Asiakasmaksun alentaminen

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tämän jälkeen tätä verkkosivua ei päivitetä. Hyvinvointialue palvelee osoitteessa luvn.fi.

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen 

Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön  maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä  osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai  henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista (asiakasmaksulaki 11 §).

Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön  maksukyvyn mukaan määrätty maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa  myös silloin, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen (asiakasmaksulaki 11 §). Maksun alentamisen ja perimättä jättämisen on oltava ensisijaista  toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997) tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden.  (Asiakasmaksulakimuutos 30.12.2020/1201 § 11)   

Myös terveydenhuollon tasasuuruisia maksuja voidaan alentaa, jos maksun periminen  vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen  elatusvelvollisuuden toteutumista.

Hakemus