Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Siuntion kunnan tarjouspyyntö koulukuvauspalveluista


1.  Hankinnan kohde

Siuntion kunta (jäljempänä ”tilaaja”) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti koulukuvauspalveluista (jäljempänä ”palvelu”) ajalle 1.8.2015-31.5.2017 sekä kaksi (2) optiovuotta ajalle 1.8.2017-31.5.2019. Tilaaja päättää option käytöstä erikseen. Sopimuskausi voi siis kokonaisuudessaan olla neljä vuotta.

Hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudella 1.8.2015-31.5.2017 sekä mahdolliset optiovuodet mukaan lukien on noin 70000 euroa. Vuosihankinnan arvonlisäverollinen arvo on noin 18000 euroa.

Osatarjoukset sekä vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

2.  Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Tarjouskilpailussa käytetään avointa menettelyä, jossa kaikki halukkaat tarjoajat voivat tehdä tarjouksen palveluiden järjestämisestä.

Hankintailmoitus kansallisen kynnysarvon ylittävästä hankinnasta on jätetty HILMA-ilmoituskanavaan (www.hankintailmoitukset.fi) 8.12.2014.

Tarjouskilpailuun liittyvät asiakirjat on tulostettavissa internet-osoitteesta www.siuntio.fi/tarjouspyynnot.

3.  Hankinnan kohteen määrittely, tavoitteet ja pääasiallinen sisältö

Hankinnan kohteena on Siuntion kunnan koulujen, päiväkotien sekä perhepäivähoidossa olevien lasten ja henkilökunnan valokuvaus ajalla 1.8.2015 – 31.5.2017. Siuntion kunnassa toimii tällä hetkellä kolme koulua, kahdeksan päiväkotia sekä perhepäivähoitajia. Lapsia on yhteensä noin. 1200 kpl. Lapsi- ja oppilasmäärät vaihtelevat vuosittain.

Yhdessä koulussa on vielä voimassaoleva sopimus kuvauksista. Tämä koulu liittyy tämän hankinnan piiriin koulukohtaisen sopimuksen päättyessä syksyllä 2016.

Siuntion kunta toimii kilpailutuksessa lasten ja heidän huoltajiensa edustajana, joten kunta ei sitoudu mihinkään tiettyyn hankintaan tällä tarjouspyynnöllä. Koulukuvausten järjestäminen ei ole koulun toimintaa, eikä se sisälly opetussuunnitelmaan tai koulun vuosisuunnitelmaan. Kyseessä on erillinen palvelu, jota on mahdollista käyttää koulupäivän aikana sen häiritsemättä itse opetusta.  Oppilas ja hänen huoltajansa päättävät haluavatko he käyttää tätä koulupäivän aikana tarjottua mahdollisuutta kuvauttaa lapsi kyseisellä koulussa palveluaan tarjoavalla kuvaajalla vai eivät.

Tällä tarjouspyynnöllä pyritään siihen, että kouluilla ja päiväkodeilla olisi yhtenäiset säännöt ja toimintatavat kuvausten suteen ja kuvien hinnat olisivat kohtuullisia.

Kuvaukset tulee pyydettäessä järjestää kerran lukuvuodessa ja kuvausten tarkemmasta ajankohdasta sovitaan jokaisen koulun rehtorin, päiväkodinjohtajien sekä perhepäivähoidon ohjaajan kanssa. Kuvaukset tulee järjestää siinä yksikössä, jossa oppilaat tai lapset sijaitsevat. Tarjoajan tulee hoitaa kuvaus itsenäisesti ja kuvissa mahdollisesti tarvittavat rekvisiitat tulee hoitaa tarjoajan toimesta. Tarjoajan tulee huomioida sopiva rekvisiitta kuvattavan kohderyhmän mukaan. Koulu ja päiväkoti tarjoavat kuvaustilan veloituksetta käyttöön. Kuvat tulee toimittaa laadukkaille valokuvamateriaaleille tehtyinä. Valokuvaajalta edellytetään vahvaa ammattitaitoa hyvien kuvien mahdollistamiseksi.

