Asiakasmaksut

Varhaiskasvatusmaksun määräytymiseen vaikuttavat perhekoko, perheen bruttotulot, sisarusten määrä sekä varhaiskasvatuksen tarve tunteja viikossa.

1.8.2021 alkaen korkein maksu on 288 € nuorimmasta lapsesta, 115 € (40%) toisesta lapsesta ja 58 € (20%) perheen muista lapsista.

Kuukausimaksu

Varhaiskasvatuksen toimintavuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Kuukausimaksu peritään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuodessa, maksuton kuukausi on heinäkuu. Edellytyksenä, että kunnallinen varhaiskasvatus on alkanut viimeistään toimintavuoden syyskuussa.

Maksuportaat varhaiskasvatusajan mukaan 1.8.2020 alkaen

Tuntimäärä viikossa %:a kokoaikamaksusta
vähintään 35 100 %
yli 20 – alle 35 80 %
enintään 20 60 %


Sijoitus- ja maksupäätökset tehdään haku- /muutoslomakkeeseen ilmoitetun hoitoajan (tunteja viikossa) perusteella. Uuden tuntimäärämuutoksen voi tehdä aikaisintaan 3kk jälkeen.

Perhekoko

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut lasketaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista perhekoon mukaan. Perheeseen lasketaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset. Tulot ja tulorajat Tuloina otetaan huomioon lapsen kanssa samassa taloudessa elävä vanhemman tai muun huoltajan sekä tämän puolison tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansioja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Varhaiskasvatuksen maksun määräytymisen tulorajat 1.8.2021 alkaen:

Perheen koko      Vähimmäisbruttotulo   Maksu%
2                          2 798 €                         10,70 %
3                          3 610 €                         10,70 %
4                          4 099 €                         10,70 %
5                          4 588 €                         10,70 %
6                          5 075 €                         10,70 %
 
Jos perheen koko on surempi kuin 6, lisätään tulorajaan 144€ kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Jos tulot ovat pienemmät kuin vähimmäisbruttotuloraja tai jos maksu on lasta kohden vähemmän kuin 27€, maksua ei peritä. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään

Asiakasmaksun tarkistaminen

Varhaiskasvatusmaksu on voimassa toistaiseksi. Perheellä on velvollisuus ilmoittaa tulotiedot kirjallisesti liitteineen myös kesken toimintavuoden, mikäli perheen tulot olennaisesti muuttuvat tai perheen koko muuttuu. Jos huoltajien tulot muuttuvat kesken kuukauden, uusi maksupäätös tehdään ilmoittamiskuukauden jälkeisen kuukauden alusta. Varhaiskasvatusmaksun määrittelyssä käytettävien tulorajojen indeksitarkistus tehdään kahden vuoden välein. Varhaiskasvatusmaksua tarkistetaan myös, mikäli voimassa olevat säädökset tai päätökset muuttuvat.

Varatun varhaiskasvatusajan ylitykset/alittamiset (tuntimäärät)

Jos lapselle varattu keskimääräinen varhaiskasvatusaika ylittyy kuukausitasolla, peritään ylityskuukaudelta automaattisesti toteutuneen keskimääräisen varhaiskasvatusaikaportaan (tunteja viikossa) mukainen maksu. Ylittyvän kuukauden osalta varhaiskasvatusajan mukainen maksu laskutetaan takautuvasti jälkikäteen seuraavassa laskussa. Jos hoitotuntien ylitys tapahtuu kahtena peräkkäisenä kuukautena (2 kk), siirtyy lapsi pysyvästi edellisenä kuukautena toteutuneelle maksuportaalle. Mahdollisia käyttämättä jääneitä tunteja ei hyvitetä. Tuntimäärien alitusta/kk ei hyvitetä.

Varhaiskasvatuksen alkaminen ja päättyminen

Maksu peritään sijoituspäätöksessä ilmoitetusta alkamispäivästä. Jos lapsen varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan kesken kuukauden, laskutus päättyy viimeiseen varhaiskasvatuspäivään. Varhaiskasvatuspaikka tulee aina kirjallisesti irtisanoa sivistystoimistoon sekä toimintayksikköön viimeistään kaksi viikkoa (2 viikkoa) ennen varhaiskasvatuksen päättymistä.

Laskutus

Varhaiskasvatuskuukauden maksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen seuraavan kuukauden alussa. Laskun eräpäivä on 21 päivää laskun päivämäärästä. Erääntyneistä varhaiskasvatusmaksuista peritään lain mukaista viivästyskorkoa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat ulosottokelpoisia. Asiakasmaksuja koskeva laskujen perintää hoitaa ulkopuolinen perintätaho.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat asiakasmaksulakiin (1503/2016) sekä sivistyslautakunnan 13.12.2017 § 95 ja 10.3.2021 § 30  hyväksymiin asiakasmaksuperusteisiin.

 

Lisätietoja

Maj-Britt Hellström
044 386 1097
Hallintoasiantuntija

varhaiskasvatus(at)siuntio.fi

Tiedotteet asiakasmaksusta

Asiakasmaksutiedote alkaen 1.8.2021

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaskuri;
Laskurin avulla voit arvioida, kuinka paljon perheesi maksaa varhaiskasvatuksesta. Huomiothan, että laskurin tulos on vain suuntaa antava.