Aiesopimus linjaa maankäytön suunnittelua Siuntion kuntakeskuksessa ja Störsvikin alueella

01.06.2018 08:55

Kategoria:

Siuntion kunta ja Asuntosäätiö ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen yhteistyöstä Siuntion kuntakeskuksen ja Störsvikin alueen keskeneräisistä maankäytön suunnitteluun, vanhoihin sopimuksiin ja maanomistukseen liittyvistä asioissta. Sopimus linjaa osapuolten välistä yhteistyötä tulevaisuudessa.

Siuntion kunnanjohtaja Juha-Pekka Isotupa ja Asuntosäätiö-konsernin toimitusjohtaja Esa Kankainen allekirjoittivat aiesopimuksen perjantaina 1.6.18.

 

Yleistä

Störsvikin alue on kuntakeskuksen jälkeen kunnan toinen voimakkaasti kehittyvä taajama. Maankäytön suunnittelun tulee seurata aikaansa, joten muutoksia ja päivityksiä kaavoihin on ajankohtaista tehdä. Liikennejärjestelyjen osalta Ely-keskuksen ja kunnan yhteistyönä on laadittu kantatien aluevaraussuunnitelma, joka sisältää eritasoliittymän Sunnanvikin risteykseen. Sitä koskeva asemakaavan muutos on vireillä, jotta asemakaava on valmiina eritasoliittymän rakentamista varten. Siihen liittyvä Störsvikin uuden tulotien asemakaava on myös loppukäsittelyssä.

Liikennejärjestelyjen tarve korostuu, koska mm. Kopparnäsin-Störsvikin virkistysalueen liikenne tulee voimakkaasti lisääntymään. Kunta on ottanut Störsvikin alueen kehittämistarpeen huomioon, esittämällä lausunnossaan maakuntakaavan uudistamiseksi mm. seuraavaa:

”Kunnan taajamien kehittämisvyöhyke Kuntakeskus - Sunnanvik - Störsvik tulee merkitä vaihemaakuntakaavaan. Sitä yhdistävät valmis taajamien infra, niitä yhdistävä valmis tieverkko sekä rakennettu kunnallistekniikka.  Störsvik asumisen ja vapaa-ajan palvelujen keskuksena tulee merkitä myös erikseen vaihemaakuntakaavaan.”

 

Aiesopimuksen tarkoitus

Sen tarkoituksena on sopia kuntakeskuksen ja Störsvikin alueiden keskeneräisistä maankäytön suunnitteluun, vanhoihin sopimuksiin sekä maanomistukseen liittyvistä asioista ja linjata yhteistyötä jatkossa. Kunnalla ja Asuntosäätiöllä on vuosikymmeniä pitkä yhteistyö Störsvikin alueen suunnittelussa ja toteutuksessa, joka on laajentunut  kuntakeskuksen alueelle. Tätä yhteistyötä on tarkoitus laajentaa koskemaan myös  Sunnanvikin aluetta. Kunnan ja Asuntosäätiön yhteistyö on ollut tuloksellista, sillä Störsvikiin on rakentunut Pickalan vapaa-ajankeskus ja kunnan toinen päätaajama. Pickalan vapaa-ajankeskuksen imago on kansainvälisestikin tunnettu ja tunnustettu. Störsvikin aluetta laajennetaan ja sen palveluja kehitetään koko ajan. Sen pohjaksi on laadittu Master Plan. 

 

Störsvikin asemakaava on osittain vanhentunut ja sitä muutetaan vastaamaan nykyistä markkinatilannetta huomioiden alueen kehittämistarpeet. Pysyvän ja vapaa-ajan asumisen välillä ole enää käytännössä suurta eroa.

 

Aiesopimuksessa sovitaan hankekohtaisesti niistä periaatteista, tavoitteista ja aikatauluista, joita pyritään noudattamaan tässä sopimuksessa mainittujen alueiden osalta.

 

Siuntion kuntakeskus

Aiesopimuksessa sovitaan kunnan ja Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy:n 10.9.2008 päivätyn kuntakeskuksen kehittämistä koskevan yhteistoimintasopimuksen mukaisten kaavoituskustannusten ja kaavoituskorvauksen suorittamisesta Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy:lle (n. 415 000 eur).

 

Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy rakennuttaa korkotuetun vuokratalon Asuntosäätiön Vuokra-asunnot Oy:lle.

