Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

 

SIUNTION KUNNAN NELJÄN (4) KUNNOSSAPITOALUEEN KATUJEN, JALKAKÄYTÄVIEN JA PIHA-ALUEIDEN YMPÄRIVUOTINEN ALUEURAKOIDEN

 

TARJOUSPYYNTÖ

 

Kohde

Siuntion kunnan tekninen toimisto pyytää Teiltä tarjousta kunnan neljän kunnossapitoalueen katujen, jalkakäytävien ja piha-alueiden ympärivuotisista alueurakoista. Tarjouspyynnön kohteena on kilpailutuksen lopputuloksesta riippuen 1-4 alueurakkaa/valittu toimittaja seuraavien neljän (4) kunnossapitoalueen alueurakoista:

 

1. Siuntio asema itäinen

2. Siuntio asema läntinen

3. Siuntio kirkonkylä

4. Siuntio Störsvik (ml Sunnanvikin alue)

 

Alueurakat sisältävät katu- ja piha-alueiden hoidon ja kunnossapidon liitteenä olevassa urakkaohjelmassa ja sen liitteissä esitetyn mukaisena.

 

Tarjoaja voi jättää tarjouksen yhdestä tai useammasta alueurakasta, jolloin ne käsitellään ja arvioidaan erikseen. Tarjouksia ei saa yhdistää.

 

Alueurakoiden erityispiirteet

Siuntion kunta tilaa kaikki katualueiden hoidon palvelut alueurakoina. Koko kunnan alue on alueurakoitettu neljällä useampivuotisella alueurakalla. Nyt pyydettävät kunnossapitoalueiden 1-4 alueurakat alueurakka ovat urakka-ajaltaan kolmivuotisia, 1.9.2015 – 31.8.2018. Lisäksi kunta varaa käyttöönsä optiovuoden ajalle 1.9.2018–31.8.2019.

 

Tarjoaja voi jättää tarjouksen yhdestä tai useammasta alueurakasta, jolloin ne käsitellään ja arvioidaan erikseen. Tarjouksia ei saa yhdistää.

 

Tarjouksen tekeminen

Tarjous tulee tehdä suomen kielellä ja tarjouspyynnössä esitetyn sisältöisenä käyttäen tarjouspyynnön liitteenä olevia laatu- ja hintatarjouslomakkeita.

 

Tarjoaja voi jättää tarjouksen yhdestä tai useammasta alueurakasta, jolloin ne käsitellään ja arvioidaan erikseen. Tarjouksia ei saa yhdistää ja tarjotut hinnat eivät saa vaikuttaa toisiinsa.

 

Tarjouksen laatuasiat esitetään laatutarjouslomakkeella ja sen liitteissä. Laatutarjouslomakkeen lisäksi urakoitsijan tulee laatia tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyn mallin mukainen laatusuunnitelma.

 

Tarjouksen antajan on lisäksi liitettävä laatutarjouslomakkeen liitteeksi

-          yksikköhintaluettelo/ kalusteluettelo

-          jäljennös voimassaolevasta ennakkoperintärekisteriotteesta,

-          todistus arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä,

-          verovelkatodistus sekä

-          ilmoitus eläkemaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen täyttämisestä.

 

Verovelkatodistus ei saa olla kahta kuukautta vanhempi eikä LEL-todistus kahta kuukautta vanhempi. Vastaavaksi osoitukseksi edellä mainittujen velvoitteiden täyttämisestä hyväksytään voimassa oleva Rakentamisen laatu ry:n (RALA) myöntämä pätevyystodistus. Tarjouksen antajan on annettava vastaavat selvitykset myös tarjouksessa ilmoittamiensa aliurakoitsijoiden osalta.

 

Hintatarjous tulee tehdä annettuja hintatarjouslomakkeita käyttäen. Yksittäisen alueurakan kokonaishintatarjous annetaan hintatarjouslomakkeella. Tarjouksen antajan tulee päivätä ja allekirjoittaa jokainen antamansa tarjoukseen liittyvä asiakirja.

 

Tilaaja pidättää oikeuden lähettää tarjousaikana tarjouspyyntöasiakirjoja koskevia lisäyksiä, muutoksia, lisäselvityksiä ja tulkintoja. Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoihin tulee tarjousaikana muutoksia tai täydennyksiä, tilaaja toimittaa päivitetyt asiakirjat tarjoajille ja ilmoittaa asiakirjojen täydentämisestä lisäkirjeellä.