Koulut ja päiväkodit järjestävät kuvaukset oman harkintansa mukaan, ja saattaa olla, että joissakin yksiköissä ei järjestetä kuvauksia lainkaan.

Tilaaja ei ole velvollinen hankkimaan tai korvaaman sopimuksen mukaisia palveluja, mikäli kuvausta ei jossain yksikössä järjestetä. Tilaaja ei sitoudu hankkimaan valokuvauspalvelua.

Yksityiskohtaisista tehtävistä, aikatauluista ja muista käytännön asioista tullaan sopimaan tarkemmin valitun palveluntoimittajan kanssa.

Kuvat tulee voida hankkia yksittäisinä tarjotusta paketista riippumatta kunkin oppilaan / vanhemman harkinnan perusteella ilman erillistä ostopakkoa. Tarjoushinnat ovat voimassa peruspaketin osalta riippumatta siitä, ostavatko vanhemmat koko paketin vai vain osan siitä.

Tarjoaja voi valituksi tullessaan tarjota asiakkaille mahdollisuuden tilata myös muita tuotteita, kuin kuvapakettia, jota käytetään vertailuperusteena tätä tarjouskilpailua ratkaistaessa.

Kaikki valokuvien tilaukseen ja maksamiseen liittyvät asiat tulee tapahtua tarjoajan ja huoltajan välillä, koulut / päiväkodit eivät toimi kuvien välittäjinä tai rahojen kerääjinä.

Kuvauksiin ilmoittautuminen ja tilaus tapahtuvat netin välityksellä. Mikäli asiakkaalla (huoltajilla) ei ole käytettävissä tietokonetta, tulee toimittajan toimittaa erikseen pyydettäessä kouluille ja päiväkodeille tilauslomake etukäteen. Kuvat toimitetaan kuvattavien kotiosoitteisiin ilman lisähintaa. Kuvattavalla ei ole velvollisuutta lunastaa kuvia.

Hankinnan kohteen muutokset

Tilaaja voi muuttaa tai tarkistaa hankinnan kohdetta tarjouskilpailun aikana ennen tarjousten jättämiselle varatun määräajan päättymistä, jos tätä voidaan esille tulleiden seikkojen perusteella pitää perusteltuna. Mikäli tässä tarkoitetut muutokset ja tarkennukset sitä edellyttävät, voidaan tarjousten jättämiselle varattua määräaikaa pidentää. Muutoksista ja tarkennuksista ilmoitetaan kunnan kotisivuilla sekä Hilmassa.

4.  Tarjousten sisältö, jättäminen ja voimassaolo

Tarjous tulee tehdä suomen tai ruotsin kielellä liitteenä 1 olevaa tarjouslomaketta käyttäen. Tarjoajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa pyydetyt arvonlisäverolliset hinnat. Lomakkeen liitteenä tulee toimittaa kaikki pyydetyt tiedot ja selvitykset, joista ilmenee tarjoajan täyttävän lain mukaiset velvoitteensa. Muulla tavalla tehtyjä tarjouksia ei oteta käsittelyyn. Tarjous ei saa olla ehdollinen tai rajoittava. Tarjouslomaketta ei saa muuttaa millään tavalla. Tarjouksen ei saa sitoa muita tarjouksia.

Tarjouksen on oltava tämän tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous annetaan tarjouspyynnön vastaisesti, on kunnalla velvollisuus hylätä tarjous

Tarjouksen tulee olla voimassa 31.1.2015 asti.
 
Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Siuntion kunta
Kirjaamo
Puistopolku 1
02580 SIUNTIO

Kirjekuoreen tulee merkitä hankinnan tunnus ”Koulukuvaus”

Tarjous tulee toimittaa viimeistään maanantaina 29.12.2014 klo 13.00 mennessä.
Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Hintojen on oltava kiinteät koko sopimuskauden ajan 1.8.2015-31.5.2017. Mahdollisessa option käyttöönottovaiheessa 1.8.2017 alkaen hintaa voidaan tarkistaa. Palveluntuottaja ilmoittaa hinnankorotusehdotuksensa viimeistään 4 kuukautta ennen optiokauden alkua.

