Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

(1.2.2013)

Tarjouspyyntö Siuntion kunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalvelusta

Tarjousta pyydetään kuntalain 72 ja 73 §:n mukaisesta hallinnon ja talouden tarkastuksesta valtuuston toimikautta 2013 – 2016 vastaavilta vuosilta.

Lisäksi tarjous pyydetään tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä.

Hankinta tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisesti. Hankinnassa noudatetaan avointa menettelyä.

1. Tarkastuspalvelun ostaja

Siuntion kunta / Tarkastuslautakunta
Puistopolku 1
02580 SIUNTIO

2. Tarkastettavan kohteen yleiskuvaus

Siuntio on n. 6200 asukkaan kaksikielinen kunta, jonka asukkaista 67 % on suomenkielisiä ja 30 % ruotsinkielisiä.

Kunnan organisaatiossa on yleishallinnon lisäksi sivistysosasto, tekninen osasto ja perusturvaosasto. Vuoden 2013 alusta lukien Siuntio järjestää sosiaali- ja terveystoimen palvelunsa itse Lohjan, Siuntion, Inkoon ja Karjalohjan yhteistoiminta-alueen lakattua vuoden 2012 lopussa.

Kuntiin lausunnoille lähetetty kuntarakennelaki edellyttää mahdollisesti voimaantullessaan, että Siuntion tulee osallistua kuntaliitosneuvotteluihin, joiden tavoitteena on kuntaliitos vuoden 2015 alusta.

Kuntaorganisaatioon ei kuulu tytäryhteisöjä.

Kunnassa ei ole sisäistä tarkastusta varten nimettyä henkilökuntaa.

3. Tarkastustehtävien laajuus ja sisältö

3.1  Kuntalain mukainen tilintarkastus

Kuntalain mukaisen tilintarkastuksen laajuus, josta tarjous pyydetään ja jonka perusteella tarjoukset vertaillaan on 18 tarkastuspäivää vuodessa.

Tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastajan edellytetään antavan vuosittain tarkastuslautakunnalle vähintään 2 kirjallista väliraporttia.

3.2  Tarkastuslautakunnan sihteeritehtävät

Tarkastuslautakunta pitää vuosittain 10 – 11 kokousta. Kokousten ja arviointikertomuksen valmistelun sihteeritehtävien laajuus, josta tarjous pyydetään ja jonka perusteella tarjoukset vertaillaan, on kuusi työpäivää vuodessa.

Sihteeritehtäviin kuuluu tarkastuslautakunnan kokouskutsujen lähettäminen, asiantuntijoiden kutsuminen kokouksiin, kokousasioiden valmistelu ja pöytäkirjan pitäminen sekä arviointikertomuksen kokoaminen.

Edellytämme, että kohtien 3.1 ja 3.2 tehtävistä vastuullinen JHTT-tilintarkastaja  hoitaa vähintään 60 % yllä kohdassa 3.1 mainituista tehtävistä.

JHTT-tarkastajan käytettävissä olevat palvelut tarkastettavassa kohteessa.

 JHTT-tarkastajalla on käytettävissä:   

-          työhuone

-          liityntämahdollisuus kunnan IT-verkkoon

-          kopiointimahdollisuus

-          kunnan käännöspalvelut

 4. Tilintarkastajan soveltuvuusvaatimukset

 JHTT – pätevyyden lisäksi tilintarkastusyhteisöltä ja tilintarkastajalta edellytetään seuraavia erityisiä soveltuvuusvaatimuksia:

-          Tilintarkastusyhteisöllä tulee olla laadunvarmistusjärjestelmä, joka on dokumentoitu laatukäsikirjassa, prosessikuvauksessa tai muussa laatuasiakirjassa

-          Tilintarkastajalla tai tilintarkastusyhteisöllä on tarkastuskokemusta ja/tai muulla tavoin hankittua pätevöitymistä EU-hankkeiden tai muiden tarjouspyynnössä mainittujen, erityisosaamista vaativien tehtävien tarkastuksessa.

5.Tarjousten valintaperuste ja arviointikriteerit

Tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin.

Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan seuraavin perustein (arviointikriteerit) ja prosentuaalisin painoarvoin:

-          Kokonaishinta sopimuskaudelle sisältäen tarkastuslautakunnan sihteeritehtävät 45 %

-          vastuullisen JHTT - tarkastajan työn osuus lakisääteisestä tarkastuksesta 15 %

-          tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön kokemus kuntien tarkastuksesta 15 %

 -         tarkastuskohteessa tehtävän työn osuus 15 %

-          Vastuullisen tilintarkastajan osallistuminen JHTT-lautakunnan valvomaan laadunvarmistukseen 10%            

 6. Päätöksestä tiedottaminen ja sopimuksen tekeminen

Hankintapäätös lähetetään tiedoksi kaikille tarjoajille. Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan edellyttää erillistä kirjallista sopimusta.                                 

7. Sopimuskausi ja sopimuksen voimassaolo

Sopimus ilman eri irtisanomista koskee valtuuston toimikautta vastaavien vuosien 2013 – 2016 tarkastusta.

8. Hintojen tarkistaminen sekä laskutus- ja maksuehdot

Lakisääteisen tilintarkastuksen ja muiden tarkastuspalvelujen hinnat määräytyvät hyväksytyn tarjouksen mukaisesti.

