Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Urakkatarjouspyyntö Siuntion kunta Krebsinkuja ja korttelin 127 PP-tie

Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään alla mainitulla tavalla eriteltynä. Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan urakkaohjelmassa annetun ohjeen mukaisesti. Tarjous laaditaan oheiselle urakkatarjouslomakkeelle.

RAKENNUTTAJA

Nimi:       Siuntion kunta, Tekninen toimisto       

Osoite:    Puistopolku 1 02580 Siuntio                

Yhteyshenkilö:   Tekninen johtaja Jorma Skyttä          

Puhelin:             040 713 0662

Sähköposti:      jorma.skytta@siuntio.fi   

URAKKAKOHDE

Siuntion kunta pyytää kokonaishintaurakkatarjousta Krebsinkujan ja korttelin 127 PP-tien rakentamisesta Kuntakeskuksen asemakaava-alueelle.

URAKAN SISÄLTÖ

Rakennuskohteen kaikki rakennustekniset työt pääurakkana asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien ja muiden asiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi ja viimeistellyksi rakentaen.

HUOM.

Suunnitelmista poiketen urakkaa ei sisälly kadun ja PP-tien asfalttipäällysteen tekemistä vaan niille tehdään väliaikainen kulutuskerros murskeesta (KaM 0-32 ja paksuus 50 mm). 

Suunnitelmista poiketen urakkaa ei sisälly katuvalasinpylväiden eikä valaisimien hankinta ja asennus.

TARJOAJALLE ESITETYT VAATIMUKSET

Tarjoajan on saadakseen tarjouksensa huomioon otetuksi esitettävä vähintään kolme vähintään 100 000 euron (ALV 0) referenssiä vastaavan tyyppisistä töistä viimeisen kolmen vuoden ajalta.

URAKKAKOHTEESEEN TUTUSTUMINEN

Ennen tarjouksen antamista urakoitsijan tulee tutustua työkohteeseen paikan päällä. Mikäli urakoitsija jättää tämän tekemättä, ei urakoitsija voi myöhemmin vedota seikkoihin, jotka olisivat tutustumisen yhteydessä käyneet ilmi.

Kohdetta esittelee tekninen johtaja Jorma Skyttä, puh. 040 713 0662.

URAKAN SUORITUSAIKATAULU

Työt voidaan aloittaa heti, kun urakkasopimus on allekirjoitettu sekä urakkaohjelmassa mainitut velvollisuudet on täytetty, kuitenkin viimeistään 9.11.2015. Urakan tulee olla valmis viimeistään 15.2.2016. Mikäli urakassa on sääolosuhteiden takia tekemättömiä viimeistelytöitä, on ne saatava valmiiksi 31.5.2016 mennessä.

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT

Tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa.

Tarjouspyyntöasiakirjat julkistetaan HILMAssa.

Tarjouksen tulee perustua myös muihin urakkaohjelmassa mainittuihin asiakirjoihin.

ALIURAKOITSIJOIDEN KÄYTTÖ

Mikäli urakoitsija käyttää töissään aliurakoitsijoita, urakoitsijan tulee ilmoittaa siitä tarjouksessaan.

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden aliurakoitsijoiden hyväksymiseen.

VAIHTOEHTOTARJOUKSET JA OSATARJOUKSET

Urakoitsija ei voi antaa vaihtoehto- tai osatarjousta.

TARJOUKSEEN LIITETTÄVÄT TODISTUKSET JA REFERENSSITIEDOT

Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa seuraavat tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset selvitykset ja todistukset tai muu luotettava selvitys näistä:

•                       selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin

•                       kaupparekisteriote

•                       todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty

•                       todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva sopimus on tehty

•                       selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista

•                       selvitys tarjouksen allekirjoittajan valtuuksista, mikäli se ei ilmene kaupparekisteriotteesta

•                       selvitys vakuuden antajasta

•                       selvitys referensseistä

Luotettava selvityksenä hyväksytään talousasioiden ja lakisääteisten asioiden hoidon osalta myös Laatu RALA ry:n toteama ja tarjoukseen liitetty RALA-pätevyystodistus.

