Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Yksilöimättömät kuntatekniikan suunnittelutehtävät 

Hankinnan kohde ja kuvaus

Siuntion kunta teettää kuntatekniikan suunnittelua ja siihen liitty­vää asiantuntijatyötä vaihteleviin tarkoituksiin ja erikokoisiin hankkeisiin. Vuosittain ko. hankintoihin käytetään 30 000 - 60.000 €.

Tällä tarjouspyynnöllä valittavan konsultin ja tilaajan välillä katsotaan syntyvän esisopimus, jonka perusteella voidaan myöhemmin tehdä hankekohtaisia sopimuksia nyt saatavan tarjouksen perusteella. Hankekohtaiset sopimukset tehdään kirjallisesti ja niissä noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja(KSE 1995).

Tilaajalla on oikeus kilpailuttaa kaikkia hankkeita erikseen. Erikseen kilpailutettavat kohteet ovat pääsääntöisesti laajempia kokonaisuuksia tai kohteita, joiden aikataulusta tai muista yksityiskohdista ei voida sopia tilaajaa tyydyttävällä tavalla.

Tehtäviä ei tässä vaiheessa yksilöidä, vaan ne määritellään aina erikseen. Niiden ta­voitteet, laajuus ja aikataulu sovitaan aina erikseen kutakin yksittäistä sopimustatehtäessä. Alikonsultin käyttämiseen tarvitaan aina tilaajan suostumus.

Toimeksiannot edellytetään tehtäväksi voimassa olevien rakentamista koskevien määräysten ja hyvän suunnittelutavan mukaisestiammattitaitoista työvoimaa käyttäen. Tämän tarjouskilpailun perusteella valitaan 2-4 konsulttia puitesopimussuunnittelijoiksi.

Siuntion kunta pidättää oikeuden hylätä tai hyväksyä tarjouksen eikä korvaa toimittajalle tarjouksen tekemisestä johtuvia kustannuksia.

Tehtävät vaihtelevat esisuunnitelmista rakennussuunnitelmiin ja voivat sisältää seu­raavia suunnittelualoja:

1.      Katusuunnittelu

2.      Vesihuolto-ja vesirakennussuunnittelu

3.      Geotekninen suunnittelu

4.      Mittaukset ja maaperätutkimukset

5.      Rakennuttamistehtävät(esim.urakka-asiakirjojen valmistelu, työmaapalvelu ja valvontatehtävät)

Hankkeet tulevat käsittämään pääsääntöisesti em.suunnittelualoja tai osaa niistä.

Tällaisia suunnittelukohteita ovat esim. pohjatutkimukset,vesihuoltoverkoston pienehköt laajentamiset sekä katujen rakentamiseen liittyvät hankkeet. Tilaaja edellyttää, että konsultilla on valmius ottaavastaan tehtäviä kaikilta suunnittelualojen osilta.

Jos toimeksianto sisältää useita suunnittelualoja,tulee myöhemmin tehtäviin han­kekohtaisiin sopimuksiin nimetä henkilö, jokavastaa koko hankkeessa tarvittavien osasuunnitelmien toteutuksesta.

Valintaperuste ja tarjousten vertailu

Tilaaja valitsee tarjouksen seuraavin perustein:

Tuntiveloitushinnasto:

Hinnat annettava SKOL luokittain. Hintoja painotetaan seuraavasti:

luokka             paino              enimmäishinta

SKOL 01           0,05                   120,00

SKOL 02           0,2                     100,00

SKOL 03           0,25                    80,00

SKOL 04           0,25                    70,00

SKOL 05  ´       0,2                      60,00

SKOL 06          0,05                     50,00

Painotettu keskihinta on vertailuhinta. Enimmäishinta on kussakin luokassa suurin hyväksyttävä hinta.

Muut kustannukset:

Siuntiossa pidettävien suunnittelukokousten matkakustannukset pääkaupunkiseudulta tai lähempää maksetaan syntyneiden kustannusten mukaan. Päivärahoja ei makseta.

