Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

(24.10.2012)

Kuljetuspalveluiden hankinta Siuntion kunnalle

Siuntion kunta järjestää tarjouskilpailun henkilökuljetuspalveluiden hankinnasta Siuntion
kunnalle. Hankintaan eivät sisälly säännölliset koulukuljetukset. Kunta ei sitoudu
tarjouspyynnössä esitettyihin arvioihin hankittavien kuljetuspalveluiden määristä.

Sopimuskausi

Sopimuskausi on 19 kuukautta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien ja se on
suunniteltu alkavaksi 1.1.2013. Sopimuskautta voidaan lisäksi jatkaa kahdesti yhdellä
optiovuodella, eli kausi voi olla 19kk+12kk+12kk. Siuntion kunta tekee päätöksen option
käytöstä. Option käyttämisestä ilmoitetaan 4 kuukautta ennen sopimuskauden
päättymistä. Sopimuskaudella 1.1.2013-31.7.2014 puitesopimuksen nojalla hankittavien
kuljetusten kokonaisarvoksi arvioidaan tässä vaiheessa 80 000 euroa. Kuljetusten arvon
arvioidaan olevan noin 50 000 euroa vuodessa ja optiokaudet mukaan lukien hankinnan
kokonaisarvoksi arvioidaan 180 000 euroa.

Hankintapäätös

Hankintapäätöksen tekee Siuntion kunnan Hankintasäännön 3 §:n nojalla osastopäällikkö,
tässä tapauksessa sivistystoimenjohtaja. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kaikille
tarjoajille kirjallisesti.

Hankintasopimus

Hankintasopimuksen allekirjoittaa hankintapäätöksen tekijä.
Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus Siuntion kunnan ja valittujen toimittajien kesken.
Valitun toimittajan ja Siuntion kunnan välille syntyy sitova sopimus vasta, kun
hankintasopimus on allekirjoitettu.

Hankintamenettely

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Kaikki halukkaat tarjoajat voivat tehdä
tarjouksen. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 24.10.2012 sähköisessä
tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi.

Puitejärjestely

Tarjouskilpailun perusteella muodostetaan puitejärjestely siihen valittujen toimittajien
kesken. Tarjousvertailu tehdään tuoteryhmäkohtaisesti. Kunta valitsee
puitesopimustoimittajiksi riittävän määrän yrittäjiä, joiden tarjousten mukaisista hinnoista
muodostetaan lista, jolta kuljetukset tilataan ensisijaisesti halvimman hinnan tarjonneelta
kuljetusyrittäjältä. Lista muodostetaan kutakin tuoteryhmää varten erikseen. Taksien listat
noudattavat hintajärjestystä suurimmasta ajomatkamaksualennusprosentista pienimpään.

Linja-autojen (1+13 ja suuremmat autot) listat muodostetaan siten, että kutakin auton
vähimmäispaikkalukua varten muodostetaan lista, jossa ensimmäisenä vaihtoehtona on
edullisimman tarjouksen euroa/tunti tehnyt tarjoaja. Listan mukaista
edullisemmuusjärjestystä noudatetaan tilauksia tehtäessä, ellei kuljetus ole
yhdensuuntainen tai ajalliselta kestoltaan sellainen, että suurempi osa laskutettavasta
ajasta on odotusaikaa kuin ajoaikaa. Mikäli tilausta tehtäessä on tiedossa, että matkaaikaa
suurempi osa laskutettavasta ajasta tulee odotusajasta, noudatetaan odotusajan
alennusprosenttilistausta, ensisijalla suurin odotusajan alennusprosentti. Mikäli matka on
yhdensuuntainen, noudatetaan yhdensuuntaisista matkoista annetun korotusprosentin
mukaan edullisinta, eli valitaan ensisijassa pienimmällä korotusprosentilla tarjouksen
yhdensuuntaisesta matkasta tehnyt taho kuljetuksen järjestäjäksi.

Tilauksen tekijä ottaa yhteyden listojen etusijajärjestyksessä kuhunkin puitejärjestelyyn
valittuun toimittajaan, kunnes löytyy se taho, joka ottaa kuljetuksen hoitaakseen tilauksen
edellyttämänä ajankohtana ja tilaajan kanssa sovituilla muilla menettelyillä.

Kalustoa koskevat vaatimukset

Liikennöinnissä käytettävän autokaluston tulee olla katsastuksessa hyväksytty ja voimassa
olevan liikenneministeriön koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormitus- ja
turvallisuusjärjestelyitä koskevan päätöksen sekä ajoneuvoteknisen lainsäädännön
mukaista. Myös mahdolliset tilapäisistuinpaikat tulee olla koululaiskuljetukseen hyväksytyt.
Kuljetuskaluston tulee olla vähintään euroluokkaa 2.