Urakoitsijan tulee tarjouksessaan tai viimeistään urakkaneuvotteluissa esittää tilaajalle urakkaan mahdollisesti liittyvien aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset kuin siltä itseltäkin vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin. Vaatimusten osalta on huomioitava myös urakkaohjelman kohta 2.3.

Urakoitsijan ja tämän aliurakoitsijoiden selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia urakan tarjousten jättöajankohdasta. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaavat selvitykset.

Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä ja hylätä ilman korvausvelvoitteita sellainen urakoitsija tai aliurakoitsija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä tai niitä täytä.

Mikäli lakisääteisiä maksuja laiminlyödään urakan aikana, on se urakkasopimuksen purkuperuste.

Urakoitsijalla on oltava käytössään laatujärjestelmä. Selvitys laatujärjestelmästä on liitettävä tarjouksen liitteeksi.

Urakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan vähintään 5 vuoden kokemus vastaavista rakentamistöistä. Vastaava työnjohtaja edustaa pääurakoitsijaa YSE 56 § mukaisesti. Vastaavan työnjohtajan tulee sitoutua urakkakohteeseen, henkilöä ei saa vaihtaa kesken urakan ilman rakennuttajan suostumusta.

TARJOUKSEN TEKEMINEN

Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen ja sen tulee olla laadittu suomen kielellä. Tarjoukseen tulee liittää liitteenä olevat urakkatarjous- ja yksikköhintalomakkeet sekä vaaditut todistukset ja referenssit. Tarjouksen kaikki liitteet on numeroitava. Jokainen tarjoukseen liittyvä asiakirja on tarjoajan erikseen päivättävä ja allekirjoitettava tai merkittävä niihin tarjoajan yksilöity tunniste.

Tarjous on toimitettava 30.10.2015 klo 12.00 mennessä suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Siuntion kunta, Tekninen toimisto
Puistopolku 1
02580 Siuntio

Kuoreen merkintään: ”Urakkatarjous, Krebsinkuja”.

Telefaxilla, sähköpostilla tai muulla vastaavalla menetelmällä annettua tarjousta ei hyväksytä.

Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä ja ne palautetaan avaamattomina. Tarjouksen peruutus voidaan hyväksyä, kun peruutusta koskeva kirje, sähke tai telefax, on saapunut tilaajalle ennen kuin tilaaja on ryhtynyt tarjouksia käsittelemään. Peruutus pitää vahvistaa virallisella kirjeellä.

Rakennuttaja ei suorita urakoitsijalle korvausta tarjouksen antamisesta.

TARJOUSHINTAA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Kokonaishintaan sisältyvät erillishinnat on ilmoitettava oheisen tarjouslomakkeen mukaisesti.

Lisä- ja muutostöiden yksikköhinnat on ilmoitettava yksikköhintalomakkeella urakkaohjelman mukaisesti.

TARJOUSTEN AVAAMINEN

Tarjoukset avataan tarjousten jättöajankohdan jälkeen. Avaustilaisuus on määrämuotoinen. Tarjousten tekijät eivät saa olla mukana avaustilaisuudessa.

TARJOUKSEN HYLKÄÄMINEN

Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai se sisältää omia ehtoja, jota tilaaja ei voi hyväksyä. Mikäli jokin tarjouksen liitteistä puuttuu, voidaan tarjous hylätä sillä perusteella, että tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen

Tarjous voidaan hylätä myös muilla asiallisilla perusteilla, joita ovat esimerkiksi seuraavat:

•                       tarjous on saapunut tilaajalle tarjousajan päättymisen jälkeen

•                       tarjous poikkeaa tarjouspyynnössä esitetyistä vaatimuksista ja ehdoista

•                       tarjoushinta tai sen perusteet ovat epämääräiset

•                       tarjouksen tekijältä katsotaan puuttuvan tekniset, taloudelliset tai muut edellytykset urakan suorittamiselle

•                       tarjouksen tekijä on urakkakilpailussa menetellyt vilpillisesti tai hyvän tavan vastaisesti

•                       tarjoushinta on arvioituihin rakennuskustannuksiin verrattuna niin alhainen, ettei rakentamista voida ilmoitetulla hinnalla suorittaa

•                       lisä- ja muutostöiden hinnoittelusta puuttuu yksi tai useampia hinnoiteltavia nimikkeitä

•                       tarjouksen tekijä on laiminlyönyt verojen ja muiden yhteiskunnallisten maksuvelvoitteidensa suorittamisen.

