CAMPUS / Sivistys- ja hyvinvointikampus, asemakaavan muutos, vaihe 2

Campus 2. vaiheen kaava-alueen likimääräinen sijainti.

Kaava-alueen sijainti

Campus-alueen asemakaavan muutos koskee Siuntion kuntakeskuksen kortteleita 65, 66, 40, 58, puisto- sekä liikennealueita. Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen alueen kaavoitus on jaettu kahteen erilliseen kaavaan.

Vaiheen 1 asemakaava on käsittänyt sivistys- ja hyvinvointikampuksen alueen Siuntiontien molemmin puolin. Asemakaavamuutoksella on vaiheessa 1 mahdollistettu koulukampuksen laajentaminen, tehty riittävät aluevaraukset julkisille palveluille sekä turvattu museoalueen suojeluarvot ja tutkittu liikenteelliset ratkaisut.

Kunnanvaltuusto hyväksyi Campus 1.vaihe asemakaavan 9.12.2019 § 70. Kaava on saanut lainvoiman 29.1.2020. Kaava-aineisto on saatavilla Siuntion karttapalvelusta: https://kartta.siuntio.fi/link/ddzh1

Vaihe 2 koskee kaakkoisosassa olevaa asuinaluetta, niin sanottua terveyskeskuksen aluetta. Asemakaavamuutoksesta käytetään nimiä Campus asemakaava 2. vaihe sekä Campus II.

Kaavan tavoitteet ja käsittelyvaiheet

Vaiheen 2 asemakaavamuutoksen tavoitteena on suunnitella alueelle omaehtoista asumista ja palveluja kunnan HINKU-tavoitteiden mukaisesti sekä kannustaa puurakentamiseen.  

Asemakaavaehdotuksella (päiv. 7.5.2021) mahdollistettiin seitsemän kerrostaloa, joiden suurin sallittu kerrosluku oli V – VII, sekä palvelutiloja yhteensä 700 k-m2. Alueen eteläosaan AR-tontille mahdollistettiin rivitalot korkeintaan II kerroksisina. Asemakaavaehdotus palautettiin uudelleen valmisteluun (tekn ltk 15.6.2021 § 79).

Asemakaavaehdotusta (päiv. 22.3.2022) on muokattu siten, että lähimpänä Siuntiontietä sijaitsee matalammat, II- ja III-kerroksiset rakennukset, jotka voidaan toteuttaa rivi-, kaupunkipientalo- tai pienkerrostaloina. Lisäksi kaavaehdotus mahdollistaa viisi kerrostaloa kerrosluvuin V-VII, sekä tiloja esimerkiksi päiväkodille ja kaupalle. Uusia koteja mahdollistuu noin 300 asukkaalle. Kaavamääräyksiä on täydennetty mahdollistamaan moni-ilmeinen ja vehreä asuinympäristö: istutettavat alueet sekä alueet oleskelulle ja leikille on osoitettu ohjeellisina, ja kerrostaloihin on määrätty asuntokohtaiset vehreät pihat omilla sisäänkäynneillä. Kaava-aineistoon on lisätty puurakentamisen selvitys ja konseptitalon esittely.

Kaavaehdotus on nähtävillä 4.4.-5.5.2022. Ehdotuksesta on mahdollista jättää muistutus nähtävilläolon viimeiseen päivään mennessä osoitteeseen: Siuntion kunta, tekninen toimisto, Siuntiontie 504, 02580 Siuntio, tai s-postiosoitteeseen tekninen@siuntio.fi. Mahdollista lisäaikaa voi tarvittaessa pyytää eija.hasu@siuntio.fi

Kaavan hakija ja maanomistus

Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty kunnan aloitteesta. Suunnittelualue on kunnan omistuksessa.

Havainnekuva kaava-alueesta ylhäältäpäin.

Havainnekuva kaava-alueesta tilanteessa, jossa kaikki kaavan mahdollistamat rakennukset on rakennettu.

Kaava-aineisto

Asemakaavaehdotus, vaihe 2 (nähtävillä 4.4. – 5.5.2022)
Asemakaavakartta ja määräykset
Asemakaavaselostus
Luonnosvaiheen mielipiteet ja lausunnot sekä vastineet

Havainnekuvia
Varjotutkielma
Pelastustiekaavio
Vihertehokkuus
Puukerrostalo, konsepti
Puurakentamisen hyödyntäminen Campus 2-asemakaavassa -raportti

Asemakaavaluonnos

Asemakaavakartta ja määräykset
Asemakaavan selostus (TEKNLTK 9.4.2019 § 51 liite)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päiv. 22.3.2022
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (TEKNLTK 12.3.2019 § 36 liite)

Muuta materiaalia

Taajama- ja maisemakuvallinen tarkastelu
Asemakaavan muutos liikennetarkastelut
Havainnekuvat 2.4.2019
Meluselvitys
Yleisöillan 6.4.2022 esitys