Tarjousten käsittely

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa:
- tarjoajien kelpoisuuden arviointi
- tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
- tarjousten vertailu

Tarjoajien kelpoisuuden arviointi

Tarjoajan tulee olla asianmukaisen luvan nojalla kuljetuspalveluita tuottava yritys, jonka
vero- ja vakuutusvelvoitteet on hoidettu, ja tarjottu kalusto täyttää liikennelainsäädännön
asettamat vaatimukset. Ehdokas tai tarjoaja voidaan Hankintalain 53 tai 54 §:n mukaisesti
sulkea tarjouskilpailusta tarjouskilpailun aikana hankintayksikön saatua tiedon
poissulkemisen perusteesta.
Kelpoisuuden osoittamiseksi tarjoajat toimittavat tarjouksen liitteenä seuraavat asiakirjat:
- Tiedot kaupparekisteriin merkitsemisestä sekä Y-tunnus
(tulostettavissa internet-osoitteesta www.ytj.fi) (todistus ei
saa olla 3 kk vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna)
- Todistus maksetuista veroista, mahdollisista veroveloista
ja/tai velkajärjestelyistä sekä sosiaaliturvamaksuista
(todistus ei saa olla 3 kk vanhempi tarjouksen jättöpäivästä
laskettuna)
- Vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistukset lakisääteisten
vakuutusmaksujen suorittamisesta (eläkevakuutukset,
lakisääteiset työttömyys- ja ryhmähenkivakuutukset)
(todistukset eivät saa olla 3 kk vanhempia tarjouksen
jättöpäivästä laskettuna)
- Tiedot ennakonperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten
rekisteriin merkinnästä (todistukset eivät saa olla 3 kk
vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna)
- Kopio voimassa olevasta joukkoliikenne- tai taksiluvasta tai
selvitys sellaisen hankkimisesta

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

Tarjouksen on vastattava tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä mainittuja vaatimuksia.

Tarjousten vertailu

Tarjousten valintaperusteena on halvin hinta. Halvin hinta määräytyy kunkin tuoteryhmän
sisällä. Hinta linja-autojen osalta tarjotaan tuntiveloitushintana, EUROA / h (ALV 0%).
Ajopalveluun käytetty ajoaika laskutetaan 6 minuutin tarkkuudella (= 0,1 h). Hinta on sitova
koko sopimuskaudelle. Hinta taksien (1+4 ja 1+8 paikkalukuiset autot) osalta määrittyy
tarjouksessa annetun alennusprosentin mukaan.

Tarjouksen hintatiedot

Tarjoushinnat on ilmoitettava ilman arvonlisäveroa (ALV 0%) tarjouspyynnön
liitteenä 1 olevalla tarjouslomakkeella. Tarjouslomaketta ei saa muuttaa millään tavoin.
Tarjoushintoihin tulee sisältyä kaikki tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisista
ehdoista aiheutuvat kustannukset, mikäli tarjouspyynnössä ei ole annettu mahdollisuutta
hinnoitella ko. ehdoista aiheutuvia kustannuksia erikseen.Tarjoajan tarjoamien tuotteiden tulee olla tarjouspyynnön määrittelyjen mukaisia. Tarjoajantulee merkitä tarjouslomakkeelle (liite 1), määrittelyt täyttävien kuljetuspalvelutuotteiden hinnat.

Tarjouksen hinnat eivät saa olla riippuvaisia tilattavista määristä.
Hintaan tulee sisältyä kaikki kustannukset siten, ettei tarjousten perusteella solmitun
sopimuksen mukaisista tilauksista aiheudu muita kustannuksia, kuin tarjouksessa on
esitetty. Sopimuksen kaikki hinnat (alv 0 %) ovat kiinteät vähintään 31.7.2014 asti.

Yhteiskuljetusten hinnoittelu ajoneuvoilla, joiden paikkaluku on 1+13 tai sen ylittävä
määräytyy tarjoushintojen mukaan, euroa/tunti, huomioiden alennus-/korotusprosentit.

Takseilla (auton paikkaluku 1+4 tai 1+8 henkilöä) matkojen hinnoittelussa noudatetaan
valtioneuvoston taksiliikenteen kuluttajahinnoista antaman asetuksen 3 §:ssä
(perusmaksu), 4 §:ssä (ajomatkamaksu) sekä 5 §.n 1 mom:n 3 kohdassa (avustamislisä)
vahvistettuja maksuja, joista myönnetään tarjouslomakkeella ilmoitettu alennus. Muita
maksuja tai korvauksia ei henkilökohtaisista matkoista voida periä.

