Esiopetukseen ja täydentävään varhaiskasvatukseen hakeminen 5.2.- 18.2.2018

11.01.2018 10:39

Kategoria:

Siuntion kunnan järjestämä esiopetus sekä sitä täydentävä varhaiskasvatus järjestetään toimintakautena 2018 – 2019 Siuntiossa 8.8.2018 – 31.5.2019 ajalla.

Esiopetuksella tarkoitetaan 6- vuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Esiopetusta järjestetään 4 tuntia päivässä. Esiopetusta ohjaa Perusopetuslaki (26 a §).
Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan ja ilmoittaa lapsensa esiopetukseen. Laissa ei säädetä lapsen velvollisuudesta osallistua perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn esiopetukseen. Huoltajat voivat päättää myös kotona toteutettavasta esiopetuksen tavoitteet saavuttavasta toiminnasta tai esiopetuksen toteuttamisesta muun kuin perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestäjän toimesta.
Maksutonta esiopetusta järjestetään Siuntiossa peruskoulujen yhteydessä kahdessa toimintayksikössä, toinen suomenkielinen ja toinen ruotsinkielinen. Esiopetus noudattaa pääsääntöisesti perusopetuksen työ- ja loma-aikoja.

 

Esiopetukseen 2018 - 2019 ja sitä täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan samanaikaisesti. Haku tapahtuu sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Esiopetukseen ja täydentävään varhaiskasvatukseen hakuaika Siuntiossa on 5.2. - 18.2.2018.
 

Ennen hakuajan avautumista, esiopetusvelvollisille lähetetään kotiin postitse kirje, joka sisältää hakuohjeen (Lähde: väestörekisteri).

Hakuilmoitusohjeet ja Wilma tunnukset lähetetään koteihin viimeistään 26.1.2018 sivistystoimistolta. Päätökset esiopetus- ja täydentävästä varhaiskasvatuspaikasta postitetaan kevään aikana sen mukaan, kun ryhmät ovat muodostettu kuitenkin viimeistään 30.4.2018.

Esiopetuspaikan valinnassa (suomen- tai ruotsinkielinen esiopetus) on huoltajien tärkeää huomioida myös jo lapsen tuleva koulukieli (suomi tai ruotsi).

 

Maksuttomaan esiopetukseen 2018 -2019 ovat velvoitettuja seuraavat:

kaikki vuonna 2012 syntyneet lapset

vuonna 2011 syntyneet lapset, joiden perusopetuksen alkamista on siirretty vuodella

vuonna 2013 syntyneet lapset, jotka ovat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä

 

Siuntion kunnan esiopetukseen valinnassa noudatetaan sivistyslautakunnan 20.1.2016 § 3 hyväksymiä Siuntion kunnan esi- ja perusopetuksen

oppilaaksiottoperiaatteita. Ne jotka löytyvät Siuntion kunnan internetsivuilta osoitteesta www.siuntio.fi -> avainpalvelut -> varhaiskasvatus -> esiopetus.

 

ESIOPETUSKULJETUKSEEN HAKEMINEN

Siuntion kunnan sivistyslautakunta on 17.2.2016 § 10 hyväksynyt 1.8.2016 voimaan astuneet esi- ja perusopetuksen kuljetusperiaatteet. Ne koskevat vain esiopetusta (4 h/päivä).  Esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus perusopetuslain 32 §:n mukaiseen maksuttomaan esiopetuskuljetukseen tietyin perustein. Esiopetuskuljetus järjestetään samojen periaatteiden mukaan kuin perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaille.

Tutustu kuljetusperiaatteisiin ennen hakua. Esiopetus- ja koulukuljetusperiaatteet löytyvät kunnan www-sivuilta: Avainpalvelutà Varhaiskasvatuspalvelut à Esiopetus à

Esiopetuskuljetusta haetaan sähköisesti Wilman kautta 5.2. - 30.3.2018 välisenä aikana.

 

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN (1.8.2018 vapautuvat paikat)

 

Kunnallinen varhaiskasvatus

Toimintakauden alussa 1.8.2018 vapautuvat lasten varhaiskasvatuspaikat julistetaan haettavaksi.

Kunnallista varhaiskasvatusta muille kuin esiopetusikäisille haetaan erillisellä lomakkeella ”Hakemus varhaiskasvatukseen”. Hakemukset tulee jättää sivistystoimistoon viimeistään 18.2.2018 tai viimeistään neljä kuukautta (4 kk) ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta.  

Hakulomake löytyy osoitteesta Avainpalvelutà Varhaiskasvatuspalvelut à Lomakkeet

Varhaiskasvatushakemuksensa 18.2.2018 mennessä jättäneille postitetaan sijoituspäätökset kevään aikana sen mukaan, kun ryhmät ovat muodostettu, kuitenkin viimeistään 30.4.2018.

 

Varhaiskasvatus yksityisillä palveluntuottajilla

Siuntiossa asuvat perheet ovat oikeutettuja hakemaan yksityiseen varhaiskasvatukseen tarkoitettua kunnallista palveluseteliä Siuntiossa tai kuntarajojen ulkopuolella toimiviin yksityisiin varhaiskasvatuksen palveluntuottajiin. Palveluseteli maksetaan suoraan yksityiselle palveluntuottajalle. Kunta maksaa palvelusetelimaksun suoraan yksityiselle tuottajalle ja perhe maksaa määritellyn hoitomaksun (asiakasmaksun) tuottajalle. Kunnallista palveluseteliä koskevia hakemuksia otetaan varhaiskasvatuspalveluihin vastaan ympäri vuoden. Ennen hakemista tutustu  Avainpalvelutà Varhaiskasvatuspalvelut à Yksityinen päivähoito

Kunnallista palveluseteliä haetaan erillisellä lomakkeella, joka löytyy kunnan kotisivuilta Avainpalvelutà Varhaiskasvatuspalvelut à Lomakkeet à Kunnallisen palvelusetelin hakemus

Lisätietoja www.siuntio.fi -> Avainpalvelut -> Varhaiskasvatuspalvelut tai

Toimistosihteeri puh. 044 386 1097, sivistystoimisto@siuntio.fi

Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava (ruotsinkielinen varhaiskasvatus) Eva Nygård puh. 044 386 1043, eva.nygard@siuntio.fi

Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava (suomenkielinen varhaiskasvatus) Tuire Rönkkö puh. 044 386 1298, tuire.ronkko@siuntio.fi

Varhaiskasvatuspäällikkö Mirva Alakoskela, puh. 050-386 0827, mirva.alakoskela@siuntio.fi

HAKULOMAKKEET

Kaikkia hakulomakkeita saa osoitteesta www.siuntio.fi -> asiointi -> lomakkeet