hiilen sitovuus
  • Elinkaarikestävyys
  • Rakennuksesta tullaan pyytämään/suorittaa hiilijalanjälkilaskelmat, jotka voivat olla myös edellytys kaavassa hyväksyttäväksi rakentamiseksi.

Konsepti puukerrostalosta tehtiin myös kustannuslakelmat.

Siuntion puukerrostalo