Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Tarjouspyyntö/Siuntion kunnan työterveyshuollon palvelut

Dnro: KH 368/2014

HUOM.! Täydentävät kysymykset ja vastaukset sekä päivitetyt asiakirjat löytyvät sivun lopusta (19.9.2014)

Hankinnan kohde ja kuvaus

Tällä tarjouspyynnöllä Siuntion kunta pyytää tarjousta oman henkilöstönsä kokonaisvaltaisesta työterveyshuollosta sekä lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä Siuntion kunnan alueen yrittäjille ja maanviljelijöille.

Kuvaus hankittavista palveluista:

1)      Työterveyshuoltolain 12 §:n mukaista hyvää työterveyshuoltokäytäntöä noudattava työterveyshuolto Siuntion kunnan työntekijöille sekä Siuntion kunnan alueella työnantajana toimiville yrittäjille ja maanviljelijöille. Liitteen 1 sopimusluonnoksessa on kuvattu lakisääteisen työterveyshuollon palvelut.

2)      Sairaanhoito työterveyshuollossa Siuntion kunnan henkilöstölle. Tarvittaessa nimetty työterveyslääkäri voi konsultoida erikoislääkäriä diagnoosin varmistamiseksi ja hoitomahdollisuuksien, työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvioimiseksi. Palveluihin kuuluvat työterveyslääkärin tai hänen konsultoimansa erikoislääkärin tarpeellisiksi katsomat kohtuulliset tutkimukset ja toimenpiteet. Sairaanhoitoon sisältyvät palvelut on määritelty ja rajattu liitteen 1 sopimusluonnoksessa.

Palveluntuottajan vastaanottopisteet

Palvelua on tuotettava Siuntiossa vähintään kahtena arkipäivänä viikossa, joista toisena vähintään 3 tuntia klo 8 - 12 välillä ja toisena vähintään 3 tuntia kello 12 - 16 välillä. Vähintään toisena arkipäivistä on paikalla oltava työterveyslääkäri. Palvelua voidaan tuottaa Siuntiossa myös useammin riippuen tarjoajan tarjouksessa antamaan palvelulupaukseen.

Siuntiossa vastaanotto tapahtuu Siuntion kunnan osoittamassa tilassa. Tilaaja antaa maksutta vastaanottohuoneen toimittajan käyttöön.

Palveluntuottajalla tulee olla oma toimipiste kunnan työntekijöiden käytettävissä, jossa on saatavilla työterveyshuollon palvelua sekä yleislääkäritasoista vastaanottopalvelua arkisin klo 9 - 16 vähintään joko Lohjan kaupungin, Kirkkonummen kunnan tai Siuntion kunnan alueella.

Tilaajan tulee lisäksi voida käyttää palveluntuottajan mahdollisten muiden, erikseen sovittavien toimipisteiden palveluja.

Tarjottavan palvelun käyttäjien määrät:

Siuntion kunnan henkilöstömäärä on toukokuussa 2014 yhteensä noin 377.  Siuntion kunnan alueella toimivat yrittäjät ja maanviljelijät liittyvät kunnan kilpailuttamaan sopimukseen lakisääteisen työterveyshuollon osalta halutessaan.

Hankintamenettely                 

Hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus julkisten hankintojen ilmoitusjärjestelmässä (www.hilma.fi) 25.6.2014. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus julkisten hankintojen ilmoitusjärjestelmässä (www.hilma.fi) 3.9.2014.

Sopimuskausi

Sopimuskausi on määräaikainen ajalle 1.1.2015 – 28.2.2017.

Sopimuskauteen sisältyy lisäksi yksi (1) + yksi (1) optiovuosi ajalla 1.3.2017 – 28.2.2018, 1.3.2018 – 28.2.2019.

Tilaaja päättää optiovuosien käytöstä erikseen. Option käyttämisestä ilmoitetaan viimeistään 4 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

Hankintapäätös                         

Hankinnasta päättää Siuntion kunnanhallitus. Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen tehdään palvelusta erillinen kirjallinen sopimus. Keskeiset sopimusehdot sisältävä sopimusluonnos on tarjouspyynnön liitteenä 1.

Hankintasopimus voidaan tehdä ja panna täytäntöön aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja muutoksenhakuosoituksen tiedoksi.

Tarjousten käsittely                

Tarjouksen arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa:

1) Tarjoajien kelpoisuuden arviointi               

2) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

3) Tarjousten vertailu

Tarjoajien kelpoisuuden arviointi

Tarjoajilta edellytetään, että se on suoriutunut yhteiskunnallisista velvoitteistaan. Verojen tai sosiaaliturvamaksujen suorittamisen laiminlyönyt tarjoaja suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Tarjoajaa tai sen johtoon kuuluvaa henkilöä ei ole tuomittu rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla hankintalaissa luetelluista rikoksista (laki julkisista hankinnoista 53 §). Selvityksen on oltava tarjouksen liitteenä (Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima).

Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. (Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima) Selvityksen on oltava tarjouksen liitteenä.

Verot, sosiaaliturvamaksut ja eläkevakuutusmaksut on suoritettu. (Tarjoajan edellytetään toimittavan veroviranomaisen antaman todistuksen maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistuksen tai selvityksen siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty). (Eläkevakuutusmaksujen osalta on toimitettava työeläkekassan ja / tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.) Todistusten on oltava tarjouksen liitteinä.

Tarjoajalla tulee olla häiriöttömät luottotiedot. (Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa luottotietolaitoksen, ei pankin lausunto.) Lausunnon on oltava tarjouksen liitteenä.

Tarjoukseen tulee liittää todistukset lainsäädännön mukaisten sosiaaliturvamaksujen sekä verojen maksamisesta. Todistukset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia tarjouksen päiväyksestä.

Tarjousten ehdottomat vaatimukset

Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä.

Palveluntuottajalla tulee olla potilas- ja vastuuvakuutus.

Palvelut tulee keskittää nimetylle työterveyslääkärille ja nimetylle työterveyshoitajalle, joiden tulee antaa palvelu käyttäjäasiakkaan haluamalla kielellä joko suomeksi tai ruotsiksi. Työterveyslääkärin tulee olla työterveyshuollon erikoislääkäri. Työterveyshoitajan tulee olla terveydenhoitaja, jolla on työterveyshuollon toteuttamiseen tarvittava koulutus.

Palvelua tulee olla saatavilla molemmilla kotimaisilla kielillä (suomeksi ja ruotsiksi).170

Maksuehto on vähintään 21 päivää netto laskun päiväyksestä.

Lisäksi ehdottomana vaatimuksena on, että tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnön liitteenä 1 olevassa sopimusluonnoksessa esitetyt sopimusehdot.

Tarjouksessa tulee käydä ilmi täyttyvätkö näitä asioita koskevat vaatimukset, joiden puuttuessa tarjous hylätään.

Tarjouksen tulee sisältää tarjoajan esitys tarjouspyynnön liitteessä 2 oleviin työterveyshuollon sisällöllisiin ja laadullisiin vaatimuksiin.

Tarjouksessa on lisäksi mainittava millä paikkakunnilla (myös osoitetieto) tarjoajalla on omia vastaanottopisteitä.

Hintalomakkeella (liite 3) tulee ilmoittaa sähköposti, johon hankintapäätös voidaan lähettää sähköisesti tiedoksi.

Tarjousten vertailu ja arviointiperusteet    

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, joka saadaan vertailemalla tarjouksen hintaa ja tarjouspyynnössä asetettuja laadullisia kriteereitä. Hinnan osuus vertailupisteistä on 85 % ja laadullisten tekijöiden 15 %

A) Hinta

Hinta lasketaan seuraavasti:

- perusmaksu euroa vuodessa / työntekijä kerrotaan työntekijöiden määrällä (XXX) ja tilastotietojen perusteella valitut yleisimmin käytetyt palvelut, joiden hinnat kerrotaan arvioidulla vuosittaisella toimenpidemäärällä. Näin saadut euromäärät lasketaan yhteen (liite 3). Vertailuhinnaltaan halvin tarjous saa 85 pistettä. Muut tarjoukset saavat hintapisteitä suhteessa halvimpaan tarjoukseen.

- laskukaava: ((halvin hinta x 100 / vertailtava hinta) x 0,01) x 85 pistettä

B) Laadulliset kriteerit

Laadullisina kriteereinä pisteytetään:

- Palvelulupaus siitä monenako päivänä viikosta työterveyslääkärin ja hoitajan palvelua on saatava Siuntiossa (max. 5 pist.). Tarjoaja sitoutuu tarjouksessa tuottamaan työterveyshuollon palvelua Siuntiossa (kunnan osoittamissa tiloissa) tietyn määrän viikossa. Vähimmäisvaatimus on kaksi päivää viikossa, joista toisena työterveyshuoltajan ja toisena työterveyslääkärin vastaanottona. Yhden päivän vastaanoton on oltava pituudeltaan vähintään kolme tuntia ja ajoituttava joko klo 9.00–12.00 tai 12.00–15.00 aikavälille. Vaihtoehdot ja niiden pisteytykset ovat tarkemmin liitteessä 3, tarjouslomake.

