Siirry sisältöön

Kuntalaisaloite


Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehdä kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Myös palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Aloite tehdään kirjallisesti vapaamuotoisesti, nimettömiä aloitteita ei käsitellä.

Aloite tehdään Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa. Aloitteitta voi myös toimittaa kunnan kirjaamoon (Puistopolku 1, 02580 Siuntio) tai sähköpostilla osoitteella siuntio(at)siuntio.fi.

Kirjaamo kirjaa kaikki kuntaan saapuneet aloitteet ja toimittaa ne edelleen asianomaiselle kunnan viranomaiselle.

Saapuneet kuntalaisaloitteet

Täällä voit seurata kuntaan sähköisenä tulleiden kuntalaisaloitteiden käsittelyä kunnassa. Aloite ja sen käsittelytiedot esitetään sillä kielellä, millä aloite on jätetty.

Aloite koirapuiston rakentamisesta Störsvikiin

Aloite on jätetty: 12.6.2023
Seurantatunnus: SIU/440/00.01.04/2023
Valmistelija: Kenneth Flythström/Arto Inkinen
Jättäjä: Störsvikin asukasyhdistys

Störsvikin alueella sijaitseva hiekkakenttä, josta on purettu lasten päiväkoti, on todettu lautakuntien keskusteluissa sopivaksi koirapuiston sijoituspaikaksi. Sen vieressä on lasten leikkipaikka, joka odottaa kunnostamista. Störsvikin asukasyhdistys ehdottaa että kunnostuksen yhteydessä tulisi alueelle rakentaa koirapuisto. Perusteena aloitteelle pidämme koirien erittäin suurta määrää alueella sekä alueen koirien ulkoiluttamiseen liittyviä rajoitteita. Alue muodostuu pääasiassa golfkentistä, joilla ei pelikauden aikana voi liikkua sekä seudun suurimmasta luontopuistosta, jossa lintujen pesimäaikana 1.4.-31.7. koirat eivät saa juosta vapaina. Leikkipaikan kunnostamiseen liittyy lisäksi Asukasyhdistyksen hankkima leikkimökki, jonka siirto paremmin sopivaan paikkaan kentällä on päätetty aikaisemmin, mutta joka on toistaiseksi vielä tekemättä. Leikkimökin kunnostaminen talkoilla on tarkoitus toteuttaa kesän aikana.

Olemme tietoisia että kyseinen alue saatetaan tulevaisuudessa myydä ja puiston aidat joudutaan silloin siirtämään toiseen sopivaan paikkaan.

Lasten päiväkodin purun yhteydessä kentän tasoitus ja putkistojen poisto on jäänyt tekemättä. Paikka on näkyvä ja keskeinen ajotien vieressä ja se kaipaa siistimistä.

Arvio koirapuiston aidan ja portin rakentamisesta on noin 20.000 euroa. Tarkempi tieto on saatavissa kun Siuntion keskustan koirapuisto toteutetaan tänä vuonna.

Aloite: Solamäen kallioylängön lisääminen luolastoineen paikallisesti luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaiden kallioalueiden joukkoon

Aloite on jätetty: 15.2.2023
Seurantatunnus: SIU/151/11.01.05/2023
Valmistelija: Lotta Juusti
Jättäjä: Pro Kahvimaa

Ehdotamme, että Siuntion kunnan tulee ryhtyä toimiin Solamäen kallioylängön lisäämiseksi paikallisesti luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaiden kallioalueiden joukkoon (arvoluokka 5) ja tämän merkitsemiseksi Siuntion kunnan yleiskaavaan.

Siuntion Kahvimaalle on tunnusomaista korkeista kalliojaksoista muodostuva maisema. Solamäen maisema-arvojen suojelumerkitystä puoltavat kallioalueen suhteellinen korkeus, hahmottuminen ympäristöstä ja sieltä avautuvat näköalat sekä seudullisen ympäristön maisemakuva. Lisäksi mm. kallioalueen länsireuna on maisemallinen solmukohta. Osin metsäiset rinteet kohoavat jyrkästi halliten maisemaa. Kalliopaljastumat ovat jäkälävaltaisia.

Erityispiirteitä haitallisesti muuttavia toimenpiteitä tulisi täällä välttää ja sekä Solamäellä sijaitsevan geologisesti sekä arkeologisesti huomattavan kalliomuodostuman, Solamäen luolaston suojelua tulisi edistää. Solamäki on maisemallisesti osa kuntamme korkeimpien kallioiden Solamäki—Kimpari -kokonaisuutta.