 

Kunta myy myöhemmin yhteisesti sovittavan tontin Siuntion Sydämen asemakaava-alueelta ARA:n hyväksymään hintatasoon Asuntosäätiön Vuokra-asunnot Oy:lle. Samanaikaisesti vuokrakohteen kauppakirjan allekirjoituksen ja kauppahinnan maksun yhteydessä kunta maksaa Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy:lle tontin kauppahintaa vastaavan osuuden kuntakeskuksen kaavoituskustannusten korvauksesta ja kaavoituskorvauksesta. Loppuosa edellä mainituista korvauksista tullaan huomiomaan Kasabergetin alueen maankäyttösopimuksen kunnalle tulevan sopimuskorvauksen hyvityksenä.

 

Kasabergetin alueen asemakaavan ja siihen liittyvän maankäyttösopimuksen periaatteet

Asuntosäätiön Kiinteistöt Oy omistaa Störsvikin Kasabergetin maa-alueen. Kasabergetin asemakaava laaditaan uudelleen vaiheittain ottaen huomioon markkinatilanne ja Störsvikin alueen kehittämistarpeet. Ko. alueen maankäyttösopimus laaditaan Störsvikin alueella aikaisemmin noudatettujen periaatteiden mukaisesti. Kunta vastaa kunnallistekniikan rakentamisesta ja perii maankäyttösopimuksessa mainitut kustannukset Asuntosäätiön Kiinteistöt Oy:ltä.

 

Kasabergetin asemakaavoituksen ensimmäinen vaihe käynnistetään Asuntosäätiön Kiinteistöt Oy:n toimesta ja kustannuksella vuonna 2018.

 

Golfkartanon pohjoispuoleisen alueen asemakaavan muutoksen periaatteet

Asuntosäätiön Kiinteistöt Oy omistaa Störsvikin Golf-kartanon pohjoispuolen alueen asemakaava-alueella kortteleissa 47 ja 48 tontteja. Tavoitteena on, että asemakaavaa muutetaan niin, että kortteleiden tonttien käyttötarkoitus muutetaan vastaamaan nk. minivilloja, joita on rakennettu Störvikin Golf-kartanon asemakaava-alueen kortteliin 2. Asemakaavoitus käynnistetään Asuntosäätiön Kiinteistöt Oy:n toimesta ja kustannuksella vuonna 2018

 

Störsvikin venesastama-alue

Asuntosäätiön Kiinteistö Oy omistaa Störsvikin venesatama-alueen. Alueen pinta-ala on n. 3,4 ha.

 

Asuntosäätiön Kiinteistöt Oy ilmaisluovuttaa kunnalle venesatama-alueen maapohjan sopimuskorvauksena Störsvikin Golf-kartanon pohjoispuolen alueen asemakaavan muutoksen aiheuttamasta arvonnoususta ja osana tämän sopimuksen tasapainottamista.

                     

Kunnalle luovutettavat muut alueet

6.8.2004 allekirjoitetussa esisopimuksessa on sovittu, että Asuntosäätiön Kiinteistöt Oy ilmaisluovuttaa kunnalle Störsvikin alueen palvelujen korttelit, kun alue on asemakaavoitettu. Tämän sopimuksen mukaan ilmaisluovutus tapahtuu lainvoimaisen yleiskaavan pohjalta. Luovuttavien yleiskaavan mukaisten alueiden pinta-ala on yhteensä noin 15,5 ha.

 

 Störsvikin Dyvikenin ja Kolaholmenin alueen kehittäminen

Kunta ja Asuntosäätiön Kiinteistöt Oy ottavat Störsvikin Dyviken – Kolahomenin alueen yhteiseksi kehityskohteeksi. Kunta selvittää lähialueiden osto- tai lunastusmahdollisuuksia.

 

Kunnan omistama puhdistamon tontti (n. 2 ha) kuuluu kehittämiskohteeseen.

 

Sunnanvikin alueen kehittäminen

Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy antaa asiantuntija-apua kunnalle myöhemmin sovittavalla tavalla Sunnanvikin alueen asemakaavan uudistamiseksi. Tehtävä tulee olemaan vaativa, jossa valtakunnallisen yhdyskuntarakentajan kokemusta tarvitaan. 

 

Aiesopimus on merkittävä asiakirja kuntarakenteen kehittämistä varten. Erityisesti kuntakeskuksen kannalta on tärkeää, että Siuntion Sydämen alueelle radan varteen saadaan asemakaavan mukainen kerrostalotuotanto käyntiin. Kunnalle on myös arvokasta, että yhteistyö Asuntosäätiön kanssa jatkuu.

 

 

 

 

 

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Juha-Pekka Isotupa, 044 386 1049, juha-pekka.isotupa@siuntio.fi