Tarjousasiakirjojen julkisuus

Asiakirjojen julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia. Tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Mikäli liikesalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin välttämätöntä, salassa pidettävät asiakirjat tai kohdat tulee selkeästi mainita ”salassa pidettävä” –merkinnällä. Asiakirjojen julkisuus ratkaistaan Julkisuuslain (621/1999) nojalla. Hintatiedot ovat lain mukaan julkisia. Tarjouksen kokonaishinta ei ole salainen. Tarjouksen sisältämät tiedot liike- ja ammattisalaisuuksia lukuun ottamatta, tulevat julkisiksi asianosaisille sen jälkeen, kun hankintapäätös on allekirjoitettu ja muille kuin asianosaisille, kun sopimusasiakirja on allekirjoitettu.

5.  Palvelun laadun seuranta ja sanktiot

Tarkastukset

Tilaajalla on oikeus milloin tahansa halutessaan tarkistaa palveluntuottajan asiakirjat ja muut palvelun tuottamiseen liittyvät tekijät ja huomauttaa palveluntuottajaa mahdollisista puutteista tai virheistä. Tilaaja tekee huomautukset kirjallisesti ja yksilöi puutteen tai virheen.

Tilaaja välittää tietoonsa tulleet palveluntuottajaa koskevat reklamaatiot tälle viipymättä. Palveluntuottajan on laatutason puute-, virhe- ja reklamaatiotilanteissa viipymättä korjattava toimintansa lakien, viranomaisohjeiden ja tämän sopimuksen mukaiseksi ja ilmoitettava tehdyistä korjauksista ja niiden sisällöstä kirjallisesti tilaajalle.

Vahingonkorvaus

Palveluntuottaja on lisäksi velvollinen korvaamaan tilaajalle vahingon, joka aiheutuu siitä, että sopimuksen mukainen palvelu on jäänyt tuottamatta tai että palveluntuottaja on muutoin laiminlyönyt koulukuvauspalveluiden järjestämiseksi asetetut velvoitteensa tai muutoin rikkonut sopimusta.

6.  Tarjoajan kelpoisuusvaatimukset

Palveluntuottaja sitoutuu järjestämään koulukuvauspalveluja näiden tarjouspyyntöasiakirjojen sekä lain mukaisesti koko sopimuskauden ajan sisältäen mahdolliset optiovuodet.

Palvelun tarjoamisessa ja toimittamisessa on noudatettava Suomen lainsäädäntöä ja annettuja viranomaismääräyksiä ja ohjeita.

Tarjouksessa ja kaikissa tarjousasiakirjoissa on oltava lain edellyttämät oikeudellisesti velvoittavat tiedot: yhtiön tai vastaavan virallinen nimi, kotipaikka, osoite ja Y-tunnus. Palvelun tuottaja on itsenäinen yrittäjä, joka vastaa itse veroistaan ja muista julkisoikeudellisista maksuistaan ja vakuutuksistaan.

Tilaaja soveltaa tässä hankinnassa tilaajavastuulakia (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006) pyytämällä tarjouskilpailuun osallistuvilta selvitystä kyseisen lain piiriin kuuluvista asioista. Näihin kuuluvat muun muassa todistus verojen ja lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisesta (verovelkatodistus) sekä vakuutusyhtiön todistus työntekijöiden eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, jos tarjoajalla on palveluksessaan työntekijöitä.

Alihankkijan käyttäminen

Tarjoaja voi tarvittaessa käyttää myös alihankkijaa. Alihankkijan tulee täyttää samat vaatimukset kuin palveluntuottajan. Mikäli palveluntuottaja tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus koulukuvauspalveluista hoidetaan alihankintana.
Palveluntuottaja on vastuussa alihankkijoistaan ja alihankkijoilta edellytetään samoja vaatimuksia, todistuksia ja palvelun ehtojen täyttymistä kuin valitulta toimittajalta, kuten tässä tarjouspyynnössä on esitetty.
Tarjoaja vastaa alihankkijansa toimista kunnalle kuin omistaan. Tarjouskilpailussa valitun palveluntuottajan on hyväksyttävä käyttämänsä alihankkijat Siuntion kunnalla.
Alihankkijasta annetaan tiedot tarjouslomakkeella (Liite 1).