Solamäellä on useampia yli 90 metrin korkeuteen yltäviä kalliohuippuja ja jyrkänteitä (jyrkänteistä 14 kpl on huomioitu maastokartalla) sekä useita pieniä suoalueita ”kalliosolien” välissä ja avolähde sekä noro. Vihdin puolelle ulottuva kallioylänkö rajautuu luonnonsuojelualueeseen mikä täydentää Solamäen alueen merkittävyyttä. Ylängöltä löytyy paikoitellen valtakunnallisesti ja paikallisesti uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja ja sen kautta kulkee ekologisia yhteyksiä lähialueen luonnonsuojelualueille ja arvokkaille luontokohteille (Risubackajoen rantalehto, Itänurkan puro, Sikamäki, Nybackan pähkinälehto, Jerusaleminmäki, Sikomäki, Kimpari-Mustalahdenvuori, Pekkula ja Järvenkolo, Falkmäki, Torsgårdin metsä, Hepari, Palojoki, Haapajärvi, Nummenkylän kohosuo, Kauhusuo-Kauhukallo ja Huhmarjoen luhtametsa) aina Nuuksioon saakka. Maakuntakaavassa ekologinen käytävä löytyy Solamäen itäpuolelta (Meiko-Nuuksio läntinen).

Erikoinen luonnonesiintymä, Solamäen luolasto sijaitsee kunnan toiseksi korkeimman kallionlaen (n. 94 metriä) yhteydessä. Tämä on varsinainen näköalapaikka – suuri maastokorkeus ja jyrkänne, mistä aukeaa länteen laaja ja esteetön näkymä viljelyaukeille ja muille kallioille. Museovirasto on inventoinut luolaston ja luetteloinut sen tietokantaansa. Noin viisitoista metriä pitkässä pääluolassa on kalliopiirroksia ja siihen liittyy paikallista kulttuurihistoriaa. Perimätietona kerrotaan, että kyseessä on isovihan aikainen piilopaikka, jota on käytetty vielä myöhemminkin. Solamäen luolasto esitellään myös Uudenmaan luolat -tietokirjassa (julkaistu 2017). Teos esittelee alueen 60 suurinta, geologialtaan erikoisinta, kansantarustoltaan kiehtovinta ja matkailullisesti merkittävintä luolaa. Kirjoittaja on tietokirjailija ja luontomatkailuopas Tuomo Kesäläinen, jonka kirjat käsittelevät erityisesti geologisia muodostelmia kuten rotkoja ja luolia, joista jälkimmäisiä hän on tutkinut yli kymmenen vuotta.

Solamäellä on biologisia, geologisia, historiallisia ja maisemallisia arvoja sekä lisäksi monikäyttö- ja lähiympäristöarvoja niin paljon, että sen pisteet saattaisivat yltää jopa maakunnallisesti luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaiden kallioalueiden joukkoon. Haemme Solamäen kallioylängölle tällä haavaa vähintään paikallista statusta, kuten johdantotekstissä kerroimme.

Solamäen kallioylängön sijainti: Kahvimaan keskellä Siuntion pohjoisosissa, kallioalueen noin 150 hehtaarin pinta-alasta suurin osa on Siuntion puolella ja noin viidesosa Vihdin puolella.

Vastaus:
Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ja Geologian tutkimuslaitoksen (GTK) toteuttama valtakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden inventoinnin loppuraportti on tulossa julkaisuun kevään 2023 aikana. Raportti sisältää runsaasti tietoa myös arvoluokkiin 5–7 arvotetuista kallioalueista, joilla voi olla huomattavaa paikallista merkitystä. Jäämme odottamaan raportin julkaisua, jotta voimme huomioida näitä mahdollisia paikallisesti merkittäviä kallioalueita. Tämänhetkisen kartoituksen perusteella Solamäen alueelle ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita.

Tulevan yleiskaavan päivitystyössä hyödynnetään teemakohtaisia tausta-aineistoja, joissa on huomioitu nykytiedossa olevat valtakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat kallioalueet (Sweco, 2020). Siuntion strategista yleiskaavaa toteutetaan teema-aineistojen pohjalta ja siten maisemansuojelua voidaan edistää kaavoituksella. Solamäen alue on yksityisomisteista ja yleiskaavassa luokiteltu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Aloite tuodaan kaavoitukseen tietoon ja alueen paikallista merkitsevyyttä voidaan tarkastella uuden maankäyttöpäällikön astuttua virkaan.

