CAMPUS 1 ja CAMPUS 2: Sivistys- ja hyvinvointikampus / asemakaavan muutos, vaiheet 1 ja 2

Kaavan sijainti ja lähtökohdat

Asemakaavan muutos koskee Siuntion kuntakeskuksen kortteleita 65, 66, 40, 58, puisto- sekä liikennealueita.

Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen alueen kaavoitus ja toteutus on vaiheistettu ja asemakaavan muutos on jaettu kahteen erilliseen kaavaan. Vaihe 1 koskee sivistys- ja hyvinvointikampuksen aluetta. Vaihe 2 koskee kaakkoisosassa olevaa asuinaluetta. Vaihe 1, Sivistys- ja hyvinvointikampus, etenee kiireellisempänä vaihetta 2 aiemmin ehdotus- ja hyväksymisvaiheeseen.

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Siuntion kuntakeskuksessa Siuntiontien ympäristössä. Suunnittelualuetta rajaavat pohjoisessa Puistopolku ja Koulutie, lännessä Aleksis kiven tie ja urheilupuisto, etelässä entinen terveyskeskuksen alue (kortteli 58) ja idässä Kiertotie.

Alue on taajaman keskellä ja siellä sijaitsee kaksi koulua, terveyskeskus, palveluasumista, päiväkoti, nuorisotila, yksi kerrostalokortteli sekä museona toimiva Aleksis Kiven kotitorppa. Alueen läheisyydessä sijaitsee mm. pientalo- ja kerrostalo-asutusta, urheilukenttä ja keskustan palveluita. Juna-asemalle on matkaa 500 m. Topografia on pääosin melko
tasaista. Maaperä on pääosin savea ja eteläosassa on karkeaa hietaa.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty kunnan aloitteesta. Työssä laaditaan asemakaavan muutos Campus-alueella, jossa koulukampusta on tarkoitus laajentaa, julkisille palveluille osoittaa riittävät aluevaraukset, turvata museoalueen suojeluarvot sekä tutkia alueelle tarkoituksenmukainen liikenneratkaisu.

Käsittelyvaiheet

  • Tekninen lautakunta 12.3.2019 § 36 päätti hyväksyä asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kuuluttaa OAS:ista julkisesti.
  • Tekninen lautakunta 9.4.2019 § 51 päätti asettaa liitteen mukaisen asemakaavaluonnoksen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa; kuuluttaa asemakaavaluonnoksen nähtävillä olosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; pyytää asemakaavaluonnoksesta lausunnot valituilta tahoilta.
  • Yleisötilaisuus järjestettiin sivistys- ja hyvinvointikampuksen kaavaluonnoksesta 8.5.2019 klo 17.30 Fennia Arena, Aktia Corner-salissa.

Vaihe 1

  • Tekninen lautakunta 25.6.2019 § 88 päätti asettaa liitteen mukaisen asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 45 päivän ajaksi kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Siuntiontie 504, 02580 Siuntio; kuuluttaa asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; pyytää asemakaavaehdotuksesta lausunnot valituilta tahoilta.
  • Tekninen lautakunta 8.10.2019 § 116 päätti asettaa liitteen mukaisen asemakaavaehdotuksen uudelleen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Siuntiontie 504, 02580 Siuntio; kuuluttaa asemakaavaehdotuksesta nähtävillä olosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; pyytää asemakaavaehdotuksesta lausunnot valituilta tahoilta.
  • Tekninen lautakunta 26.11.2019 § 126 päätti hyväksyä kaavoittajan vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin ja lähettää ne muistutuksen tekijöille ja lausunnon antajille; päätti hyväksyä asemakaavaehdotuksen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi; lisäksi sillä muutoksella, että Lillbruses rakennuksen sr-merkintä poistetaan kaavaehdotuksesta.
  • Kunnanhallitus 2.12.2019 § 204 päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle kaavaehdotuksen hyväksymistä siinä muodossa kuin se on hyväksytty tekninen lautakunta 26.11.2019 § 126 seuraavin muutoksin: Fanjunkarsintien vieressä olevaan VP-alueeseen lisätään p-alue (parkkipaikka) Jukolan päiväkodin kohdalle.
  • Kunnanvaltuusto 9.12.2019 § 70 hyväksyi Campus-kaavan (vaihe 1).
  • Kaava kuulutettu voimaan 29.1.2020.

Vaihe 2

  • Tekninen lautakunta 15.6.2021 § 79 päätti palauttaa Campus 2-kaavaehdotuksen uudelleen valmisteluun.

Aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Teknisen lautakunnan päätös 12.3.2019 § 36
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (TEKNLTK 12.3.2019 § 36 liite)

Luonnosvaihe

Teknisen lautakunnan päätös 9.4.2019 § 51
Asemakaavan luonnos (TEKNLTK 9.4.2019 § 51 liite)
Asemakaavan selostus (TEKNLTK 9.4.2019 § 51 liite)
Asemakaavakartta (TEKNLTK 9.4.2019 § 51 liite)

Ehdotus / Vaihe 1

Teknisen lautakunnan päätös 25.6.2019 § 88
Asemaaavakartta 14.6.2019 (TEKNLTK 25.6.2019 § 88 liite)
Merkinnät ja määräykset (TEKNLTK 25.6.2019 § 88 liite)
Havainnekuvat 14.6.2019 (TEKNLTK 25.6.2019 § 88 liite)
Saattoliikenne (TEKNLTK 25.6.2019 § 88 liite)
Yhteenveto osallisten kuulemisesta sekä kaavoittajan vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lautuntoihin ja mielipiteisiin (TEKNLTK 25.6.2019 § 88 liite)

Teknisen lautakunnan päätös 8.10.2019 § 116
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tark. 30.9.2019 (TEKNLTK 8.10.2019 § 116 liite)
Asemakaavan selostus 1.10.2019 (TEKNLTK 8.10.2019 § 116 liite)
Asemakaavakartta 1.10.2019 (TEKNLTK 8.10.2019 § 116 liite)
Merkinnät ja määräykset 1.10.2019 (TEKNLTK 8.10.2019 § 116 liite)
Yhteenveto 30.9.2019 osallisten kuulemisesta sekä kaavoittajan vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lautuntoihin ja mielipiteisiin (TEKNLTK 8.10.2019 § 116 liite)
Havainnekuva 8.10.2019 (TEKNLTK 8.10.2019 § 116 liite)

Hyväksymisvaihe

Teknisen lautakunnan päätös 26.11.2019 § 126
Asemakaavakartta tark. 28.11.2019 (TEKNLTK 26.11.2019 § 126 liite)
Merkinnät ja määräykset tark. 28.11.2019 (TEKNLTK 26.11.2019 § 126 liite)
Yhteenveto osallisten kuulemisesta sekä kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin tark 28.11.2019 (TEKNLTK 26.11.2019 § 126 liite)
Asemakaavan selostus tark. 28.11.2019 (TEKNLTK 26.11.2019 § 126 liite)

Kunnanvaltuuston päätös 9.12.2019 § 70
Asemakaavakartta tark. 3.12.2019 § 70 (KV 9.12.2019 § 70 liite)
Asemakaavan selostus tark. 12.12.2019 (KV 9.12.2019 § 70 liite)

Muuta materiaalia

Taajama- ja maisemakuvallinen tarkastelu
Asemakaavan muutos liikennetarkastelut
Havainnekuvat 2.4.2019
Asemakaavan seurantalomake