Esiopetuksen oppilashuolto

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetusoppilas voi saada maksuttomana

  • neuvolan terveydenhoitopalveluja
  • koulun psykologipalveluja
  • koulun kuraattoripalveluja

Esiopetuksen oppilashuoltoon on oikeus jokaisella sitä tarvitsevalla esiopetuksessa olevalla lapsella Oppilas- ja opiskelijahuoltolain määrittämissä määräajoissa.

Oppilashuolto on tärkeä osa esiopetuksen toimintakulttuuria. Esioppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, johon kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Oppilashuolto liittyy kiinteästi esiopetuksen tehtävään edistää lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytyksiä. Oppilashuoltotyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus.

Oppilashuolto toteutetaan

Yhteisöllisenä oppilashuoltona: Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä, koko yksikköä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko esiopetusyhteisössä edistetään lasten oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä oppimisympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllinen oppilashuolto toteutetaan yhdessä koulun kanssa, jossa esiopetusyksikkö sijaitsee.

Yksilöllisenä oppilashuoltona: Lapsella on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon ja oppilashuollon palveluihin. Palveluihin kuuluvat neuvolan terveydenhuolto-, psykologi- ja kuraattoripalvelut.

 

Oppilashuoltoa toteutetaan monialaisena yhteistyönä esioppilaan kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Lisäksi rakentava ja luottamuksellinen yhteistyö lapsen huoltajien kanssa on keskeistä. Oppilashuoltotyössä noudatetaan voimassa olevia salassapitosäädöksiä.