Aloite: Siuntion urheilukentälle valaistus

Aloite on jätetty: 30.5.2022
Seurantatunnus: 283/TEKNLTK
Valmistelija: Markus Moisio/Arto Inkinen
Jättäjä: Hanna-Mari Kallio ja Kirsi Kalenius-Ruotsalainen

Ehdotan, että Siuntion kunta järjestäisi Siuntion urheilukentälle valaistuksen kentän nurmen uusimisen yhteydessä.

Siuntion kuntakeskuksessa sijaitseva yleisurheilukenttä, osoitteessa Aleksis Kiven tie 3 kaipaa valaistusta käyttökauden pidentämiseksi.

Kentän juoksuratojen sekä heitto- ja hyppypaikkojen pinnoitus uusittiin vuonna 2019. Kunnan yhdistyksille ja seuroille järjestetyssä palaverissa kerrottiin aiemmin tänä vuonna, että kentän nurmi menee remonttiin syksyllä 2022. Tämä onkin tervetullut uudistus, sillä nykyisellä kunnollaan urheilukentän nurmi ei ole enää ollut riittävän turvallinen esimerkiksi jalkapallo-otteluiden järjestämiselle. Nurmikentän uusimisen yhteydessä olisi luontevaa huomioida kentältä puuttuva valaistus ja hoitaa se samalla kuntoon. Urheilukenttä sijaitsee keskeisellä paikalla kuntakeskuksessamme, uuden koulukampuksen vieressä ja riittävästi varusteltu urheilukenttä ei toisi pelkästään käyttöarvoa, vaan myös imagoarvoa. Nykyinen suuri, liian usein tyhjä ja aina pimeä kenttä keskeisellä paikalla on hieman surullinen näky.

Hyvällä valaistuksella saadaan urheilukentän käyttöaikaa pidennettyä ulkona huomattavasti. Moni ihminen ehtii harrastustensa pariin vasta koulu- tai työpäivän jälkeen, joka tarkoittaa sitä, että yleisesti Suomessa urheilupaikoilla valaistus on välttämätöntä käyttökauden pidentämiseksi.

Nyt ongelma on se, että vaikka säät sallisivat treenaamisen, pelaamisen ja kaikenlaisen kuntoilun kentällä syksyllä, muodostuu esteeksi se, ettei kentällä ole valoja.

Kuntoilun ja muun toiminnan lisäksi Siuntiossa kovassa kasvussa olevan jalkapalloharrastuksen osalta ongelmallista on myös se, että riittävä valaistus on yksi ehto otteluiden järjestämiselle kentällä myös siinä vaiheessa, kun illat alkavat hämärtyä. Tällä hetkellä urheilukentän käyttöaste jää harmillisen pieneksi näiden puutteiden vuoksi.

Vastaus:
Tekninen osasto selvittää kentän käyttöasteen ja valaistusolosuhteet. Toistaiseksi kentän käyttöä on rajoitettu vuonna 2022 uusitun nurmen osalta

Aloite: Asukkaiden huomioiminen kunnan katualueiden talvikunnossapidossa

Aloite on jätetty: 23.2.2022
Seurantatunnus: 547/TEKNLTK
Valmistelija: Markus Moisio/Riku Haili
Jättäjä: Aila Törmänen ja Leena Lehtoruusu

Siuntion kunta edellyttää verkkosivuillaan, että asukkaan eivät auraa lumia siten, että ne jäävät kunnan kunnossapitovastuulla oleville katualuille.

Tänä talvena Siuntion kunnan Störsvikin alueella Mäntykalliontiellä kunnan kunnossapitovastuulla olevien katualueiden auraus on tapahtunut kohdallamme siten, että katualueiden lumi asuinkiinteistön kohdalla on aurattu piha-alueille. Siuntion kunta ei myöskään ole järjestänyt katualueelta aurattavien lumen poisvientiä, vaan käyttää piha-aluetta lumen säilytykseen.

Edellisestä seuraten tilanne on muodostunut kohtuuttomaksi. Asukkaiden edellytetään puhdistavan omat pihaliittymänsä, mutta kunnan katualueelta pihalle työntämät lumet täyttävät piha-alueet, jolloin asukkaille ei jää pihaliittymin tieltä auratulle lumelle siirtopaikkaa.