- Palvelulupaus siitä kuinka nopeaa asiakkaalle luvataan lääkäriajan saanti Siuntion, Lohjan tai Kirkkonummen alueelta (max. 5 pist.), Tarjoaja sitoutuu tarjouksessa siihen, että työterveyshuollosta on aina saatavilla työterveyshoitajan tai työterveyslääkärin vastaanottoaika tarjoajan tarjouksessa tarjoaman ajan sisällä. Vastaanotto ajan ei tarvitse välttämättä olla Siuntiossa vaan se voi olla myös tarjoajan toimipisteessä Siuntion, Lohjan tai Kirkkonummen alueella. Vaihtoehdot ja niiden pisteytykset ovat tarkemmin liitteessä 3, tarjouslomake.

- Palveluntuottajalla on käytössä sähköinen raportointipalvelu, josta tilaaja voi oma-aloitteisesti koostaa raportteja liittyen palvelun käytön toteumaan ja hintaan (max. 5 pist.). Ks. tarkemmin liite 3, tarjouslomake.

Tarjouskilpailun voittaja on se, jonka tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin (hintapisteet + laadulliset pisteet).

Tarjouksen hintatiedot          

Tarjoushinnat tulee esittää ilman arvonlisäveroa ja kiinteinä ajalle 1.1.2015 - 31.12.2015. Ensimmäisen vuoden jälkeen hintaa voidaan kustannustason nousun perusteella ja palveluntuottajan perustellun kirjallisen esityksen pohjalta muuttaa (ks. liite 1 sopimusluonnos).

Tarjoajan tulee käyttää hintaa ilmoittaessaan liitteenä 3 olevaa tarjouslomaketta. Tarjouslomaketta ei saa miltään osiltaan muuttaa.

Tarjousten jättäminen ja voimassaolo

Tarjousten jättöaika päättyy 26.9.2014 klo 15.45.

Tarjous on toimitettava kirjekuoressa osoitteeseen:

Siuntion kunta

Kirjaamo

Puistopolku 1

02580 SIUNTIO

Tarjouskuoreen sekä tarjoukseen on merkittävä viitteeksi tarjouspyynnön nimi ”Tarjous työterveyshuollosta”. Tarjoukset tulee tehdä suomen kielellä. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon.

Tarjouksen tulee olla voimassa 31.12.2014 saakka.

Muut ehdot

Osatarjouksia ei oteta huomioon. Tarjoajilla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon.

Siuntion kunta pidättää itsellään oikeuden hylätä tai hyväksyä tarjouksen.

Tarjouksia ei palauteta.

Asiakirjojen julkisuus             

Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lainsäädäntöä. Tarjousasiakirjat ja muut hankintaan liittyvät selvitykset ovat julkisia kun sopimus on tehty. Asianosaisella, esim. tarjoajalla, on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista heti, kun päätös on tehty. Hänellä ei kuitenkaan ole tietojen saantioikeutta liike- ja ammattisalaisuuksiin. Salassa pidettävät tiedot tulee tarjouksessa esittää omina liitteinään (vain salassa pidettävät erillisessä liitteessä). Hinta ei kuitenkaan ole liike- ja ammattisalaisuus.

Lisätiedot        

Mahdolliset hankintamenettelyä tai tarjouspyyntöä koskevat kysymykset on esitettävä 15.9.2014 klo 12.00 mennessä sähköpostilla (sähköpostiin osoite ”TTH-kilpailutus/kysymykset”) osoitteeseen: siuntio@siuntio.fi.

Kaikki kysymykset ja kysymyksiin annetut vastaukset sekä mahdolliset täsmennykset tarjouspyyntöön julkaistaan Siuntion kunnan www-sivuilla osoitteessa http://www.siuntio.fi/tarjouspyynnot viimeistään 19.9.2014 klo 15.45.

Siuntiossa 3.9.2014
Siuntion kunnanhallitus

Juha-Pekka Isotupa                 
kunnanjohtaja         

Liitteet

Tarjouspyyntö
Liite 1 Sopimusluonnos
Liite 2 Työterveyshuollon sisällölliset ja laadulliset vaatimukset
Liite 3 Tarjouslomake

 

Kysymykset ja vastaukset sekä täydennetty tarjouspyyntömateriaali (julkaistu 19.9.2014)

Vastaukset kilpailutusta täydentäviin kysymyksiin (pdf-tiedosto)
Korjattu tarjouspyyntö (pdf-tiedosto)
Korjattu sopimusluonnos (pdf-tiedosto)
Korjattu tarjouslomake (xls-tiedosto)