Tarjousyhteenliittymä

Palveluntuottajat voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä suorituksesta (tarjousyhteenliittymä) kilpailunrajoituksista annetun lain (480/1992) jäljempänä ”kilpailunrajoituslaki”, 4 ja 5 §:ssä säädetyin edellytyksin. Yhteenliittymä voidaan muodostaa silloin, kun yhteenliittymään kuuluvan yksittäisen palveluntuottajan voimavarat eivät riitä tarjouskilpailun kohteena olevan palvelun tuottamiseen (Kilpailunrajoituslaki 5 §). Yhteenliittymässä ei saa olla enempää palveluntuottajia kuin työsuoritus edellyttää. Kaikkien yhteenliittymän jäsenten panoksen pitää olla oleellista toimitettavan palvelun kannalta.

Kaikkien yhteenliittymään osallisten palveluntuottajien on allekirjoitettava tarjous. Jokaisesta yhteen liittymän liikennöitsijästä tulee toimittaa omat tarjouslomakkeen lopussa vaaditut liitteet. Yhteisen tarjouksen tehneet ovat yhteisvastuussa tarjouksesta.

Tarjousyhteenliittymästä annetaan tiedot tarjouslomakkeella (Liite 1).

7.  Tarjoukseen liitettävät selvitykset

Tarjouksen tulee sisältää seuraavat, voimassa olevat tiedot ja selvitykset:

Tarjouksesta tulee ilmetä tarjoajan nimi ja yhteystiedot, jos kysymys on oikeus-henkilöstä, sekä palvelujen tuottamisesta vastaavan yhteyshenkilön tai henkilöiden nimet.

Tarjouksessa tulee esittää tarjoajasta seuraavat tiedot ja selvitykset:
1) tiedot ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä sekä Y-tunnus (nämä tiedot ovat tulostettavissa internet-sivulta: www.ytj.fi )
2) todistus maksetuista veroista, mahdollisista veroveloista ja / tai velkajärjestelyistä sekä sosiaaliturvamaksuista
3) vakuutusyhtiön / -yhtiöiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta (eläkevakuutukset, lakisääteiset työttömyys- ja ryhmähenkivakuutukset)

Edellä mainitut asiakirjat voi korvata ilmoittamalla tarjouksessa tarjoajan kuulumisesta Tilaajavastuu.fi/Luotettava Kumppani – palveluun. Hankintayksikkö voi pyytää täydentämään tai toimittamaan kyseisiä asiakirjoja sekä tarkistaa tarjoajan tiedot Tilaajavastuu.fi –palvelusta. Kyseiset asiakirjat tarkistetaan myös ennen sopimuksen tekoa.

4) Perustelut käytetylle yhteenliittymälle (mikäli sellainen on)
5) Selvitys alihankkijan käyttämisestä ja tässä luettelossa mainitut tiedot alihankkijasta (mikäli sellainen on)

Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia.

8.  Tarjouskilpailun ratkaiseminen, tarjouskilpailusta tiedottaminen  ja sopimuksen syntyminen

Tarjouskilpailu ratkaistaan määräaikaan mennessä saapuneiden tarjousten kesken, jotka täyttävät tarjouspyynnössä asetetut ehdot ja ovat tarjouspyynnön mukaisia. Hankintapäätös tehdään noudattaen julkisista hankinnoista annettua lakia sekä Siuntion kunnan hankintasääntöä (KV 15.11.2010 § 93) sekä kunnan hankintaohjetta (kunnanjohtaja 25.1.2011 § 3), joten näitä tulee noudattaa myös tätä asiakirjaa sovellettaessa. Päätökset perustuvat tällä tarjouspyynnöllä saatujen tarjousten vertailuun ja sen antamiin lopputuloksiin. Päätöksestä ilmoitetaan kaikille tarjoajille sähköpostiosoitteeseen, jonka tarjoaja on ilmoittanut Tarjouslomakkeessa (liite 1). Ilmoitus sisältää tiedon tarjousten lukumäärästä, voittaneista tarjoajista sekä hinnoista.

Kirjallinen hankintasopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimusasiakirjat.

Sopimusasiakirjat ovat (tässä järjestyksessä)
1. Hankintapäätös
2. Sopimus
3. Tarjouspyyntö liitteineen
4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014 palvelut) soveltuvin osin
5. Toimittajan tarjous liitteineen

Mikäli hankintapäätöksestä valitetaan markkinaoikeuteen, tekee kunta valituksen alaisia koulupsykologipalveluja koskevan väliaikaisen, markkinaoikeuden ratkaisuun asti voimassa olevan sopimuksen. Väliaikainen sopimus tehdään ensisijaisesti tarjouskilpailun voittajan kanssa. Varsinainen sopimus laaditaan markkinaoikeuden päätöksen jälkeen oikeuden ratkaisun mukaiseksi.

Kunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä yhden tai useamman tarjouksen osittain tai kokonaan. Siuntion kunta voi hylätä tarjoukset siinä tapauksessa, jos tarjousten hintataso on liian korkea tai jos suunniteltua koulukuvauspalvelua ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa esitetyllä tavalla.

Tarjousten avaus

Tarjoukset avataan erityisessä avaustilaisuudessa. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Saapuneet tarjoukset säilytetään avaamattomina avaustilaisuuteen saakka. Myöhästynyttä, määräajan jälkeen saapunutta tarjousta ei oteta huomioon. Tilaisuudesta pidetään pöytäkirjaa, mihin merkitään tarjouskilpailun tunnistetiedot, tilaisuuden aika ja paikka sekä läsnäolijat. Pöytäkirjaan merkitään lisäksi tarjousten jättämiselle asetettu määräaika. Saapuneet tarjoukset numeroidaan ja niistä merkitään pöytäkirjaan tarjouksen tekijä, tarjouksen saapumisaika sekä muut tarpeelliseksi katsotut tiedot.

Tarjouksien arviointi ja vertailu

Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuusarviointi sekä vertailu toteutetaan vaiheittain.
1. Todetaan ja hylätään myöhästyneet tarjoukset
2. Tarjoajan kelpoisuuden arviointi
3. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi
4. Tarjouksen sisällön vaatimusten täyttämisen tarkistaminen
5. Tarjousten vertailu hinnan perusteella

Tarjoajan kelpoisuuden arvioinnilla selvitetään tarjoajan edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tarjoajan tulee ehdottomasti täyttää kohdassa 6 esitetyt kelpoisuusvaatimukset. Vaadittujen soveltuvuusvaatimusten täyttämättä jättäminen tai selvitysten puuttuminen voivat johtaa tarjoajan sulkemiseen pois seuraavista tarjouksen käsittelyvaiheista. Tarjoaja voidaan myös sulkea pois tarjouskilpailusta, jos:

1) tarjoajan palveluiden tuottamiskyky arvioidaan niin heikoksi tai taloudellinen tilanne niin huonoksi, että tarjoajalla voidaan perustellusti olettaa olevan vaikeuksia täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteet tai
2) tarjoaja on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai sijoittautumismaassaan ja niiden osalta ei ole hyväksyttyä maksusuunnitelmaa tai
3) tarjoaja tai sen johtoon kuuluva henkilö on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä lainvastaisesta teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä, tai on aiemmassa yritystoiminnassaan syyllistynyt vakavaan sopimus- tai muuhun menettelyrikkomukseen, tai jos yritys tai sen johto on saanut tuomion vakavista talousrikoksista tai
4) tarjoaja on antanut tarjouskilpailun yhteydessä tilaajalle vääriä tietoja.

Lisäksi tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 53 ja 54§:ssä säädetyillä perusteilla.

Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuus edellyttää, että se on jätetty tarjouspyynnössä mainitulla tavalla, tämän tarjouspyynnön sisällön vaatimusten mukaisessa muodossa ja että kaikki pyydetyt tiedot on ilmoitettu pyydetyssä muodossa ja tarjouksen liitteet ovat vaatimusten mukaisia.

Tarjouksen sisällön vaatimusten täyttymisen tarkistaminen

Tarjouspyynnön vaatimusten täyttyminen arvioidaan niiden osalta, jotka täyttivät edellisen vaiheen vaatimukset. Tarjoukset, joita eivät täytä vaatimuksia, joissa ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin tai joissa palvelu ei täytä sille asetettuja vaatimuksia, hylätään.

Tarjousten vertailu halvimman hinnan perusteella

Tarjousten valintaperusteena on pyydetystä valokuvapaketista annettu halvin arvonlisäverollinen hinta. Tarjouskilpailun voittaja on se, joka tarjoaa pyydetystä valokuvapaketista halvimman hinnan.

Paketin tulee sisältää:
1) 1 kpl muotokuva-arkki, jossa kaksi n. 15 x 18 cm valokuvaa
2) 1 kpl ryhmä- eli luokkakuva
3) 1 x tarra-arkki yksilökuvasta, vähintään 12 kuvaa
4) Veloituksetta koululle / päiväkodille / ryhmälle 1 kpl kuva, jossa oppilaan kuva sekä etu- ja sukunimi

Tuotteen hinnan tulee sisältää kaikki hankintaan liittyvät kustannukset. Laskutus-, toimitus-, yms. lisiä ei hyväksytä. Kaikki alennukset tulee huomioida hinnoissa, eikä järjestelykorvauksia tai muita erillisiä etuuksia huomioida.

Tilaaja voi hylätä kaikki tarjoukset, mikäli tarjouksia tulee vain yksi, jos tarjousten hintataso on liian korkea tai jos olosuhteet tai palveluiden järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että suunniteltua toimintoa ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla.

Asiakirjojen täydentäminen ja tarkistukset

Tilaaja voi tulkinnanvaraisissa tilanteissa pyytää tarjoajaa täydentämään tarjousasiakirjoja. Muutoin puutteelliset tai tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset suljetaan pois kilpailusta.

9.  Laskutus ja laskutusperusteet

Laskutus, toimitus-, matka- ja käsittely-yms. lisiä ei hyväksytä. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Maksuehto 21 pv netto laskun päiväyksestä. Lasku osoitetaan kunkin lapsen / oppilaan huoltajalle.

10. Optiovuosi

Option käyttöönotosta kunta ilmoittaa toimittajalle erikseen 3 kk ennen sopimuskauden loppumista. Optiovuodet sitovat tarjoajaa. Mahdollisessa option käyttöönottovaiheessa 1.8.2017 alkaen hintaa voidaan tarkistaa. Palveluntuottaja ilmoittaa hinnankorotusehdotuksensa viimeistään 4 kuukautta ennen optiokauden alkua.

11. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset

Mahdolliset tarjouspyyntöön tai tarjousten laadintaan liittyvät kysymykset tulee esittää kirjallisesti suomen tai ruotsin kielellä sähköpostitse 18.12.2014 kello 9 mennessä osoitteeseen sivistystoimisto@siuntio.fi. Otsikoksi merkitään ”Lisätietopyyntö – koulukuvaus”. Esitetyt kysymykset (kysyjän nimeä paljastamatta) ja vastaukset kaikkiin kysymyksiin sekä mahdolliset täsmennykset tarjouspyyntöön julkaistaan tilaajan verkkosivuilla osoitteessa www.siuntio.fi viimeistään 19.12.2014.

Puhelimitse esitettyihin kysymyksiin ei voida tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi vastata.

Siuntiossa 8.12.2014
Siuntion kunta
Tina Nordman
Sivistystoimen johtaja

Tarjouspyynnön liitteet

Tarjouspyyntö
Tarjouslomake – koulukuvauspalvelut (liite nro 1)