Esitämme, että Siuntion kunta laatii katualueiden talvikunnossapitoon urakoitsijoiden kanssa sellaiset sopimusehdot/pelisäännöt, joissa myös asukkaat otetaan huomioon. Esitämme, että kunta huolehtii lumien poissiirrosta siten, että asukkaiden piha-alueet eivät joudu kunnan katualueilta aurattavan lumen säilytysalueiksi.

Edelleen esitämme, että pihaliittymien osalta em. sopimusehtoihin/pelisääntöihin sisällytetään järjestely, jonka mukaan katualueelta siirrettävä lunta ei jätetä asukkaiden pihaliittymiin.

Ensimmäiset oikeasti asukasystävälliset kunnan ovat jo kyennet toteuttamaan edellä tässä aloitteessa todettuja järjestelyjä. Teknisiä keinoja aloitteessa todettujen päämäärien saavuttamiseen on olemassa. Aloitteen liitteenä on YLE:n sivuilta tulostettu juttu, jossa tuodaan esiin asukasystävällisiä ratkaisuja aloitteessa esitetyn asian korjaamisesta.

Tilaamme samalla kaikki tämän aloitteen käsittelyä koskevat asiakirjat, pöytäkirjan otteet ja päätökset.

Oikeutemme aloitteen tekemiseen perustuu kunnan jäsenyyteen (asukas, kiinteistön omistaja).

Vastaus:

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta jakaa vastuun kunnossapidosta kunnalle ja tontin omistajalle tai mahdolliselle tontin haltijalle. Siltä osin kuin katualueelta aurattava lumi muodostaa lumivallin tonttiliittymän kohdalle, kuuluu vastuu lumen poistosta tontin omistajalle tai mahdolliselle haltijalle. Muissa tapauksissa lunta ei saa aurata toisen omistamalle piha-alueelle.

Siuntion kunta selvittää mahdollisuuksia lisätä asukasystävällisempiä ratkaisuja lumen siirtoon ja ottamaan nämä huomioon tulevissa katujen talvikunnossapitokilpailutuksissa.  

Aloite: Hiekoituksen vähentäminen

Aloite on jätetty: 14.12.2021
Seurantatunnus: 680/TEKNLTK
Valmistelija: Markus Moisio/Sari Arikkala
Jättäjä: Heidi Kimari

Hiekoitushiekka on usein hyvin terävää ja särmäistä. Paljon sattuu koirien tassuille vahinkoja sekä pyörän kumien puhkeamista. Ehdotan että vain puolet jalkakäytävistä hiekoitetaan.hiekoitettava puoli esimerkiksi tien puoleinen. Tarkoittaen siis jalkakäytävän leveydestä puolikasta. Tämä olisi myös hyvä tapa säästää hiekkaa ja työtunteja sen siivouskuluissa. Menetelmänä tukkia vain puolet hiekkasiilosta, josta hiekka maahan valuu. Tästä tosin tulisi ilmoittaa laajasti jo lainkin puolesta.

Vastaus: Selvitämme asiaa uuden alueurakan kilpailutuksen yhteydessä.

Aloite: Tietoliikennekartoitus

Aloite on jätetty: 26.10.2021
Seurantatunnus: 571/TEKNLTK
Valmistelija: Markus Moisio/Niko Kannisto
Jättäjä: Keskustan Siuntion Paikallisyhdistys ry.

Keskustan Siuntion paikallisyhdistys ry. pyytää Siuntion kuntaa yhdessä naapurikuntien kanssa tekemään tietoliikennekartoituksen sen selvittämiseksi toteutuuko ko. palveluissa alueellinen ja taloudellinen tasa-arvo.

Aloite: Mopotalli Siuntioon

Aloite on jätetty: 23.8.2021
Seurantatunnus: KH 517/20
Valmistelija: Eero Kling
Jättäjä: Teemu Salmela

Mopo/fillari/teknologiatalli Siuntioon

Lähtötilanne

Siuntion nuorisovaltuusto on ehdottanut 2021 päättyvällä valtuustokaudella moposuoran rakentamista Siuntioon. Moposuoran ideana olisi antaa nuorille paikka ajaa vapaasti suljetussa ympäristössä ja tavata muita nuoria.

Laillisuuden kannalta ongelmaksi on muodostunut sijainti (pitää olla kunnan maalla), valvonta (pitäisi olla suljettu ja valvottu alue) ja turvallisuus. Aloite on palautettu nuorille takaisin näiden ongelmien ratkaisemiseksi.