Lisäksi tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia hankintoja koskevassa laissa ja hankintamääräyksissä.

Mikäli tilaaja budjettiteknisistä tai vastaavista syistä jättää tarjoukset huomioimatta ja työt tilaamatta tai hylkää kaikki tarjoukset, ei tarjoajille synny tässä oikeutta taloudellisiin tai muihin vaatimuksiin. Rakennuttaja ja tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta hylätä kaikki tehdyt tarjoukset, mikäli katsoo ne itselleen hinnaltaan tai muutoin epäedullisiksi tai kohtuuttomaksi.  

VALINTAPERUSTEET

Tarjouksista hyväksytään tarjousten vertailuun hyväksytyistä tarjouksista hinnaltaan halvin tarjous.

TARJOUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta tai rakennuttaja on ilmoittanut kaikkien tarjousten hylkäämisestä, kuitenkin enintään kahden kuukauden ajan tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien.

Rakennuttaja ilmoittaa tarjouksen tehneille urakkasopimuksen syntymisestä.

TARJOUSTEN KÄSITTELU, URAKOITSIJAN VALINTA, URAKKASOPIMUKSEN TEKEMINEN

Tilaajalla on oikeus pyytää ja tarjouksen antajalla velvollisuus antaa tarjousten käsittelyssä tarvittavia lisäselvityksiä.

Tarjoukset käsitellään kaksivaiheisena. Ensin varmistetaan, että tarjoaja ja hänen mahdollisesti ilmoittamansa alihankkijat täyttävät asetetut tekniset ja taloudelliset vaatimukset. Toisessa vaiheessa hyväksytyistä tarjouksista valitaan kokonaishinnaltaan edullisin. Tarjoushinta annetaan yhdessä muun tarjousaineiston kanssa, erillistä hintakuorta ei tarvita.

Jos tarjouksessa esitetyt yksikköhinnat eivät ole oikeassa suhteessa työosan vaatimiin kustannuksiin tai jos yksikköhintaluettelo on puutteellinen, on tilaajilla tällä perusteella oikeus hylätä tarjous ja valita muu kuin edullisimman tarjoushinnan antanut urakoitsija.

Tilaaja kutsuu hinnaltaan halvimman tarjouksen tekijän urakkaneuvotteluun. Urakkaneuvottelussa tilaaja ja tarjouksen antaja yhdessä tarkastavat, että urakkatarjouspyyntö ja urakkatarjous ovat toisiaan vastaavat.

Hankinnasta päättää tekninen lautakunta. Tiedot hankintapäätöksestä sekä ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen toimitetaan asianosaisille kirjeitse tai muutoin todistettavalla tavalla.

Hankintapäätös pannaan täytäntöön hankinnan voittajan kanssa tehtävällä kirjallisella sopimuksella kun asiaa koskeva päätös saa lain voiman. Sopimus syntyy vasta kun kirjallinen urakkasopimus on allekirjoitettu.

TARJOUSTEN JA ASIAKIRJOJEN JULKISUUS

Tarjousten ja asiakirjojen julkisuus on esitetty urakkaohjelman kohdassa 7.3.

LISÄTIETOJA

Tarjousta koskevat kysymykset tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 26.10.2015 kello 12.00 mennessä sähköpostilla Siuntion kunnalle (tekninen@siuntio.fi).

Mahdolliset tarkennukset ilmoitetaan kunnan sivuilla www.siuntio.fi viimeistään 27.10.2015 kello 16.00 mennessä. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitovaksi.

Siuntiossa, lokakuun 20. päivänä 2015

Siuntion kunta
Jorma Skyttä
Tekninen johtaja

LIITTEET

Asiakirjat on lueteltu liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa.

Liite 1
Liite 2
Liite 3