 

Tarjoaja on tarjouspyyntöasiakirjat saatuaan velvollinen tarkistamaan tilaajan toimittamat asiakirjat sekä ilmoittamaan välittömästi havaitsemistaan virheistä, ristiriitaisuuksista ja puutteista. Tarjouksen antaja voi myös esittää tehtäväksi tarjouksen sisältöä tai tarjouspyyntöasiakirjoja koskevia muutoksia, lisäyksiä tai tarkennuksia.

 

Esitykset, kysymykset ja ilmoitukset on tehtävä ja toimitettava tilaajalle kirjallisesti tai sähköpostilla viimeistään 11.5.2015 klo 12 mennessä (tekninen@siuntio.fi).

 

Vastaukset kysymyksiin sekä mahdolliset lisäkirjeet tarjouspyyntöön liittyen julkaistaan internet-osoitteessa http://www.siuntio.fi/tarjouspyynnot viimeistään 18.5.2015. Suullisesti annetut esitykset ja lisätiedot eivät sido tarjouksen antajaa tai tilaajaa.

 

Tarjous tulee toimittaa kahdessa erillisessä kirjekuoressa seuraavasti:

 

Alueurakkakohtainen hintatarjouslomake suljetaan erilliseen hintakuoreen. Mikäli tarjoaja antaa tarjouksen useammasta, kuin yhdestä alueurakasta, tulee kukin hintatarjouslomake sulkea omaan kuoreensa. Hintakuori (tai mikäli tarjoaja tarjoaa useampia alueurakoita, niin kaikki hintakuoret) suljetaan edelleen yhteen tarjouskuoreen yhdessä laatutarjouslomakkeen ja sen liitteiden kanssa.

 

Kukin hintatarjouskuori on varustettava merkinnällä ”TARJOTUN ALUEURAKAN NIMI hintatiedot” ja koko muu tarjouskuori merkinnällä ”TEKN 232/2015, SIUNTION KUNNAN YMPÄRIVUOTISET ALUEURAKAT, TARJOTUN ALUEURAKAN NIMI, urakkatarjous”. Tarjouskuoressa tulee olla näkyvillä lähettäjän nimi.

 

Tarjouksen on oltava perillä tilaajalla 27.5.2015 klo 12.00 mennessä. Tarjous tulee toimittaa suljettuna osoitteella:

 

Siuntion kunta

teknisen toimiston kirjaamo

Suitia 51 B

02570 Siuntio kk.

 

Jos tarjouksen antaja on työyhteenliittymä, tulee työyhteenliittymän olla perustettu ennen tarjouksen antamista.

 

Tarjouksen voimassaolo

Tarjoukset ovat sitovia ja voimassa 4 kuukautta tarjousten jättämiselle asetetusta määräajasta lukien tai kunnes jonkun kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus. Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä.

 

Tarjousten käsittely ja urakoitsijan valintaperusteet

Tarjouksista valitaan tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

 

Urakoitsijan tarjouksen tulee muodostua laatutarjouksesta ja hintatarjouksesta. Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioitaessa otetaan tarjoushinnan lisäksi huomioon urakoitsijan laatusuunnitelmasta ilmenevä selvitys kyvystään huolehtia tämän urakkaohjelman mukaisista tehtävistä suoritusaika- ja laatuvaatimuskriteerien mukaisesti ja hyvää asiakaspalvelua osoittaen.

 

Tarjoushinnan painoarvo on 60 % ja urakoitsijan laadun painoarvo 40 %. Hintatarjous annetaan tarjouspyynnön mukaisessa laajuudessa ja tarjouspyynnön tarjouslomakkeiden mukaisesti jaoteltuna. Hintatarjoukseen tulee sisältyä hinta kaikista tarjouspyynnössä mainituista urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen kuuluvista töistä.

 

Laatutarjous annetaan tarjouspyynnön mukaisella laatutarjouslomakkeella ja sen liitteillä, joista keskeisin on laatusuunnitelma. Laatusuunnitelman tulee antaa selkeä ja kattava kuvaus siitä, kuinka urakoitsija tulee täyttämään urakkaan sisältyvät tehtävät ja velvoitteensa. Laatusuunnitelma on urakoitsijan tarjouksen osana yhtä lailla sitova kuin hintatarjous. Urakoitsijan tulee laatia laatusuunnitelma tarjouspyynnön liitteenä olevan hoitourakan laatusuunnitelmamallin sisällön mukaisesti. Tilaaja voi tarvittaessa pyytää urakoitsijaa selventämään laatusuunnitelmaansa tarjousten käsittelyn aikana tarjousvertailun yhteismitallisuuden varmistamiseksi.

