Äänestäminen kotona

Jos olet sairas tai äänestyspaikalle meneminen tai siellä äänestäminen olisi kohtuuttoman vaikeaa, voit äänestää ennakkoon kotonasi. Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestyspäivinä erikseen sovittuna aikana.

Ilmoita kotiäänestyksestä puhelimella 044 386 1256 tai 09 260611 tai lomakkeella oman kuntasi keskusvaalilautakunnalle. Kotiäänestyslomakkeen voi tulostaa oikeusministeriön vaalisivuilta. Lähetä ilmoitus Siuntion keskusvaalilautakunnalle, os. Lepopirtintie 80, 02570 Siuntio kk.

Ilmoitus kotiäänestyksestä pitää tehdä hyvissä ajoin: 11.1.2022 kello 16 mennessä. Ilmoituksen kotiäänestyksestä voi tehdä puolestasi myös valitsemasi henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö (tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva).

Kuva, jossa Maija Vilkkumaa, Antero Mertaranta, Sita Salminen ja Jorma Uotinen muistuttavat äänestämisestä.