Laatu:

Laatuarvio koostuu seuraavista osatekijöitä: 1)ryhmien 01 - 04 henkilöiden koulutus,kokemus ja osal­listuminen vastaavan tyyppisiin hankkeisiin, 2) tilaajalle aikaisemmin toteu­tettujen hankkeiden myötä tullut kokemus tarjoajasta tai tilaajalle toimitetut tai tilaajan muutoin hankkimat referenssitiedot 3)tarjous

Tarjousten vertailu

Hintoja vertaillaan siten, että halvimman painotetun tuntihinnan tarjous saa yhden pisteen. Muut tarjoukset saavat pisteitä kaavan halvin hinta / tarjottu hinta x 1 mukaisesti.

Laatupisteitä jaetaan seuraavasti:

-         osatekijä1: henkilöiden koulutus, kokemus ja osallistuminen vastaavan tyyppisiin hankkeisiin  0 – 2 pistettä

-         osatekijä2: tilaajalle aikaisemmin toteu­tettujen hankkeiden myötä tullut kokemus tarjoajasta tai tilaajalle toimitetut tai tilaajan muutoin hankkimat referenssitiedot
0 – 0,7 pistettä

-         osatekijä3: tarjous 0 – 0,3 pistettä

Lopullinen vertailupistemäärä saadaan laskemalla hintapisteet ja laatupisteet yhteen.

Tarjousten jättäminen ja voimassaoloaika

Tarjous koskee ajalla marraskuu 2012 -31.12.2015 tilattavia töitä, jonka ajan tarjottavien hintojen on oltava voimassa kuitenkin niin, että hintoja voidaan vuoden 2015 töiden osalta tarkistaa. Mahdollinen tarkistus tapahtuu SKOL ry:njulkaiseman suunnittelun kustannusseurannan (http://www.skolry.fi/easydata/customers/skolry/files/suunnkust_seuranta/suunnittelukustannus_uusin.pdf)mukaisesti siten, että indeksin peruslukuna pidetään lukua 205,2. Vuoden 2015 laskutuksen hinnoittelussa saa käyttää vastaavaa lukua 1.1.2015 kohdalla. Mikäli suunnitteluyhteistyö keskenämme toimii sopimuskaudella hyvin, voidaan so­pimusta jatkaa 31.12.2016 saakka.

Tuntiveloitushinnat annetaan ( Iaskutuksessa käytettävän) rakennusalan suunnittelun henkilöryhmittelyn (SKOL) mukaisista henkilöryhmistä01- 06.

Tarjoukseen nimetään keskeiset henkilöt, jotka tulevat osallistumaan toimeksiantojen tekemiseen henkilöryhmittäin ja heidän laskutuksessa käytettävät tuntiveloitushinnat. Lisaksi tulee toimittaa konsultin ja keskeisten henkilöiden referenssit jakoulutustie­dot (3-5 viimeisen vuoden ajalta). Sopimuskauden aikana tapahtuvat henkilövaihdokset on saatettava tilaajan tietoon.

Tarjoajan on tarjousvertailuun päästäkseen esitettävä kustakin kohdan ”tehtävät ja henkilöt” suunnittelualasta vastaava henkilö, jonka laatu aarvioidaan. Lisäksi on esitettävä projektipäällikkö, joka arvioidaan myös. Projektipäällikkö voi olla yksi edellä mainituista suunnittelualasta vastaavista.

Tarjoaja voi esittää vastaavanlaisen puitesopimuksen mukaisia referenssejä, jossa tapauksessa on tilaajan edustaja ja hänen yhteystietonsa ilmoitettava.

Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa verojäämätodistus sekä ilmoitus eläkemaksuvelvoitteiden täyttymisestä tai muu vastaava selvitys verojen, ennakkopidätysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen täyttämisestä. Verojäämätodistus ja LEL-, TEL- tai YEL-todistuseivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia. Konsultin on esitettävä tilaajalle myös mahdollisten alikonsulttien osalta vastaavat selitykset. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen alikonsultti,joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä.

Tarjous on toimitettava suljetussa kirjekuoressa, joka on toimitettu viimeistään 23.10.2012 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Siuntion kunta, Tekninen toimi, Krouvintie 1, 02580Siuntio. Kuoreen merkintä"Kunnallistekniikan suunnittelun puitetarjous, Teknltk 505/2012".

Lisätiedot

Lisätietoja antaa tarvittaessa tekninen johtaja Jorma Skyttä,040 71 30 662 tai jorma.skytta@siuntio.fi

Lue lisää               

Tarjouspyyntö