Ratkaisu

Ehdotan, että moposuoran tilalle ryhdytään suunnittelemaan mopotallia, jossa nuoret voivat saada ohjatusti apua ja taitoja mopojen korjaamiseen. Myös muiden nuorten tapaamiseen ratkaisu on hyvä. Vastaavia mopotalleja on muutamia, joista lähin on Karkkilassa. Siuntion kunnan on koottava nuorisotyöntekijöistä ja muista ammattilaisista koostuva mopotallityöryhmä, joka käy tutustumassa jo olemassa oleviin ratkaisuihin ja ottaa olemassa olevat parhaat käytännöt osaksi tulevaa mopotallia.

Tulevassa mopotallissa on aina sen ollessa auki paikalla ohjaava nuorisotyön ammattilainen, jolla on kiinnostusta teknologiaan ja sen kehitykseen. Mopotallista on mahdollista luoda voimaannuttava ympäristö, jossa perehdytään myös muihin laitteisiin kuten polkupyörien, sähköpyörien ja sähkömopojen korjaukseen. Korjaustaitoja oppimalla nuoret oppivat myös työelämätaitoja. Mopotalliin voisi yhdistää myös esimerkiksi liikennekasvatusta.

Mopotallista ei saa vinkkejä mopojen viritykseen.

Tilakysymystä voidaan lähteä ratkomaan esimerkiksi kysymällä alueen yrittäjiltä mahdollisia edullisia ylimääräisiä tiloja. Näin on toimittu muissakin kunnissa.

Koronavirustilanteen aiheuttama sosiaalisten tilanteiden vähäisyys on säteillyt kaikkialla länsimaissa erityisesti nuorten hyvinvointiin. Mopotalli tulee olemaan lisäpanostus kunnan jo olemassaolevaan nuorisotyöhön. Huonoina aikoina tarvitaan sosiaalisia investointeja, ei leikkauksia.

Vastaus:
Sivistyslautakunta käsitteli 14.12.2021 § 114 tarveselvityksen mopotallin saamiseksi Siuntioon. Käsittely on myös sivistyslautakunnan osalta vastaus aloitteeseen. Tekninen lautakunta käsitteli kokouksessaan 13.12.2022 § 165 mopotallin sijoituspaikkaa. Käsittely on myös teknisen lautakunnan osalta vastaus aloitteeseen.

Aloite: turvallisuus riski

Aloite on jätetty: 4.6.2021
Seurantatunnus: 339/TEKNLTK
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Pentti Anttonen

Kunta ei noteraa ollenkaan pienten lasten turvallissuusuhkaa joka on todella huolestuttava aleksiskiven tien varrella on joutunut mopomiesten temmellys kentäksi ja pienten lasten leikkipuistossa oleva turvallisuus monta läheltä piti tilannetta kun mopot keulii siinä ja valtavaa vauhtia läpipuiston pururadalle, koska tapahtuu se ensimmäinen kolahdus on tosiaan että koko katu on nykyjään kiihdysrata monta vaara tilaneetta, eikö ole ketään kunnan johdossa henkilöä vastaamaan tästä.

Vastaus:
Kunnalla on rajoitetut mahdollisuudet vaikuttaa asiaan. Nuorisotoimea on informoitu asiassa ja mikäli häiriköintiä tapahtuu, asiasta kannattaa ilmoittaa suoraan poliisille. Poliisi valvoo järjestyslain noudattamista kunnan alueella.

Aloite: Viheralue

Aloite on jätetty: 21.4.2021
Seurantatunnus: 249/TEKNLTK
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Inka Koskinen

Aloitteen koskee Haagankaarella sijaitsevaa kunnan omistamaa viheraluetta. Viheralue sijaitsee Haaganrinteen ja Haagankallion välissä. Tiedän, että esimerkiksi leikkipuistoista ym. on varmasti tullut paljon aloitteita, ja vaikka tällaiselle sopisi sellainen kuin nenä päähän, ehdottaisin kuitenkin alkuun vain alueen siistimistä. Kesällä heinät ovat nimittäin vyötäröön saakka korkeita. Aluetta ei taideta olla siistitty moneen vuoteen.

Mielestäni paikalle sopisi pieni puistomainen kohta, ei tarvitsisi edes mitään sen kummempia. Viihtyisä ja kivannäköinen alue luo heti paremman kuvan myös kunnasta, kuin rehottavat heinät ja puut. Haagan alueella asuu paljon lapsia ja koiria, jotka myös varmasti nauttisivat tilasta.

Vastaus: Tekninen lautakunta keskusteli aloitteesta kokouksessaan 18.5.2021 ja päätti merkitä asian tiedoksi.