Ajokilometreiksi luetaan tilausosoitteen ja matkan päätepisteen välinen kilometrimäärä.
Taksamittari käynnistetään tilausosoitteessa matkan alkaessa noudattamatta asetuksen 9
§.n säännöstä.

Sopimusehdot

Sopimusehdot ovat ehdottomia vaatimuksia eikä niihin saa tehdä muutoksia. Tarjoaja ei
voi esittää omia sopimusehtoja tarjouksessaan. Muita kuin tarjoushintaan vaikuttavia
sopimusehtokohtia voidaan täsmentää sopimusneuvotteluissa.

Hankinnoissa noudatetaan liitteenä olevien sopimusehtojen lisäksi täydentävin osin
julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2009, PALVELUT. Mainitut yleiset
hankintaehdot ovat löydettävissä internetistä osoitteesta: www.vm.fi

Muut ehdot

Osatarjoukset hyväksytään.
Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.
Tarjoajilla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta.
Tarjous on tehtävä kirjallisesti, täyttämällä liitteenä 1 oleva tarjouslomake, suomen tai
ruotsin kielellä. Tarjous ei saa olla ehdollinen.

Maksu- ja toimitusehto

Maksuehto on 21 päivää netto. Viivästyskorko on enintään korkolain mukainen. Lasku
tulee toimittaa maksuperusteen syntymisestä seuraavan kuun 15. päivään mennessä.
Laskuun tulee merkitä tilauksen yhteydessä annettu tilausviite.

Asiakirjojen julkisuus

Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoittamisen jälkeen. Muut
hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus
saada tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoittamisen jälkeen.
Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjouksesta sisältää liikesalaisuuksia, on tarjoajan
ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä, jonka ylälaitaan tulee merkitä teksti
"SALAINEN". Hankintayksikkö harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain
mukaan salassa pidettäviä. Asianosaisella on kuitenkin aina oikeus saada tieto tarjousten
vertailussa käytetystä hinnasta ja muusta tarjousten vertailussa käytetystä tekijästä.

Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjouksen on oltava voimassa 31.12.2012 saakka.

Tiedottaminen

Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset on toimitettava 23.11.2012
mennessä osoitteeseen: sivistystoimisto@siuntio.fi.
Kysymyksiin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot, sekä tarjouspyynnön diaarinumero
(SIVLTK 542/2012). Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan
yhteenveto, joka julkaistaan sähköisesti osoitteessa www.siuntio.fi/tarjouspyynnot
viimeistään 29.11.2012.Tarjouspyynnön mahdollisista muutoksista ilmoitetaan edellä mainitussa internetosoitteessa 29.11.2012.Tarjoajan on tarkistettava mahdolliset muutokset ja täsmennykset
tarjouspyyntöasiakirjoihin yllämainitusta osoitteesta ennen tarjouksen jättämistä.

Tarjousten jättäminen

Tarjous on toimitettava osoitteeseen:
Siuntion kunta/sivistystoimisto
Puistopolku 1
02580 Siuntio

Tarjousten on oltava perillä 17.12.2012 klo 11.00 mennessä.
Myöhästyneet tarjoukset suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle.
Kuoreen tulee laittaa merkintä: ”Kuljetustarjous”.
Tarjous tulee tarjoajaa sitovaksi, kun tilaaja on ottanut tarjouksesta selon.

Tarjousten avaaminen

Tarjoukset avataan erityisessä avaustilaisuudessa 17.12.2012 klo 14.00. Tarjousten
avaustilaisuus ei ole julkinen. Saapuneet tarjoukset säilytetään avaamattomina
avaustilaisuuteen saakka. Tilaisuudesta pidetään pöytäkirjaa, mihin merkitään
tarjouskilpailun tunnistetiedot, tilaisuuden aika ja paikka sekä läsnäolijat. Pöytäkirjaan
merkitään lisäksi tarjousten jättämiselle asetettu määräaika. Saapuneet tarjoukset
numeroidaan ja niistä merkitään pöytäkirjaan tarjouksen tekijä, tarjouksen saapumisaika
sekä muut tarpeelliseksi katsotut tiedot.

Siuntiossa 23.10.2012
_________________________
Tina Nordman
Sivistystoimenjohtaja

Liitteet

Tarjouslomake
Sopimusluonnos