 

Ennen tarjouksen jättämistä urakoitsijan tulee tutustua alueurakan kohteisiin paikan päällä ja vahvistettava tutustuminen alueeseen laatutarjouslomakkeella. Tilaajalla on oikeus pyytää ja tarjouksen antajalla velvollisuus antaa tarjousten käsittelyssä tarvittavia lisäselvityksiä. Tullakseen hyväksytyksi tarjouksen tulee sisältää kaikki tarjouspyynnössä ja sen liiteasiakirjoissa edellytetyt suunnitelmat, selvitykset ja muut asiakirjat. Tarjouksen peruutus voidaan hyväksyä, kun peruutusta koskeva kirje, sähke tai telefaksi, on saapunut tilaajalle ennen kuin tilaaja on ryhtynyt käsittelyvaiheeseen I. Peruutus pitää vahvistaa virallisella kirjeellä.

Käsittelyvaihe I

Käsittelyvaiheen I aikana ennen hintakuorten avaamista tarjoajalta voidaan pyytää lisäselvityksiä. Käsittelyvaiheeseen I tarkoitetut kuoret avataan ja tarjouksessa esitetyistä tiedoista otetaan selko pisteyttämällä tarjouksissa esitetyt ominaisuudet.

 

Laatupisteisiin eivät vaikuta muut kuin liitteistä ilmenevät tiedot. Samanarvoisiksi todetuille selvityksille annetaan sama laatupiste. Tarjousten pisteytystä varten tilaaja kokoaa asiantuntijoista 4-5 henkilön muodostaman työryhmän, joka perehtyy tarjousaineistoon huolellisesti. Tarjousten laatuarvio suoritetaan käyttämällä asteikkoa 0 – 10. Maksimaalinen suorituskyky tai paras mahdollinen ominaisuus saa arvosanan 10 ja vastaavasti hylättävä taso saa arvosanan 0. Tarjoajia verrataan sekä asteikkoon yleensä että myös toisiinsa siten, että laatutasoltaan kullakin kriteerillä paras tarjoaja saa korkeimman pistemäärän asteikkoon suhteutettuna. Mikäli tarjoajien ominaisuuksissa ilmenee eroja, muille annetaan eron suuruutta kuvaavasti alempia pistemääriä. Jos tarjous saa laatuarvioinnissa jostain osa-alueesta 0 pistettä, tarjous hylätään. Arvostelukohtaiset pisteet muutetaan laatupisteiksi alla olevassa taulukossa esitettyjen keskinäisten painoarvojen mukaisesti. Laatuarvioinnissa annettavat laatupisteet voi olla korkeintaan neljäkymmentä (40) pistettä.

ARVOSTELUKOHTEET                                                                                                            PAINOARVO

A. URAKOITSIJA/TARJOUKSEN ANTAJA                                                                              11

1. Urakoitsijan laatu- ja ympäristöjärjestelmä                                                                  1

2. Urakoitsija ja urakoitsijan henkilöstö                                                                             3

 

3. Aliurakoitsijat ja alihankinnat                                                                                           2

 

4. Aikaisemmat työreferenssit ja paikallistuntemus                                                        5

 

B. TOIMINNAN SUUNNITTELU                                                                                             20

 

1. Resurssit ja resurssien mitoitus                                                                                      5

 

2. Työn suunnittelu                                                                                                               8

 

3. Vuoropuhelu ja viestintä                                                                                                 5

 

4. Työ-, liikenneturvallisuus- ja ympäristöasioiden huomioon ottaminen                   2

 

C. LAADUNVARMISTUS JA DOKUMENTOINTI                                                                    9

 

1. Laatuosaaminen ja tiedonkulku, laadun valvonta, seuranta ja                                  6 tiedottaminen                                                                                                                                                  

 

2. Työn seurannan dokumentointi, sen kokoaminen ja raportointi                             3

Yhteensä                                                                                                                                 40

 

Mikäli tarjouksen antaja saa jostakin arvostelukohdan kokonaisuudesta (A, B tai C) 40 %:a tai vähemmän maksimipisteistä normaalien pyöristyssääntöjen mukaisesti laskien, on tilaajalla oikeus hylätä tarjous. Tilaajalla on myös oikeus hylätä tarjous, mikäli tarjouksen antajan kokonaislaatupisteet jäävät pienemmäksi kuin kahdeksantoista (18) pistettä. Laadun arvioinnissa vain hyväksytyn laatusuunnitelman sisältävät tarjoukset valitaan hintavertailuun. Laadun arvioinnissa hylättyjen tarjousten hintakuoria ei avata.

 

Tarjous hylätään, jos:

 

Tilaaja voi perustellusta syystä jättää hyväksymättä mitään tarjouksista. Tilaaja ilmoittaa hylkäämisestä ensi tilassa tarjouksen tekijöille. Tarjous hylätään, mikäli se saapuu tilaajalle myöhässä, tarjouksesta puuttuu laatusuunnitelma tai tarjous on huomattavan puutteellinen ja täten vertailukelvoton muihin tarjouksiin nähden. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei käsitellä. Tarjous hylätään myös, jos tilaaja ei ole saanut pyynnöstä huolimatta tarvittavia tarkennuksia tai tarjous ei täytä valinta ja – arviointiperusteita. Myöhästyneet tarjoukset hylätään ja palautetaan avaamattomina.

 

Käsittelyvaihe II

Käsittelyvaiheessa II avataan hintatarjoukset ja tehdään kokonaistaloudellinen edullisuusvertailu hinta- ja laatupisteiden avulla. Hintavertailussa hyväksyttyjen tarjoushintojen keskiarvo saa 42 pistettä. Pistemäärää korotetaan kuudella pisteellä jokaista keskiarvohinnan alittavaa 20 % kohti ja lasketaan kuudella pisteellä jokaista keskiarvon ylittävää 10 % kohti. Pisteitä saa kuitenkin aina vähintään 0 ja korkeintaan 60.

 

Tarjousten laatu- ja hintapisteytyksen jälkeen lasketaan kunkin tarjouksen antajan laatu- ja hintapisteet yhteen tarjouksen antajan vertailupisteiksi. Urakkakilpailun voittaa suurimmat vertailupisteet saanut tarjouksen antaja. Vertailupisteiden ollessa tasan valitaan suuremmat laatupisteet saanut urakoitsija.

Tarjoustietojen ja -asiakirjojen julkisuus

Koska kyseessä on ns. kahden kuoren menettely, jossa käsittelyvaiheiden I ja II kuoret avataan eriaikaisesti, eivät tarjouksen antajat saa keskustella tarjoustensa sisällöstä keskenään ennen tilaajan hankintapäätöstä. Keskustelu tarjousten sisällöstä on senkin vuoksi kielletty, että tilaaja voi joutua pyytämään tarjouksiin tarkennuksia tarjousten antamisen jälkeen vielä selonottovaiheessa.

 

Tarjousten sisällöstä keskusteleminen voi johtaa ko. tarjousten hylkäämiseen. Kaikki tarjoukset ovat sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen pääsääntöisesti julkisia asiakirjoja, ellei niihin sisälly: liike- ja ammattisalaisuuksia tai urakoitsijan elinkeinoa koskevaa muuta sellaista tietoa, jonka julkiseksi tulosta voisi aiheutua taloudellista vahinkoa.

 

Urakoitsijaa pyydetään yksilöimään tarjouksestaan ne tiedot, jotka se haluaa pidettävän salassa. Salassa pidettäväksi esitetyt tekstikohdat tulee urakoitsijan ilmaista tarjouksessaan erillisessä liitteessä tai esim. hakasuluilla. Päätöksen asiakirjojen tai niiden osien salassapidosta tekee tilaaja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti. Urakkaa koskevat hintatiedot eivät yleensä ole salassa pidettäviä.

 

Lisätiedot

Tilaajan toimesta annettavat lisätiedot ja muutokset julkaistaan Internetissä osoitteessa http://www.siuntio.fi/tarjouspyynnot 18.5.2015 mennessä. Vain tilaajan kirjallisesti ilmoittamat lisätiedot ovat tilaajaa sitovia. Lisätietoja antaa: rakennusmestari Magnus Malmberg p. 050 386 0805 tai sähköpostitse magnus.malmberg@siuntio.fi.

 

Siuntiossa 29. huhtikuu 2015

Siuntion kunta

Magnus Malmberg

Kunnanrakennusmestari

 

LIITTEET

Tarjouspyyntö

Liite 1 - Laatutarjouslomake

Liite 2 - Hintatarjouslomakkeet      

Liite 3 - Laatusuunnitelmamalli

Liite 4- Urakkaohjelma

               Urakkaohelman liite

Liite 5 - Havainnekartat alueurakoittain

Liite 6 - Havainnekartat alueurakoittain, joihin in merkitty katujen kunnossapitoluokat

Liite 7 - Yksityiskohtaiset kartat

Liite 8 - Selitekortit alueurakoittain

               Selitekortin liite

Liite 9 - Katualueiden hoidon tehtäväkortit