Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Tarjouspyyntö Siuntion kunnan kuljetuskokonaisuuksien hoitamisesta

Hankinnan kohde

Siuntion kunta pyytää tarjousta jäljempänä eriteltyjen kuljetuskokonaisuuksien hoitamisesta ajalla 1.8.2015 – 31.7.2018 + optiokausina 1.8.2018 – 31.7.2019 ja 1.8.2019 – 31.7.2020. Sopimuskausi voi siis olla kokonaisuudessaan 5 vuotta (3 v + 1 optiovuosi + 1optiovuosi.

Hankinnan kohteena ovat kuljetuspalvelut, jotka on avattu kaikille avoimeksi joukkoliikenteeksi. Kuljetuspalvelut sisältävät mm. koulumatkakuljetukset, asiointikuljetukset, työmatka- ja harrastuskuljetukset sekä ateria- ja ruokakuljetukset. Kunta solmii yhden sopimuksen kullekin kohteelle, yhteensä neljä sopimusta.

Vuosihankinnan veroton arvo on noin 350 000€. Mikäli molemmat optiokaudet käytetään, tulee hankinnan kokonaisarvoksi noin 1 750 000 €.

Osatarjoukset ovat sallittuja seuraavasti: Samalla tarjouksella voi tarjota yhtä tai useampaa kohdetta ja yhdellä tai useammalla ajoneuvotyypillä.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen

Kyseessä on EU-kynnysarvot ylittävä hankinta. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Tarjouskilpailu on avoin kaikille henkilöliikennelain mukaisen joukkoliikenne- tai taksiluvan haltijoille.

Hankinnasta on julkaistu ilmoitus julkisten hankintojen ilmoituskanavalla 12.3.2015 www.hankintailmoitukset.fi sekä Siuntion kunnan kotisivuilla.

Tarjouskilpailuun liittyvät tarjousasiakirjat ovat tulostettavissa internet-osoitteessa www.siuntio.fi/tarjouspyynnot.

Ennakkoilmoitus hankinnasta on julkaistu julkisten hankintojen ilmoituskanavalla 13.1.2015.

Tarjousten jättäminen, sisältö ja voimassaolo

Tarjous tehdään täyttämällä liitteenä 1 oleva lomake ”Tarjouslomake” kohteittain. Lomakkeen liitteiksi tulee lisätä tarjouslomakkeen kohdassa 4 vaaditut selvitykset, joista ilmenee tarjoajan täyttävän lain mukaiset velvoitteensa. Muulla tavalla tehtyjä tarjouksia ei oteta käsittelyyn. Tarjouksen tulee sisältää kaikki vaaditut tiedot ja selvitykset liitteineen. Tarjous ei saa olla ehdollinen tai rajoittava. Tarjous tulee tehdä kohteittain. Yksittäistä kohdetta koskevaa tarjousta ei saa sitoa muuhun tässä tarjouspyynnössä tarkoitettua kohdetta koskevaan ratkaisuun. Kohdetta ei saa yhdistää tarjouksessa toiseen kohteeseen myöskään alennusehdoin, vaan tarjoajan tulee antaa kustakin kohteesta oma, itsenäinen ja tarjouspyynnön mukainen hinta. Kohde on siis aina tarjottava kokonaisuudessaan. Lomakkeita ei saa muuttaa millään lailla.

Tarjouksen tulee olla voimassa 31.8.2015 saakka.

Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa osoitteella
Siuntion kunta, Kirjaamo
Puistopolku 1
02580 Siuntio.
Kirjekuoreen tulee merkitä ”Kuljetustarjous”.

Tarjous tulee toimittaa viimeistään torstaihin 7.4.2015 klo 15 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Tarjous tulee tehdä suomen tai ruotsin kielellä, liitteenä olevaa tarjouslomaketta käyttäen, kilpailukohteittain eriteltynä ja sisältäen vaaditut tiedot ja selvitykset. Tarjousasiakirjat ovat suomenkieliset, mutta lomakkeet voidaan täyttää myös ruotsiksi.

Arvonlisäveroton tarjoushinta (alv 0 %) koko sopimuskaudelta ilmoitetaan kilometrihintana €/km Tarjouslomakkeen kohdassa Tarjoushinta, kutakin kohdetta koskien erikseen.

Hinnat pysyvät kiinteinä 31.12.2016 saakka, jonka jälkeen hintoja voidaan tarkastaa aina joulukuun linja-autoliikenteen yleisindeksi muutoksen mukaisesti, mikäli liikennöitsijä tai kunta tarkistusta esittävät. Muutosesitys pitää tuoda toisille osapuolille tiedoksi viimeistään muutosta edeltävän vuoden marraskuun loppuun mennessä.

Tarjouksen on oltava tämän tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous annetaan tarjouspyynnön vastaisesti, on kunnalla velvollisuus hylätä tarjous.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on toimitettava 26.3.2015 klo 9:00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen sivistystoimisto@siuntio.fi. Kysymykset on tehtävä suomen tai ruotsin kielellä. Kaikki lisätietopyynnöt ja kysymykset tulee toimittaa sähköpostitse (esim. puhelimitse esitettyihin kysymyksiin tai tietopyyntöihin ei voida vastata). Kysymyksiin laaditaan kirjalliset vastaukset suomen tai ruotsin kielellä, ja ne ovat kaikkien nähtävillä viimeistään 27.3.2015 klo 9.00 kunnan kotisivuilla www.siuntio.fi -> Tarjouspyynnöt -> Koulukuljetusten tarjouspyyntö.
Myös mahdolliset korjaukset/täsmennykset tarjouspyyntöön julkaistaan tuolloin kotisivuilla.

Hankinnasta järjestetään kaikille avoin infotilaisuus tiistaina 24.3.2015 klo 18:00 Siuntion kunnantalolla. Ilmoittautumiset 23.3.2015 klo 15:00 mennessä osoitteella sivistystoimisto@siuntio.fi.

Jukka Pietinen
Sivistystoimenjohtaja
Siuntion kunta
puhelin (09) 2606 1241
jukka.pietinen@siuntio.fi

LIITTEET   

Tarjouspyyntö
Liite 1 Tarjouslomake
Liite 2 Koulujen työ- ja loma-ajat 2015-2016
Liite 3 Koulut ja päiväkodit
Liite 4 Sopimusluonnos
Liite 5 Siuntion kunnan koulu- ja esiopetuskuljetusten periaatteet
Liite 6 JYSE 2014 palvelut