Hintojen tarkistaminen

Tarkastuspäivien ja –tuntien yksikköhintojen on oltava kiinteät kahden ensimmäisen vuoden aikana. Toimittajalla on sen jälkeen oikeus esittää hinnan tarkistusta neuvoteltuaan siitä tilaajan kanssa. Toimittajan on ositettava hintojen korotusperusteet ja niiden vaikutus kokonaishintaan. Hintaa voidaan korottaa vain, jos muutos kustannuskehityksessä on olennainen. Mahdolliset hinnan tarkistukset tulevat voimaan tilaajan hyväksymisellä.

Laskutus ja maksuehdot

Laskutus tehdyn työn perusteella.:

Maksuehto 14 vrk netto. Viivästyskorko korkolain mukainen.

9. Alihankinta

Tarjoajan edellytetään tuottavan tarjouspyynnössä tarkoitetut palvelut omana työnä.

10. Muut sopimusehdot

Osapuolten sitoutuminen

Osapuolet sitoutuvat siihen, että sopimuskauden aikana tapahtuvista toiminnan muutoksista (esim. organisaatio- ym. muutokset) ilmoitetaan sopijaosapuolille.

Sopimukseen liittyvät erimielisyydet käsitellään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Sopimus voidaan irtisanoa 6 kuukauden irtisanomisajalla.

11. Tarjouksen sisältöä ja esittämistä koskevat vaatimukset

Tarjous on annettava tarjouspyynnön kohdan 3 mukaisista tarkastuspalveluista ja pyynnössä esitetyssä laajuudessa.  Hinnat on ilmoitettava arvonlisäverottomina.

Tarjouksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

Lakisääteiseen tarkastukseen liittyvät tiedot

-          valtuuston toimikautta vastaavien vuosien tarkastuksen kokonaishinta sisältäen matka- ja muut kustannukset

-          laskutuksessa sovellettava tarkastuspäivän hinta sisältäen matka- ja muut kustannukset, joihin tarjottu kokonaishinta perustuu

-          lisätarkastuspäivän hinta sisältäen matka- ja muut kustannukset

-          tiedot vastuullisen tilintarkastajan auktorisoinnista sekä muusta tehtävään liittyvästä pätevyydestä ja työkokemuksesta

-          tiedot avustavina toimivien tarkastajien auktorisoinnista sekä muusta tehtävään liittyvästä pätevyydestä ja työkokemuksesta

-          selvitys tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön tarkastuskokemuksesta ja/tai muulla tavoin hankitusta pätevöitymisestä EU-hankkeiden tai muiden tarjouspyynnössä mainittujen, erityisosaamista vaativien tehtävien tarkastuksessa

-          JHTT-auktorisoitujen tilintarkastajien työn osuus laskutettavasta työajasta

-          vastuullisen  JHTT-tarkastajan työn osuus lakisääteisestä tarkastuksesta

-          selvitys tilintarkastusyhteisön laadunvarmistuksen järjestämisestä ja siihen liittyvän ohjeistuksen dokumentoinnista

-          vastuullisen JHTT-tarkastajan osallistuminen JHTT-lautakunnan valvomaan laadunvarmistukseen

-          tarkastuskohteessa tehdyn työn osuus laskutettavasta työajasta.

Tarkastuslautakunnan sihteeritehtäviin liittyvät tiedot

-          tarkastuslautakunnan toimikautta vastaavien vuosien sihteeritehtävien kokonaishinta sisältäen matka- ja muut kustannukset

-          sihteeritehtävien tuntihinta sisältäen matka- ja muut kustannukset, johon tarjottu kokonaishinta perustuu.

Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksen tulee olla voimassa 30.06.2013 asti.

Tarjouksen liitteet

Tarjouksen liitteet:

o    JHTT-yhteisön tilinpäätös edelliseltä toimikaudelta

o    Kuvaus JHTT- yhteisön laadunvarmistusjärjestelmästä

o    Referenssiluettelo josta ilmenee tarjoajan kokemus kuntien tarkastustehtävissä erikseen yhteisön ja erikseen vastuulliseksi JHTT – tilintarkastajaksi ehdotettavan osalta.

o    Todistus vastuulliseksi JHTT – tarkastajaksi ehdotettavan  kielitaidosta.

12. Tarjousten jättäminen

Tarjoukset pyydetään toimittamaan kirjallisina tarkastuslautakunnalle 20.03. 2013 klo 15:00 mennessä suljettuna kirjeenä. Kuoren päälle merkintä  ”Tarjous / Tilintarkastus 2013–2016”

Osoite:
Siuntion kunta
Tarkastuslautakunta
Puistopolku 1
02580 SIUNTIO

 13. Lisätiedot ja liiteasiakirjat

 Lisätietoja Siuntion kunnasta kunnan kotisivuilta:  www.siuntio.fi tai www.sjundea.fi

 Lisätietoja JHTT-tarkastuspalvelujen hankinnasta antaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Harri Haanpää Harri.Haanpaa@iki.fi

Tarjoajan mahdollisesti tarvitsemia asiakirjoja lähetetään pyydettäessä.

Harri Haanpää                                                                                  
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja