Siirry sisältöön

Jätevedet


Viemäriverkostoon kuulumattomilla kiinteistöillä omistajan on huolehdittava siitä, ettei jätevesistä aiheudu ympäristölle haittaa. Toimivilla jätevesijärjestelmillä varmistetaan puhdas kaivovesi ja lähiympäristö sekä suojellaan lähivesistöjä. Jätevesien käsittelystä määrätään ympäristönsuojelulaissa ja asetuksessa 157/2017. Näitä määräyksiä on lisäksi tarkennettu Siuntion ympäristönsuojelumääräyksillä, jotka ottavat huomioon paikalliset olosuhteet.

Jätevesien käsittelyä koskevan asetuksen uudistus keväällä 2017 toi sijaintiin perustuvan määräajan jätevesijärjestelmän kuntoon saattamiselle:

  • Jos kiinteistö sijaitsee enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai pohjavesialueella, saneeraus on tehtävä 31.10.2019 mennessä.
  • Muilla alueilla kiinteistön omistaja voi itse päättää, milloin tekee tarvittavat parannukset jätevesijärjestelmäänsä. Jätevesijärjestelmän riittävyys tulee tarkistaa viimeistään, kun kiinteistöllä rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- tai muutostyö tai rakennuksen peruskorjaus.

Hae lupa lomakkeella jos haluat rakentaa uuden jätevesijärjestelmän, tai korjata vanha. Lomake löytyy tästä:

Hajajätevesineuvonta

Siuntion kunta osallistuu Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoimaan hajajätevesiyhteistyöhön, jota tehdään hajajätevesihankkeen muodossa. LINKKI-hankkeen puitteissa kotitalouksille tarjotaan neuvonta- ja kartoituskäyntejä, joilla käydään läpi jäteveden käsittelyn tilanne. Käynneillä annetaan arvio jätevesijärjestelmän uudistustarpeesta.